Tom 17, Nr 5 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-10-31
Wyświetlenia strony 194
Wyświetlenia/pobrania artykułu 25
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Empatia i prężność a lęk przed COVID-19 w grupie młodych dorosłych Polaków

Karolina Szatkowska1, Krystian Gronowski2, Małgorzata Anna Basińska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(5):191-200.

Streszczenie

Wstęp: W dobie globalnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa empatia i prężność, ujmowane jako zasoby osobiste, mogą mieć istotne znaczenie dla radzenia sobie z lękiem przed COVID-19 dla młodych dorosłych Polaków. Badania przeprowadzono w celu zweryfikowania czy i w jaki sposób empatia i prężność wiążą się z lękiem przed COVID-19, jak również czy pełnią dla niego rolę predykcyjną. Materiał i metody: Pr zebadano 200 dorosłych P olaków w wieku 18–40 lat w okresie III i IV fali pandemii COVID -19. Badania pr zeprowadzono z użyciem: Kwestionariusza Wrażliwości Empatycznej (KWE), Kwestionariusza Oceny Prężności (KOP -26) i Skali lęku przed COVID-19 (CAS, Coronavirus Anxiety Scale) oraz krótkiej ankiety z danymi społeczno-demograficznymi. Wyniki: Wykazano, że wyższy poziom Empatycznej troski i Osobistej przykrości oraz wyższy poziom Kompetencji osobistych wiążą się z odczuwaniem większego nasilenia lęku przed COVID-19. Ponadto, doświadczanie Osobistej przykrości i wyższy poziom Kompetencji osobistych stanowiły predyktory wyższego poziomu lęku przed COVID-19. Istotnymi czynnikami społeczno-demograficznymi dla analizowanych zmiennych okazały się: płeć, wiek i wykształcenie osób badanych. Wnioski: Prezentowane wyniki badań wskazują, że empatia i prężność, jako zasoby osobiste, wiążą się z lękiem przed COVID-19. Ich wzmocnienie przez odpowiednio dostosowane oddziaływania profilaktyczne i psychologiczne może obniżyć niep okój związany z tym nienormatywnym globalnym wydarzeniem.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?