open access

Vol 12, No 3 (2019)
Congress abstract / Abstract
Get Citation

Ocena związku pomiędzy ekspresją antygenu CD69 na powierzchni limfocytów T i B krwi obwodowej i szpiku kostnego osób chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową a wybranymi czynnikami prognostycznymi

Agnieszka Grafka, Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Elżbieta Starosławska
Journal of Transfusion Medicine 2019;12(3):124-125.

open access

Vol 12, No 3 (2019)
PRACA ORYGINALNA — STRESZCZENIE

Abstract

Wstęp. Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia) to monoklonalna limfocytoza B-komórkowa najczęściej rozpoznawana u dorosłych. Powszechnie znanymi czynnikami rokowniczymi tej białaczki są: między innymi stadium zaawansowania klinicznego według skali Raia lub Bineta, czas podwojenia limfocytozy (LDT), poziom kinazy tymidynowej oraz b2-mikroglobuliny. Nadal poszukuje się nowych markerów prognostycznych CLL. Celem pracy była ocena odsetka i bezwzględnej liczby aktywowanych limfocytów B i T krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na CLL oraz ocena korelacji między limfocytami z ekspresją markera CD69 a wybranymi czynnikami prognostycznymi CLL. Materiał i metody. Badaniami objęto 150 osób. Grupę badaną stanowiło 120 nieleczonych chorych na CLL, natomiast grupę kontrolną — 30 zdrowych osób. Od pacjentów z grupy kontrolnej pobrano krew obwodową w celu oceny immunofenotypu limfocytów. Rozpoznanie pacjentów z CLL ustalono na podstawie badania klinicznego, oceny morfologii i immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej oraz badania szpiku kostnego. Komórki mononuklearne izolowano z krwi oraz szpiku w celu oceny immunofenotypu metodą cytometryczną. Wyniki. Osoby chore na CLL charakteryzowały się wyższą niż osoby zdrowe liczbą bezwzględną limfocytów B oraz T z ekspresją antygenu CD69. Na podstawie oceny odsetka komórek B CD19+ krwi obwodowej oraz szpiku z ekspresją wczesnego markera aktywacji CD69 wykazano związek ze stadium według Rai. Wykazano również istnienie ujemnej korelacji pomiędzy odsetkiem limfocytów T CD3+CD69+ krwi obwodowej a czasem podwojenia limfocytozy. U chorych, u których doszło do podwojenia limfocytozy, stwierdzono wyższy odsetek limfocytów T CD3+CD69+. Wykazano, że u osób, u których z uwagi na szybką progresję choroby wdrożono leczenie, pojawił się większy odsetek limfocytów B CD19+CD69+ niż u osób nieleczonych. Wnioski. Ocena liczby limfocytów T oraz B z ekspresją antygenu CD69 stanowi cenne uzupełnienie diagnostyki cytometrycznej CLL. Oprócz znanych czynników prognostycznych u chorych należy zlecać ocenę liczby aktywowanych limfocytów, uzyskując w ten sposób pełniejszy obraz kliniczny pacjenta.

Abstract

Wstęp. Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia) to monoklonalna limfocytoza B-komórkowa najczęściej rozpoznawana u dorosłych. Powszechnie znanymi czynnikami rokowniczymi tej białaczki są: między innymi stadium zaawansowania klinicznego według skali Raia lub Bineta, czas podwojenia limfocytozy (LDT), poziom kinazy tymidynowej oraz b2-mikroglobuliny. Nadal poszukuje się nowych markerów prognostycznych CLL. Celem pracy była ocena odsetka i bezwzględnej liczby aktywowanych limfocytów B i T krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na CLL oraz ocena korelacji między limfocytami z ekspresją markera CD69 a wybranymi czynnikami prognostycznymi CLL. Materiał i metody. Badaniami objęto 150 osób. Grupę badaną stanowiło 120 nieleczonych chorych na CLL, natomiast grupę kontrolną — 30 zdrowych osób. Od pacjentów z grupy kontrolnej pobrano krew obwodową w celu oceny immunofenotypu limfocytów. Rozpoznanie pacjentów z CLL ustalono na podstawie badania klinicznego, oceny morfologii i immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej oraz badania szpiku kostnego. Komórki mononuklearne izolowano z krwi oraz szpiku w celu oceny immunofenotypu metodą cytometryczną. Wyniki. Osoby chore na CLL charakteryzowały się wyższą niż osoby zdrowe liczbą bezwzględną limfocytów B oraz T z ekspresją antygenu CD69. Na podstawie oceny odsetka komórek B CD19+ krwi obwodowej oraz szpiku z ekspresją wczesnego markera aktywacji CD69 wykazano związek ze stadium według Rai. Wykazano również istnienie ujemnej korelacji pomiędzy odsetkiem limfocytów T CD3+CD69+ krwi obwodowej a czasem podwojenia limfocytozy. U chorych, u których doszło do podwojenia limfocytozy, stwierdzono wyższy odsetek limfocytów T CD3+CD69+. Wykazano, że u osób, u których z uwagi na szybką progresję choroby wdrożono leczenie, pojawił się większy odsetek limfocytów B CD19+CD69+ niż u osób nieleczonych. Wnioski. Ocena liczby limfocytów T oraz B z ekspresją antygenu CD69 stanowi cenne uzupełnienie diagnostyki cytometrycznej CLL. Oprócz znanych czynników prognostycznych u chorych należy zlecać ocenę liczby aktywowanych limfocytów, uzyskując w ten sposób pełniejszy obraz kliniczny pacjenta.

Get Citation

Keywords

przewlekła białaczka limfocytowa; antygen CD69; czynniki rokownicze

About this article
Title

Ocena związku pomiędzy ekspresją antygenu CD69 na powierzchni limfocytów T i B krwi obwodowej i szpiku kostnego osób chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową a wybranymi czynnikami prognostycznymi

Journal

Journal of Transfusion Medicine

Issue

Vol 12, No 3 (2019)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

124-125

Bibliographic record

Journal of Transfusion Medicine 2019;12(3):124-125.

Keywords

przewlekła białaczka limfocytowa
antygen CD69
czynniki rokownicze

Authors

Agnieszka Grafka
Ewelina Grywalska
Jacek Roliński
Elżbieta Starosławska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl