Psychiatria 1 2015-7

 

List do Redakcji

 

Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Porozumienie na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uważa, że załączona poniżej uchwała samorządowa (UCHWAŁA NR CXVII/1843/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie pt. „Kraków jako dobra wspólnota”) jest dobrym wzorem dla innych miast i powiatów. „Kraków jako dobra wspólnota” to proces prawdziwego włączenia osób chorujących psychicznie w życie lokalnej wspólnoty. To świadoma deklaracja wszystkich radnych — bez jednego głosu wstrzymującego się — że pragną dokonać wspólnie takiego wysiłku na rzecz ucieleśnienia się takiej humanistycznej idei.

dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki

 

UCHWAŁA NR CXVII/1843/14 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie pt. „Kraków jako dobra wspólnota”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Krakowa uchwala kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Kraków w obszarze 23 zadań przeznaczonych dla gminy i miasta na prawach powiatu, aby poważnie chorujące psychicznie osoby mogły „Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w Krakowie”.

§ 2. Ustala się następujące szczegółowe kierunki działania Prezydenta oraz terminy ich realizacji:

 1. I. Utworzenie Krakowskiej Rady ds. Psychiatrii i powierzenie jej zadania stałego monitorowania realizacji 23 zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (dalej: NPOZP) w Gminie Kraków.
 2. II. Powołanie pełnomocnika Prezydenta ds. osób chorujących psychicznie do których adresowany jest NPOZP
 3. III. przedstawienie Radzie Miasta Krakowa sprawozdania z dotychczasowej realizacji 23 zadań NPOZP w Gminie Kraków do 30 października 2014 roku.
 4. IV. przedstawienie do 30 listopada 2014 roku Radzie Miasta kierunków działań zmierzających do realizacji 23 zadań NPOZP w Gminie Kraków na najbliższe lata 2015-2020 obejmujących:
 5. 1) Cel 1 — Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprzez:
 6. a) organizację corocznej konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego,
 7. b) prowadzenie kampanii medialnej przy współpracy z prasą, radiem i telewizją nagłaśnianie działalności dobrych praktyk w mieście, które prowadzić będą do zmiany postaw wobec osób chorujących psychicznie a tym samym przyczynią się do przełamania strachu przed chorobami psychicznymi i osobami, które tych chorób doświadczają, co z kolei przeciwdziałać będzie dyskryminacji osób chorujących psychicznie w życiu społecznym i zawodowym,
 8. c) włączenie organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszeń Rodzin i Pacjentów, w szeroko rozumianą kampanię edukacyjną i informacyjno-promocyjną,
 9. d) realizację kampanii antystygmatyzacyjnej i informacyjnej.
 10. 2) Cel 2 — Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, poprzez:
 11. a) realizacja wdrażania 23 zadań NPOZP w projektach dzielnicowych zgodnych z podziałem na Centra Zdrowia Psychicznego (zwane dalej CZP) w Gminie (obejmują po 150-200 tys. mieszkańców, odrębne Centrum dla Dzieci Młodzieży),
 12. b) utworzenie modelowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które oprócz bieżącego funkcjonowania zajmować się będzie wypracowywaniem standardów działalności CZP w Małopolsce,
 13. c) utworzenie w dzielnicach (zgodnie z podziałem na CZP) funkcji przedstawicieli integrujących działania opieki psychiatrycznej, systemu wsparcia i organizacji pozarządowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów chorujących psychicznie,
 14. d) wspieranie inicjatyw samopomocowych pacjentów, ich rodzin oraz organizacji pozarządowych poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych i realizację konkursów grantowych, których beneficjentami będą osoby chorujące psychicznie,
 15. e) realizację modelowych programów zatrudnienia dla osób chorujących psychicznie opartych o model trenera pracy,
 16. f) wspieranie rozwoju form zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób chorujących psychicznie,
 17. g) realizację programu mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz zabezpieczenie środków finansowych na ich funkcjonowanie,
 18. h) przygotowanie programu dla osób bezdomnych chorujących psychicznie w Gminie,
 19. i) objęcie oddziaływaniem z zakresu rehabilitacji społecznej seniorów chorujących psychicznie poprzez utworzenie i finansowanie działalności Centrów Seniora dla osób chorujących psychicznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Józef Pilch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl