Tom 5, Nr 2 (2019)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2019-02-15

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 424
Wyświetlenia/pobrania artykułu 211
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zgodność w ocenie ekspresji biomarkerów między rdzeniami mikromacierzy tkankowych z pierwotnych ognisk raka pęcherzyka żółciowego i raka jajnika

Beata Hryciuk1, Bartosz Szymanowski2, Michał Bieńkowski3, Adrian Perdyan4, Aleksandra Korwat3, Kamil Winnik5, Barbara Radecka6, Jolanta Żok7, Natalia Cichowska8, Katarzyna Sosińska-Mielcarek8, Rafał Pęksa3, Renata Duchnowska2
Onkol Prakt Klin Edu 2019;5(2):111-115.

Streszczenie

Wstęp. Technika mikromacierzy tkankowych (TMA) znalazła szerokie zastosowanie szczególnie w badaniach immunohistochemicznych nad nowymi markerami rokowniczymi i predykcyjnymi. Głównym zarzutem stawianym przez przeciwników tej metody jest niewielka ilość badanego materiału i związane z tym ryzyko nieadekwatnej oceny ekspresji analizowanych biomarkerów, wynikające z potencjalnej heterogenności tkanek guza. Materiał i metody. W niniejszej pracy oceniono zgodność ekspresji biomarkerów w dwóch niezależnych rdzeniach tkankowych o średnicy 1,5 mm uzyskanych techniką TMA od chorych na raka pęcherzka żółciowego (ERb, cytoPgR, HER2, CTGF) i raka jajnika (PTEN, BCL2, PIK3CA, IGF1R). Porównanie ekspresji poszczególych biomarkerów między rdzeniami przeprowadzono przy wykorzystaniu współczynnika korelacji (ICC), przyjmując kappa < 0,4 jako korelację słabą, ≥ 0,4 wystarczającą, ≥ 0,6 dobrą i ≥ 0,75 optymalną oraz testu Kendalla tau — pakiet ICC. Wyniki. Ocenę ekspresji biomarkerów w guzie pierwotnym przeprowadzono u 60 chorych na raka pęcherzyka żółciowego i u 64 chorych na surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości (high grade). U chorych na raka pęcherzykowego dodatkowo oceniono ekspresję badanych markerów w nabłonku wolnym od utkania nowotworowego. W obu nowotworach stwierdzono dobry lub wystarczający stopień jednorodności w ekspresji analizowanych biomarkerów między rdzeniami tkankowymi. Współczynnik korelacji dla ekspresji poszczególnych markerów w raku pęcherzyka żółciowego i przylegającej tkance zdrowej wyniósł: 0,68 (95% CI: 0,53–0,79)/0,62 (95% CI: 0,39–0,78) dla ERb, 0,44 (95% CI: 0,23–0,61)/0,77 (95% CI: 0,61–0,87) dla cytoPgR, 0,77 (95% CI: 0,65–0,85)/0,66 (95% CI: 0,44–0,80) dla HER2 i 0,68 (95% CI: 0,53–0,79)/0,62 (95% CI: 0,39–0,78) dla CTGF. U chorych na raka jajnika współczynnik korelacji w obrębie guza pierwotnego wyniósł 0,82 (95% CI: 0,71–0,89) dla PTEN, 0,84 (95% CI: 0,75–0,90) dla BCL2, 0,71 (95% CI: 0,56–0,81) dla PIK3CA i 0,77 (95% CI: 0,65–0,85) dla IGF1R. Wnioski. Technika mikomacierzy tkankowych pozwala na wiarygodną ocenę ekspresji biomarkerów tkankowych w obrębie pierwotnego ogniska raka pęcherzyka żółciowego i raka jajnika.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF