Vol 46, No 3 (2012)

open access

Page views 436
Article views/downloads 778
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Metabolic syndrome as the risk factor for ischaemic stroke

Maria Łukasik1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.5114/ninp.2012.28915
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):271-278.

Abstract

Zespół metaboliczny (ZM) to heterogenna jednostka kliniczna, na którą składają się: otyłość typu centralnego, hiperlipidemia, hiperglikemia oraz nadciśnienie tętnicze. Wyniki badań ostatnich lat wskazują, że prawdopodobnym czynnikiem leżącym u podstaw patofizjologicznych całego zespołu jest zjawisko insulinooporności, jednak do dziś patogeneza zespołu nie została w pełni poznana. W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat ZM, jak również powiązania między udarem mózgu a ZM jako całością, jako że wybrane elementy zespołu są dobrze znanymi i zbadanymi czynnikami ryzyka wystąpienia pierwszego i kolejnych mózgowych incydentów niedokrwiennych. Artykuł porusza również tematykę profilaktyki pierwotnej i wtórnej udaru mózgu u chorych z ZM.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska