Wytyczne dla autorów

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

W czasopiśmie „Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja” ukazują się prace, które zostały opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice”. Redakcja może rozważyć publikację artykułu tylko w języku polskim, gdy jej wyniki i przekaz mają wpływ wyłącznie na środowisko polskich lekarzy praktyków.

„Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja” jest dwumiesięcznikiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wydawanym na podstawie wersji anglojęzycznej „Oncology in Clinical Practice”. W czasopiśmie publikowane są streszczenia prac oraz tłumaczenia artykułów z wersji pierwotnej, a także inne materiały o charakterze edukacyjnym.

W związku z realizacją planów równoległego wydawania dwóch wersji językowych pisma — angielskiej i polskiej — manuskrypt może być zgłaszany w języku polskim lub angielskim. Redakcja preferuje prace zgłaszane w języku angielskim. Jeżeli praca zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Recenzentów i zakwalifikowana do druku przez Redakcję, Autorzy będą poproszeni o dosłanie wersji angielskiej bądź polskiej pracy lub Wydawca sam nieodpłatnie dokona tłumaczenia.

Deponowanie manuskryptów odbywa sie na stronie czasopisma "Oncology in Clinical Practice": https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/author/submit/1

Manuskrypty w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej powinny być przygotowane według wytycznych opisanych poniżej.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Manuskrypt może być zgłaszany w języku polskim lub angielskim. Redakcja preferuje prace zgłaszane w języku angielskim. Pracę należy zapisać w formacie .doc (MS Word). Zaleca się stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 oraz zachowanie półtora odstępu między wierszami.
Praca powinna zawierać następujące elementy: stronę tytułową (tytuł polski i angielski), streszczenie (polskie i angielskie), słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny (podpisy polskie). Kolejne strony należy ponumerować, zaczynając od strony tytułowej. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

STRUKTURA NADSYŁANYCH PRAC

PRACE ORYGINALNE

Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 60 znaków (łącznie z odstępami). Imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucji, z której pochodzi praca, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją należy zamieścić we wskazanym miejscu podczas deponowania pracy w elektronicznym systemie obsługi manuskryptów.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 300 słów. Powinno być ustrukturyzowane i zawierać cztery akapity zatytułowane: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–5 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp. Powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań — wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Materiały i metody. Opis grupy badanej, użytych metod badawczych i analizy statystycznej. Procedury eksperymentalne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe, należy podać źródło materiałów.

Wyniki. Należy przedstawić w logiczny i czytelny sposób, ułatwiający ich zrozumienie przez czytelników. Warto pamiętać, że prezentacja wyników w postaci wykresów jest bardziej czytelna niż tabele lub wyniki wymienione tylko w tekście.

Dyskusja. W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników badań przedstawionych w literaturze światowej, uwzględniając stopień, w jakim zostały osiągnięte założone cele badawcze, na ile wyniki są oryginalne, jakie są ewentualne ograniczenia metod badawczych opisanych w pracy, jakie są możliwe mechanizmy opisanego zjawiska, jakie może być znaczenie kliniczne stwierdzonych faktów. Nie należy też powtarzać w dyskusji wyników zaprezentowanych w części Wyniki.

Wnioski. Powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania. Podziękowania powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

PRACE PRZEGLĄDOWE
Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy Autorów. Imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucji, z której pochodzi praca, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją należy zamieścić we wskazanym miejscu podczas deponowania pracy w elektronicznym systemie obsługi manuskryptów.

Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskich i angielskich), zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.


Tekst. Redakcja publikuje prace przeglądowe będące opiniami i zaleceniami ekspertów opartymi na nieusystematyzowanych danych, jak również oparte na systematycznym, jakościowym przeglądzie dostępnego piśmiennictwa. Zaleca się, by objętość pracy nie przekraczała 6000 słów. Przedstawiony limit nie obejmuje streszczenia, tabel i piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania można umieścić po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.


PRACE KAZUISTYCZNE (OPISY PRZYPADKÓW)
Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy Autorów. Imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucji, z której pochodzi praca, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją należy zamieścić we wskazanym miejscu podczas deponowania pracy w elektronicznym systemie obsługi manuskryptów.

Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskich i angielskich), zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst. Nie należy przekraczać 2000 słów. Przedstawiony limit nie obejmuje streszczenia, tabel i piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania można umieścić po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

PIŚMIENNICTWO. Autorzy muszą zapewnić poprawność danych w pozycjach bibliograficznych, jak również zagwarantować, ze wszystkie pozycje bibliograficzne w spisie mają swoje odnośniki w tekście i odwrotnie. Obowiązuje kolejność cytowań zgodnie z kolejnością podawania pozycji w manuskrypcie. Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa należy podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład: Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27(3): 441–451, doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

TABELE, RYCINY, FOTOGRAFIE
Powinny być czarno-białe, ponumerowane i zapisane w formacie „jpg”, „tif” lub „eps” (o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi). Wszystkie tabele, ryciny i fotografie powinny być opatrzone podpisami. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację.

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić proces oceny i publikacji zgłoszonych artykułów. Wszystkie artykuły wraz z rycinami, tabelami i plikami uzupełniającymi powinny być zgłoszone za pośrednictwem systemu do obsługi manuskryptów na stronie:
https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/author/submit/1

Zarówno procesy zgłoszenia, jak i recenzji są prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, dlatego artykuły przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Zdeponowanie prac, które mają ukazać się tylko w wersji polskiej, wymaga uprzedniej konsultacji z Redakcją. Przygotowując manuskrypt, autorzy zobowiązani są stosować się do zasad opisanych w niniejszej instrukcji dla autorów.
Do każdego manuskryptu należy dołączyć list przewodni stwierdzający, że:
— praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
— praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała;
— Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
— ujawniono wszelkie źródła finansowania;
— Autor (Autorzy) zna (znają) zasady edycji i regulamin zgłaszania prac w czasopiśmie „Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja” i będzie (będą) ich przestrzegać;
— Autor (Autorzy) jest gotów (są gotowi) pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji (100 USD za stronę);
— Autor (Autorzy) potwierdza (potwierdzają), że zapoznał (zapoznali) się z wytycznymi dla autorów w czasopiśmie i zobowiązują się do ich przestrzegania.

ASPEKTY PRAWNE
Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.
Do materiałów poprzednio publikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego Wydawcy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pozwalają na identyfikację osób, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH
Przesyłając pracę wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Ograniczenie odpowiedzialności. Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Onkologii w Praktyce Klinicznej — Edukacja” były wiarygodne i dokładne. Jednakże opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w „Onkologii w Praktyce Klinicznej — Edukacja” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

AUTORSTWO

Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji itp.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie „ghostwriting” lub „guest-authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

Oświadczenie autorów

Informacje o prawach autorskich

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawnictwo Via Medica całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Via Medica.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Stosunki prawne łączące Wydawnictwo i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3. kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl