Tom 6, Nr 2 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-01-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 384
Wyświetlenia/pobrania artykułu 165
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wyniki 5-letnich obserwacji chorych leczonych pembrolizumabem lub ipilimumabem w ramach badania Keynote-006 — ich wpływ na wiedzę i praktykę terapii czerniaka

Marek Ziobro1
Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(2):121-128.

Streszczenie

Na tegorocznym spotkaniu AACR, które odbyło się na przełomie marca i kwietnia 2019 roku, przedstawiono wyniki 5-letnich obserwacji chorych objętych badaniem III fazy Keynote-006, które porównywało skuteczność pembrolizumabu i ipilimumabu w I linii leczenia zaawansowanego czerniaka. Badanie dopuszczało również stosowanie leków w II linii leczenia, o ile nie stosowano wcześniej immunoterapii anty-PD-1 lub anty-CTLA-4. Zaprezentowane wyniki potwierdziły po 5-letniej obserwacji utrzymywanie się znamiennej przewagi pembrolizumabu nad ipilimumabem w zakresie obu ocenianych w badaniu pierwszorzędowych punktów końcowych (PFS i OS). Po 4 latach obserwacji PFS wynosił 23% u chorych leczonych pembrolizumabem i jedynie 7% u chorych leczonych ipilimumabem. W analogicznych grupach leczonych w I linii progresja nie wystąpiła odpowiednio u 26,9% i 8% pacjentów. Ta wyindukowana pembrolizumabem aktywność systemu immunologicznego pozwoliła na uzyskanie 5-letnich OS u 43,2% pacjentów leczonych w I linii oraz u 38,7% w całej grupie leczonej pembrolizumabem, podczas gdy analogiczne dane dotyczące ipilimumabu wyniosły 33% i 31%. W grupie chorych, którzy ukończyli planowany 2-letni okres leczenia pembrolizumabem bez progresji czerniaka, 74% spośród nich nadal żyje bez progresji nowotworu po kolejnych 2 latach obserwacji. W grupie 13 chorych, u których po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie i „wakacjach terapeutycznych” ponownie zastosowano pembrolizumab, u 10 (77%) wykazano korzyść z leczenia w postaci obiektywnej odpowiedzi lub stabilizacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF