English Polski
Vol 17, No 1 (2024)
Review paper
Published online: 2024-03-29

open access

Page views 132
Article views/downloads 66
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Automatyzacja badań laboratoryjnych dawców krwi i jej składników w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew w kontekście doświadczeń własnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Elżbieta Grajoszek1, Małgorzata Tarnawska2, Ewa Melka-Foltyńska2, Maciej Marek1
Journal of Transfusion Medicine 2024;17(1):21-28.

Abstract

W pracy omówiono znaczenie automatyzacji poszczególnych etapów badań laboratoryjnych dla
Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Na podstawie własnych doświadczeń opisano stopniowy rozwój
pracowni, przedstawiono zastosowane rozwiązania oraz wskazano ich zalety. Celem pracy było
pokazanie, że postęp technologiczny i związana z tym automatyzacja stanowią istotny element
w zapewnieniu wiarygodnych wyników badań. Przekłada się to na zwiększanie bezpieczeństwa
stosowania krwi i jej składników.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2021.28).
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zmian.).
 3. Brojer E, Grabarczyk P. Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2015.
 4. Mazur A. Znaczenie fazy przedanalitycznej w diagnostyce laboratoryjnej chorób zakaźnych. J Transf Med. 2015; 8(4): 150–152.
 5. Lippi G, Betsou F, Cadamuro J, et al. Preanalytical challenges – time for solutions. Clin Chem Lab Med. 2019; 57(7): 974–981.
 6. Sulkowska E, Liszewski G, Chud-Wiśniewska W, et al. Zastosowania analizatora cobas® p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej badań wirusologicznych w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. J Transf Med. 2016; 9(1): 24–31.
 7. Instrukcja obsługi analizatora Cobas® 6800.
 8. Instrukcja obsługi analizatora Cobas® p680.
 9. Brojer E, Grabarczyk P, Zwolińska P, et al. Bankowanie próbek krwi dawców i biorców a podnoszenie bezpieczeństwa przetoczeń krwi. J Transf Med. 2011; 4(3): 136–142.
 10. Kopacz A, Kubicka-Russel D, Liszewski G, et al. Charakterystyka testu cobas® MPX wraz z analizatorem cobas® 6800 oraz aparatem cobas p 680 (Roche) przeznaczonych do automatycznego badania dawców krwi w kierunku RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV), RNA ludzkiego wirusa nabytego niedoboru odporności (HIV) i DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). J Transf Med. 2018; 11(2): 39–51.
 11. Grabarczyk P. Bezpieczeństwo krwi w aspekcie badań wirusologicznych. Acta Haematol Pol. 2013; 44(3): 294–300.
 12. Ulotka odczynnikowa testu Cobas® MPX, Roche.
 13. Kopacz A, Grabarczyk P. Metodyka identyfikacji zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B u dawców krwi w Polsce w latach 2005–2020. J Transf Med. 2021; 14(2): 58–72.
 14. Kopacz A, Kubicka-Russel D, Liszewski G, et al. Testy Elecsys® anti-HCV II, Elecsys® HIV combi PT, Elecsys® HBsAg II, Elecsys® HBsAg Confirmatory Test oraz Elecsys® Syphilis wykonywane na analizatorze cobas e 601 firmy Roche — ocena ich przydatności w badaniach przeglądowych dawców krwi. J Transf Med. 2017; 10(2): 35–51.
 15. Instrukcja obsługi analizatora Cobas® 8000 e602.
 16. Ulotki odczynnikowe testów: Elecsys® anti-HCV, Elecsys® HBsAg, Elecsys® HIV Combi PT, Elecsys® Syphilis, Roche.
 17. Technical specifications cobas® p471 centrifuge unit, Roche.
 18. Products and Solutions 2017 Roche Diagnostics, Roche.
 19. Systems Specifications cobas® 6800/8800 Systems, Roche.Journal of Transfusion Medicine