Tom 9, Nr 3 (2023)
Pytania z komentarzem
Opublikowany online: 2024-01-05
Wyświetlenia strony 205
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Postępowanie u chorych z nadciśnieniem tętniczym w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH 2023) — pytania kliniczne

Marta Sołtysiak1, Paweł Sołtysiak2
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2023;9(3):130-131.

Streszczenie

Brak

pytania kliniczne

Published by Via Medica. All rights reserved.

e-ISSN 2450–1719

ISSN 2450–0526

Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

Rok 2023, tom 9, nr 3

Strony: 130–131

Postępowanie u chorych z nadciśnieniem tętniczym w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH 2023) pytania kliniczne

Marta Sołtysiak1Paweł Sołtysiak2
1Almed Poradnia Ogólna Sp. z o.o., Malbork
2II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Adres do korespondencji: Marta Sołtysiak, Almed Poradnia Ogólna Sp. z o.o., Malbork; e-mail: marta.soltysiak00@gmail.com

Pytanie 1

Postępowanie u chorego z nadciśnieniem tętniczym w okresie okołooperacyjnym:

 1. 1. Wartości ciśnienia tętniczego wynoszące 170/100 mm Hg, zmierzone w dniu operacji, stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania zabiegu niekardiologicznego ze wskazań pilnych
 2. 2. U pacjenta leczonego z zastosowaniem inhibitora konwertazy angiotensyny (ACEI) należy odstawić lek 24 godziny przed planowanym zabiegiem operacyjnym
 3. 3. U pacjenta leczonego beta-blokerem (BB) nie należy odstawiać leku przed planowanym zabiegiem operacyjnym
 4. 4. U pacjenta z akcją serca (HR) oscylującą wokół 100 u/min w okresie okołooperacyjnym, dotychczas nieleczonego, należy rutynowo wdrożyć beta-bloker (BB)

Poprawna odpowiedź to:

 1. A. A + B + C
 2. B. B + C
 3. C. A + C
 4. D. A + B + C + D

Pytanie 2

Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży wybierz poprawne odpowiedzi:

 1. 1. Lekiem pierwszego rzutu jest metyldopa
 2. 2. Lekiem pierwszego rzutu jest labetalol
 3. 3. Metoprolol jest dopuszczony do stosowania u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym
 4. 4. Optymalne wartości ciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży wynoszą 110140/8085 mm Hg
 5. 5. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży wynoszą < 140/90 mm Hg

Poprawna odpowiedź to:

 1. A. A + C + E
 2. B. A + D
 3. C. B + C + D + E
 4. D. A + C + D + E

Pytanie 3

Wskazania do zastosowania beta-blokerów (BB) w leczeniu nadciśnienia tętniczego:

 1. 1. Obturacyjny bezdech senny (OBS)
 2. 2. Przewlekły zespół wieńcowy
 3. 3. W monoterapii u młodych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, tachykardią i niskim ryzykiem sercowo- naczyniowym
 4. 4. Jaskra
 5. 5. Migrena

Poprawna odpowiedź to:

 1. A. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
 2. B. B + C
 3. C. B
 4. D. Żadna odpowiedź nie jest poprawna

Odpowiedzi z komentarzem

Pytanie 1
Poprawna odpowiedź: B

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH, European Society of Hypertension) precyzują postępowanie u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym w okresie okołooperacyjnym. Ciśnienie tętnicze w zakresie 140–179/90–109 mm Hg nie stanowi wskazania do odroczenia zabiegu operacyjnego wykonywanego z przyczyn niekardiologicznych. W zakresie farmakoterapii rekomenduje się odstawienie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)/sartanów (ARB) na 24 godziny przed operacją w związku z podwyższonym ryzykiem hipotensji i udaru mózgu w okresie śród- i pooperacyjnym. Nie należy przerywać leczenia z beta-blokerami (BB). Jednocześnie nie zaleca się rutynowego wdrażania BB w okresie przedoperacyjnym u pacjentów z nadmiernie wyrażoną aktywnością współczulną.

Pytanie 2
Poprawna odpowiedź: C

W zakresie farmakoterapii nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży nowe wytyczne ESH 2023 nie wnoszą istotnych zmian lekiem pierwszego rzutu pozostaje labetalol. W grupie beta-blokerów (BB) najlepiej przebadanym lekiem jest metoprolol, który można bezpiecznie stosować u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym. Drugim preferowanym lekiem jest metyldopa. Nie należy stosować leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) i sartanów (ARB). Od wielu lat podkreśla się, że docelowe wartości ciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży powinny wynikać niejako z kompromisu między ryzykiem sercowo-naczyniowym matki a ryzykiem zakłócenia dobrostanu płodu wynikającym z hipoperfuzji w krążeniu matczyno-płodowym. Docelowo należy dążyć do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego < 140/90 mm Hg, jak w populacji ogólnej. W wytycznych ESH rekomenduje się również zakres optymalnych wartości ciśnienia tętniczego wynoszący 110–140/80–85 mm Hg, podkreśla się jednocześnie korzyści płynące z wczesnego wdrożenia leczenia hipotensyjnego u ciężarnych już w pierwszym stadium nadciśnienia tętniczego.

Pytanie 3
Poprawna odpowiedź: A

Algorytm postępowania farmakologicznego w wytycznych ESH 2018 opierał się na zastosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)/sartanów (ARB), diuretyków i antagonistów wapnia (CCB), dopiero w następnej kolejności wskazując szczególne grupy pacjentów, u których należy wdrożyć beta-blokery (BB). O nowej edycji wytycznych z 2023 r. dyskutuje się w kontekście renesansu BB w terapii hipotensyjnej. Leki z tej grupy można wdrożyć na każdym etapie leczenia, w mono- lub politerapii u każdego pacjenta, który odniesienie korzyść z takiego leczenia. Podkreśla się nie tylko ugruntowane wskazania do zastosowania leków tej grypy, takie jak np. choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, ale również wiele innych wskazań współistnienie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), jaskry, migrenowych bólów głowy, otyłości czy nadmiernie wyrażonej aktywności wegetatywnej u młodych pacjentów, nadmiernej reakcji presyjnej podczas wykonywania wysiłku fizycznego, a także pprzewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w przeszłości względne przeciwwskazanie do zastosowania BB.

Piśmiennictwo

 1. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023; 41(12): 1874–2071, doi: 10.1097/HJH.0000000000003480, indexed in Pubmed: 37345492.
Pokaż HTML

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce