open access

Vol 63, No 4 (2013)
Research paper (original)
Published online: 2013-08-28
Get Citation

Analiza stanu odżywienia mężczyzn chorych na raka jelita grubego

Agata Lewandowska, Andrzej Deptała, Aleksandra Saniewska-Kilim, Łukasz Błoch, Marcin Kasprzyk
DOI: 10.5603/NJO.2013.0017
·
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):299-304.

open access

Vol 63, No 4 (2013)
Original article
Published online: 2013-08-28

Abstract

Wstęp. Dynamiczna ocena stanu odżywiania pacjentów z nowotworem jelita grubego. Ocenę stanu odżywieniabadanej grupy (n = 60) dokonano poprzez analizę parametrów antropometrycznych i biochemicznych.Materiał i metody. Selekcja do badania nastąpiła poprzez dobór celowy chorych z bazy danych zawierającej osobyleczone w Klinice Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Kryteria włączeniado badania stanowiły: dobrowolna i świadoma zgoda pacjenta na uczestniczenie w badaniu, wiek od 18 do 70 lat,rozpoznany i leczony rak jelita grubego. W celu łatwiejszej oceny grupę badaną (B) podzielono na dwie podgrupy,które oznaczono literami BN i BO. Grupę BN stanowili mężczyźni, których wyniki beztłuszczowej masy ciała, określoneza pomocą bioimpedancji elektrycznej (BIA) w dniu zakwalifi kowania do badania, były w zakresie normy odpowiedniejdo wieku i płci, zaś grupa BO składała się z mężczyzn, których ilość beztłuszczowej masy ciała okazała sięobniżona w porównaniu do wartości uznanych za normę. Dane demografi czne oraz wyniki badań (stężenie białkacałkowitego, bezwzględna liczba limfocytów) uzyskano z historii chorób, natomiast pomiary antropometrycznei ocenę ankietową przeprowadzono za pomocą specjalnie opracowanego do tego celu kwestionariusza oceniającegostan odżywienia pacjenta. Aby uwzględnić z jak największą dokładnością stan odżywienia, kwestionariusz zawierałrównież autorski zestaw pytań. Pytania te dotyczyły chorób towarzyszących (takich jak: cukrzyca, choroba wrzodoważołądka i dwunastnicy), a także objawów, które mogą sugerować zaburzenia odżywianie (utrata apetytu, nudności,wymioty, zmiana smaku, biegunka).Wyniki. Podgrupa BN — niedożywienie w stopniu ciężkim rozpoznano u 8% chorych, umiarkowanym — u 22%, lekkim— u 42%, prawidłowy stan odżywienia rozpoznano u 28% mężczyzn. Podgrupa BO — niedożywienie w stopniuciężkim rozpoznawano u 18% chorych, umiarkowanym — u 52%, lekkim — u 16%, prawidłowy stan odżywieniarozpoznano u 14% mężczyzn. Należy podkreślić, iż w badaniu wykazano istotność statystyczną (p > 0,05) pomiędzyśrednim czasem trwania choroby a stopniem niedożywienia w grupie BO. Im dłuższy był czas choroby, tym bardziejw grupie BO odsetek pacjentów był wyższy ze stopniem niedożywienia ciężkim i umiarkowanym.Wnioski. 1. Zbadani chorzy na RJG stanowili grupę w znacznej mierze niedożywioną (91%) i tym samym wysoce zagrożonąrozwojem zespołu wyniszczenia nowotworowego. 2. Z uwagi na wykazaną statystyczną zależność pomiędzydłuższym czasem trwania choroby nowotworowej a pogorszeniem stanu odżywienia należałoby uzupełnić algorytmterapeutyczny dla chorych na RJG o dynamiczną ocenę stanu odżywienia. 3. Ocena stanu odżywienia chorych nanowotwór jelita grubego w oparciu o pojedynczy wskaźnik BMI okazała się niemiarodajna. Dla właściwej ocenystanu odżywienia chorych na nowotwór jelita grubego należy stosować kompleksowy zestaw parametrów, takichjak aktualny i zwyczajowy BMI, procentowy ubytek masy ciała wraz ze szczegółowym procentowym składem masyciała i parametrami biochemicznymi krwi.

