English Polski
Vol 20, No 1 (2023)
Review paper
Published online: 2023-02-21
Page views 467
Article views/downloads 70
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Perspectives of the therapy with oxytocin in individuals with fragile X syndrome manifested by autism spectrum disorder — neurobiological justification of the application and review of the latest data

Miłosz Jan Gołyszny1, Marcin Drzazga2
Psychiatria 2023;20(1):36-47.

Abstract

Wstęp: Zespół łamliwego chromosomu X jest rzadko występującym zaburzeniem genetycznym powodującym niepełnosprawność intelektualną i, w wielu przypadkach, objawy autyzmu. Dzieci, szczególnie chłopcy, dotknięte aberracją genetyczną, mają problemy z utrzymaniem wzroku na rozmówcy, nadaktywnością psychoruchową i odpowiedzią na czynniki stresogenne. Terapia, w tym farmakoterapia osób charakteryzujących się autyzmem, pozostaje wciąż kontrowersyjna i jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego. Jedną z obiecujących substancji, zaangażowanych w funkcjonowanie społeczne ssaków, jest neuropeptyd — oksytocyna. Odpowiada ona za kształtowanie relacji społecznych, tworzenie więzi, regulację osi neurohormonalnych i lęku. Celem tego przeglądu była analiza i przedstawienie danych literaturowych dotyczących zastosowania oksytocyny w terapii autyzmu u osób z zespołem łamliwego chromosomu X.

Opis stanu wiedzy: Nowatorska farmakoterapia oksytocyną polega na aplikacji donosowej i daje obiecujące efekty terapeutyczne, łagodząc symptomy autyzmu. Jak dotychczas, przeprowadzono jedną próbę kliniczną z zastosowaniem tak podawanej oksytocyny u osób z zespołem łamliwego chromosomu X, w której odnotowano poprawę funkcjonalną.

Wnioski: Szereg badań klinicznych skuteczności oksytocyny w różnych manifestacjach autyzmu wskazuje, że ten kierunek rozwoju farmakoterapii jest zasadny i powinien być nadal rozwijany, również u osób z zespołami genetycznymi.

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?