Vol 68, No 1 (2010)
Other
Published online: 2010-02-03

open access

Page views 311
Article views/downloads 387
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Komentarz redakcyjny
Rana kłuta serca jako przyczyna częstoskurczu komorowego

Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak
DOI: 10.33963/v.kp.79982
Kardiol Pol 2010;68(1).

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF filePolish Heart Journal (Kardiologia Polska)