Abstract

Wstęp. Dynamiczna ocena stanu odżywiania pacjentów z nowotworem jelita grubego. Ocenę stanu odżywieniabadanej grupy (n = 60) dokonano poprzez analizę parametrów antropometrycznych i biochemicznych.Materiał i metody. Selekcja do badania nastąpiła poprzez dobór celowy chorych z bazy danych zawierającej osobyleczone w Klinice Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Kryteria włączeniado badania stanowiły: dobrowolna i świadoma zgoda pacjenta na uczestniczenie w badaniu, wiek od 18 do 70 lat,rozpoznany i leczony rak jelita grubego. W celu łatwiejszej oceny grupę badaną (B) podzielono na dwie podgrupy,które oznaczono literami BN i BO. Grupę BN stanowili mężczyźni, których wyniki beztłuszczowej masy ciała, określoneza pomocą bioimpedancji elektrycznej (BIA) w dniu zakwalifi kowania do badania, były w zakresie normy odpowiedniejdo wieku i płci, zaś grupa BO składała się z mężczyzn, których ilość beztłuszczowej masy ciała okazała sięobniżona w porównaniu do wartości uznanych za normę. Dane demografi czne oraz wyniki badań (stężenie białkacałkowitego, bezwzględna liczba limfocytów) uzyskano z historii chorób, natomiast pomiary antropometrycznei ocenę ankietową przeprowadzono za pomocą specjalnie opracowanego do tego celu kwestionariusza oceniającegostan odżywienia pacjenta. Aby uwzględnić z jak największą dokładnością stan odżywienia, kwestionariusz zawierałrównież autorski zestaw pytań. Pytania te dotyczyły chorób towarzyszących (takich jak: cukrzyca, choroba wrzodoważołądka i dwunastnicy), a także objawów, które mogą sugerować zaburzenia odżywianie (utrata apetytu, nudności,wymioty, zmiana smaku, biegunka).Wyniki. Podgrupa BN — niedożywienie w stopniu ciężkim rozpoznano u 8% chorych, umiarkowanym — u 22%, lekkim— u 42%, prawidłowy stan odżywienia rozpoznano u 28% mężczyzn. Podgrupa BO — niedożywienie w stopniuciężkim rozpoznawano u 18% chorych, umiarkowanym — u 52%, lekkim — u 16%, prawidłowy stan odżywieniarozpoznano u 14% mężczyzn. Należy podkreślić, iż w badaniu wykazano istotność statystyczną (p > 0,05) pomiędzyśrednim czasem trwania choroby a stopniem niedożywienia w grupie BO. Im dłuższy był czas choroby, tym bardziejw grupie BO odsetek pacjentów był wyższy ze stopniem niedożywienia ciężkim i umiarkowanym.Wnioski. 1. Zbadani chorzy na RJG stanowili grupę w znacznej mierze niedożywioną (91%) i tym samym wysoce zagrożonąrozwojem zespołu wyniszczenia nowotworowego. 2. Z uwagi na wykazaną statystyczną zależność pomiędzydłuższym czasem trwania choroby nowotworowej a pogorszeniem stanu odżywienia należałoby uzupełnić algorytmterapeutyczny dla chorych na RJG o dynamiczną ocenę stanu odżywienia. 3. Ocena stanu odżywienia chorych nanowotwór jelita grubego w oparciu o pojedynczy wskaźnik BMI okazała się niemiarodajna. Dla właściwej ocenystanu odżywienia chorych na nowotwór jelita grubego należy stosować kompleksowy zestaw parametrów, takichjak aktualny i zwyczajowy BMI, procentowy ubytek masy ciała wraz ze szczegółowym procentowym składem masyciała i parametrami biochemicznymi krwi.
Get Citation
About this article
Title

Analiza stanu odżywienia mężczyzn chorych na raka jelita grubego

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 63, No 4 (2013)

Article type

Research paper (original)

Pages

299-304

Published online

2013-08-28

Page views

1584

Article views/downloads

2076

DOI

10.5603/NJO.2013.0017

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):299-304.

Authors

Agata Lewandowska
Andrzej Deptała
Aleksandra Saniewska-Kilim
Łukasz Błoch
Marcin Kasprzyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl