Vol 3, No 2 (2018)
Review paper
Published online: 2018-11-29

open access

Page views 937
Article views/downloads 1608
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rola doszklistkowych steroidów we współczesnym leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Sławomir Teper1, Agnieszka Kubicka-Trząska2, Anna Matysik-Woźniak3, Edward Wylęgała1, Jerzy Mackiewicz4, Katarzyna Michalska-Małecka5, Marek Rękas6, Robert Rejdak3
Ophthalmol J 2018;3(2):37-46.

Abstract

Powikłania cukrzycy są jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów we współczesnej okulistyce. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne i zasady leczenia retnopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki. Szczególną uwagę zwrócono na rolę iniekcji doszklistkowych, w tym steroidów, które w niektórych przypadkach mogą być alternatywą dla inhibitorów naczyniowo-śrdódbłonkowego czynnika wzrostu (anty-VEGF). Zdaniem grupy ekspertów konieczne jest stworzenie programu lekowego obejmującego leczenie cukrzycowego obrzęku plamki, który istotnie poprawi dostęp do nowoczesnej terapii dużej grupie chorych. W programie lekowym lekiem pierwszego rzutu powinien być anty-VEGF z możliwością zmiany na doszklistkowy implant deksametazonu, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie lub istnienia przeciwskazań do terapii anty-VEGF. Należy stworzyć precyzyjne kryteria kwalifikacji do programu, zdefiniować brak odpowiedzi na leczenie oraz określić wskazania do zmiany leku.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file