English Polski
Vol 2, No 1 (2009)
Editorial
Published online: 2009-02-12

open access

Page views 471
Article views/downloads 3380
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Principles of qualifying donors and donor candidates for giving blood or blood components

Aleksandra Rosiek, Magdalena Łętowska
Journal of Transfusion Medicine 2009;2(1):1-13.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 2001/83/WE. 27.01.2003.
  2. Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 roku wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi. 22.03.2004.
  3. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), recommendation No. R (95) 15, wyd. 14.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U., nr 79, poz. 691). 18.04.2005.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi (Dz.U., nr 212, poz. 1568). 09.11.2007.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie określania sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U., nr 191, poz. 1607). 19.08.2005.
  7. Brecher M. Technical Manual. American Association of Blood Banks, Bethesda 2005.
  8. Ustawa dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz.U., nr 106, poz. 681) 22.08.1997.