Vol 46, No 2 (2012)

open access

Page views 368
Article views/downloads 490
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part I

Maria Łukasik1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.5114/ninp.2012.28259
Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):161-168.

Abstract

W pierwszej części artykułu autorzy opisali związek między drożnym (przetrwałym) otworem owalnym (patent foramen ovale – PFO) a udarem kryptogennym. Drożny otwór owalny stanowi pozostałość krążenia płodowego i występuje u niemal 1/4 populacji ogólnej. Jest anomalią anatomiczną, która wg wielu autorów nie ma żadnego znaczenia klinicznego lub znaczenie to jest bardzo ograniczone. Wyniki niektórych badań klinicznych sugerują jednak większą częstość PFO wśród chorych na udar mózgu o nieustalonej etiologii (kryptogenny) czy osób cierpiących na migrenę z aurą. Dotąd nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy PFO jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, a jeżeli tak, to w jakim mechanizmie. W niniejszym artykule omówiono udział PFO w patofizjologii jawnych i niemych klinicznie zmian niedokrwiennych mózgu, przeanalizowano czynniki, które, współwystępując z PFO, potencjalnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, a także poruszono zagadnienie, czy PFO jest niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kolejnego udaru. Podjęto również tematykę profilaktyki wtórnej u chorych z udarem kryptogennym i PFO, przytaczając wyniki badań nad skutecznością farmakoterapii oraz zabiegowego zamknięcia PFO.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska