Pierwotna afazja postępująca - opis przypadku

Anna Barczak

Streszczenie

Pierwotna afazja postępująca (PPA, primary progressive aphasia)
to jedna z trzech klinicznych postaci zwyrodnienia czołowo-skroniowego
(FTLD, fronto-temporal lobar degeneration), obok otępienia
czołowo-skroniowego (FTL, fronto-temporal dementia) i demencji
semantycznej (SD, semantic dementia). Jest to schorzenie neurodegeneracyjne,
charakteryzujące się wybiórczymi postępującymi
zaburzeniami językowymi o dominującym charakterze, do których
w późniejszym okresie dołącza się otępienie. Wyniki badań neuroobrazowych
u chorych z PPA wykazują zanik struktur lewej półkuli
mózgu, a zwłaszcza obszarów odpowiedzialnych za regulację procesów
językowych.

W artykule przedstawiono przypadek 83-letniej kobiety skarżącej
się od 6 lat na trudności w przypominaniu nazw. Badania przesiewowe
sugerowały występowanie łagodnych zaburzeń poznawczych.
W badaniu neurologicznym zaobserwowano dodatnią próbę
Romberga, natomiast w badaniu psychiatrycznym nie stwierdzono
zaburzeń. Tomografia komputerowa wykazała uogólniony
miernego stopnia zanik korowo-podkorowy, bez cech ogniskowego
uszkodzenia mózgu. W badaniu neuropsychologicznym zaobserwowano
trudności w zakresie aktualizacji słów i nazywaniu,
bez zaburzeń dyskursu. Uwaga i pamięć epizodyczna były w nieznacznie
zaburzone. Orientacja w czasie, miejscu i co do własnej
osoby, rozumienie, abstrahowanie, funkcje wykonawcze, praksja
oraz gnozja wzrokowa i funkcjonowanie socjalne były prawidłowe.
W kolejnym badaniu po upływie roku wyniki skal przesiewowych
nie zmieniły się. Badanie neuropsychologiczne ujawniło
wybiórcze pogorszenie pamięci semantycznej oraz fluencji werbalnej.
Wyniki ostatniego badania wskazują na dalsze pogłębianie
się deficytu w zakresie aktualizacji słów, brak kompensacji brakujących
słów w wypowiedziach, narastające zaburzenia nazywania
i pamięci słownej, bez zaburzeń artykulacyjnych i prozodycznych,
z dyskretnym pogorszeniem pozostałych procesów poznawczych,
ale bez trudności w zakresie aktywności dnia codziennego.

Słowa kluczowe

pierwotna afazja postępująca; otępienie semantyczne; badanie neuropsychologiczne; deficyt językowy
Czasopismo Polski Przegląd Neurologiczny dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl