English Polski
Vol 18, No 4 (2021)
Research paper
Published online: 2021-08-02
Page views 3317
Article views/downloads 102
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sleep quality among lawyers

Katarzyna Sylwia Chrobak-Kasprzyk1, Jadwiga Jośko-Ochojska1
DOI: 10.5603/PSYCH.a2021.0029
Psychiatria 2021;18(4):265-274.

Abstract

Wstęp Zaburzenia snu są częstym schorzeniem w populacji ogólnej, niewiele natomiast wiadomo o zaburzeniach snu wśród polskich adwokatów. Materiał i metody Badaniem objęto 206 adwokatów. W celu zweryfikowania stopnia występujących zaburzeń snu posłużono się kwestionariuszem autorskim, w którym pytania dotyczyły danych demograficznych oraz czynników wpływających na zaburzenia snu. Ponadto, w celu określenia senności dziennej zastosowano skalę Murray’a (ESS-Epworth Sleepiness Scale), a jakości snu kwestionariusz– SEN- eval. Ocenie podlegało kilkanaście czynników mających wpływ na jakość snu. Wyniki Obniżoną jakość snu (wskaźnik JS > 29 punktów) wykazano u 38,35% adwokatów. Skumulowany średni wskaźnik JS, będący sumą punktów z ocenianych parametrów snu wynosił 28,13 (SD=6,03). U 11,5 % badanych stwierdzono występowanie senności dziennej, w tym u 1,46% ciężkiej senności dziennej. Średni wynik ESS wynosił 6,07 (SD= 3,58). Najczęściej zgłaszaną skargą, występującą u 94% adwokatów było sypianie mniej niż 6 godzin dziennie oraz zmienny i nieregularny sen. Wnioski Przeprowadzone badanie jest pierwszą w Polsce oceną zaburzeń snu wśród adwokatów. Wśród adwokatów stwierdzono znaczące rozpowszechnienie zaburzeń snu. Adwokaci stanowią grupę zawodową, która niechętnie poddaje się badaniom i jednocześnie stanowi grupę wysokiego ryzyka występowania problemów ze snem, w szczególności skrócenie czasu snu i jego nieregularność oraz odczuwanie zmęczenia po przebudzeniu. Wykazano związek pomiędzy skłonnością do senności dziennej wraz z wiekiem, natomiast brak korelacji z liczbą godzin spędzanych w pracy i stażem pracy, stanem cywilnym, płcią oraz wielkością masy ciała. Istnieje konieczność wprowadzenia profilaktycznych programów higieny snu w celu poprawienia jakości życia adwokatów.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Roth T. Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. J Clin Sleep Med. 2007; 3(5 Suppl): S7–10.
 2. Nowicki Z, Grabowski K, Cubała WJ, et al. Prevalence of self-reported insomnia in general population of Poland. Psychiatr Pol. 2016; 50(1): 165–173.
 3. Siemiński M, Skorupa Ł, Wiśniewska-Skorupa K. Diagnostyka i terapia bezsenności w praktyce ogólnolekarskiej. Część I: Epidemiologia, patomechanizm i diagnostyka bezsenności. Varia Medica. 2019; 3: 2.
 4. Miner B, Gill TM, Yaggi HK, et al. The Epidemiology of Patient-Reported Hypersomnia in Persons With Advanced Age. J Am Geriatr Soc. 2019; 67(12): 2545–2552.
 5. Fitelson E, McGibbon C. Evaluation and Management of Behavioral Health Disorders in Women: An Overview of Major Depression, Bipolar Disorder, Anxiety Disorders, and Sleep in the Primary Care Setting. Obstet Gynecol Clin North Am. 2016; 43(2): 231–246.
 6. American Association Psychiatric: Zaburzenia snu i czuwania. Edra Urban & Partners, Wrocław 2017.
 7. Burman D. Sleep Disorders: Insomnia. FP Essent. 2017; 460: 22–28.
 8. de Zambotti M, Goldstone A, Colrain IM, et al. Insomnia disorder in adolescence: Diagnosis, impact, and treatment. Sleep Med Rev. 2018; 39: 12–24.
 9. Surtees ADR, Oliver C, Jones CA, et al. Sleep duration and sleep quality in people with and without intellectual disability: A meta-analysis. Sleep Med Rev. 2018; 40: 135–150.
 10. Skalski M, Szelenberger W. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. Doniesienie wstępne. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999.
 11. Chrobak-Kasprzyk KS, Jośko-Ochojska J. Stes, lęk, zaburzenia depresyjne i somatyzacja wśród adwokatów. Ann Acad Med Siles. 2020: 116–125.
 12. Nguyen-Michel VH, Pallanca O, Brion A, et al. [Sleep habits and lifestyle of elderly patients with insomnia]. Soins Gerontol. 2019; 24(137): 38–42.
 13. Walsh J, Ustun T. Prevalance and Health Consequences of Insomnia. 1999: 2.
 14. Berglund J. The Danger of Sleep Deprivation. IEEE Pulse. 2019; 10(4): 21–24.
 15. Kaur H, Harleen K. Sleep Medicine: Insomnia and Sleep. Mo Med. 2019; 116(1): 68–75.
 16. Bragantini D, Sivertsen B, Gehrman P, et al. Differences in anxiety levels among symptoms of insomnia. The HUNT study. Sleep Health. 2019; 5(4): 370–375.
 17. Vanttola P, Puttonen S, Karhula K, et al. Prevalence of shift work disorder among hospital personnel: A cross-sectional study using objective working hour data. J Sleep Res. 2020; 29(3): e12906.
 18. Koopman ADM, Beulens JW, Dijkstra T, et al. Prevalence of Insomnia (Symptoms) in T2D and Association With Metabolic Parameters and Glycemic Control: Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2020; 105(3).
 19. Zheng B, Yu C, Lv J, et al. Insomnia symptoms and risk of cardiovascular diseases among 0.5 million adults. Neurology. 2019; 93(23): e2110–e2120.
 20. Jung YS, Jun S, Kim MJ. Impact of Sleep Disorder as a Risk Factor for Dementia in Men and Women. Biomol Ther (Seoul). 2020; 28(1): 58–73.
 21. Gaggioni G, Ly JQM, Muto V, et al. Age-related decrease in cortical excitability circadian variations during sleep loss and its links with cognition. Neurobiol Aging. 2019; 78: 52–63.
 22. Shi T, Min M, Sun C, et al. Does insomnia predict a high risk of cancer? A systematic review and meta-analysis of cohort studies. J Sleep Res. 2020; 29(1): e12876.
 23. Krause AJ, Simon EB, Mander BA, et al. The sleep-deprived human brain. Nat Rev Neurosci. 2017; 18(7): 404–418.
 24. McDermott M, Brown DL, Chervin RD. Sleep disorders and the risk of stroke. Expert Rev Neurother. 2018; 18(7): 523–531.
 25. Bertisch SM, Pollock BD, Mittleman MA, et al. Insomnia with objective short sleep duration and risk of incident cardiovascular disease and all-cause mortality: Sleep Heart Health Study. Sleep. 2018; 41(6).
 26. Naranjo C, Del Reguero L, Moratalla G, et al. Anxiety, depression and sleep disorders in patients with diabetic neuropathic pain: a systematic review. Expert Rev Neurother. 2019; 19(12): 1201–1209.
 27. Wickwire EM, Vadlamani A, Tom SE, et al. Trends in Insomnia Diagnosis and Treatment Among Medicare Beneficiaries, 2006-2013. Am J Geriatr Psychiatry. 2019; 27(3): 301–309.
 28. Robbins R, Jackson CL, Underwood P, et al. Employee Sleep and Workplace Health Promotion: A Systematic Review. Am J Health Promot. 2019; 33(7): 1009–1019.
 29. Murray MW. A new method for measuring daytime sleepiness scale. Sleep. 1991; 14(6): 540–545.
 30. Kasperczyk J, Jośko J. The estimation of sleep quality by means of SEN questionnaire. Środowiskowe Źrodla Zagrożeń Zdrowotnych. 2007: 225–227.
 31. Arber S. Gender, marital status and sleep problems in Britain. Przegl Lek. 2012; 69(2): 54–60.
 32. Shivalli S, Sabapathy P. Attitudes and Health Behavior of Lawyers in Combatore, Tamil Nadu. Scientific World Journal. 2015: 616–719.
 33. Lau K, Piórkowska K, Marcinkowska U, et al. Senność dzienna oraz jakość snu u osób z nadwagą i otyłoscią. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2013; 9: 1–7.
 34. Akalu Y, Molla MD, Dessie G, et al. Physiological Effect of Ghrelin on Body Systems. Int J Endocrinol. 2020; 2020: 1385138.
 35. Lytle LA, Murray DM, Laska MN, et al. Examining the longitudinal relationship between change in sleep and obesity risk in adolescents. Health Educ Behav. 2013; 40(3): 362–370.
 36. Buchanan B, Coyle JC. The Path to Lawyer Well-Being: Practical Recommendations for Positive Change from the National Task Force on Lawyer Well-Being 2017.
 37. Hales RE, Yudofsky SC, Gabbard GO. Psychiatria. MEDIPAGE, Warszawa 2012.