Tom 17, Nr 3 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-06-29
Wyświetlenia strony 2946
Wyświetlenia/pobrania artykułu 41
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nie tylko alkoholowa choroba wątroby — alternatywne zastosowania wskaźnika de Ritisa w świetle najnowszych badań

Jakub Krzysztof Gałązka1, Beata Kasztelan-Szczerbińska2, Halina Cichoż-Lach2
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(3):131-135.

Streszczenie

Wskaźnikiem de Ritisa nazywa się wynik uzyskany z dzielenia (ilo raz) wartości transaminazy asparaginianowej (AspAT) przez wartość transaminazy alaninowej (ALT). Jego głównym zastosowaniem w praktyce klinicznej jest określanie etiologii i zaawansowania chorób wątroby. Celem przeglądu jest analiza dotychczasowych badań dotyczących potencjalnych zastosowań wskaźnika de Ritisa, w tym niezwiązanych z różnicowaniem etiologii chorób wątroby. W celu analizy dostępnych publikacji dotyczących tematyki tego zagadnienia, skorzystano z dwóch podstawowych baz piśmiennictwa — PubMed oraz GoogleScho lar. Do pr zeszukania bazy danych zastosowano 2 słowa kliczowe: de Ritis ratio oraz de Ritis index. W literaturze przedmiotu opisano zastosowanie wskaźnika de Ritisa jako czynnika rokowniczego dla wielu stanów chorobowych. Najsilniejsze dowody (usystematyzowane w metaanalizach) przedstawiono dla nowotworów urologicznych i infekcji COVID-19. Słabsze dowody, zazwyczaj oparte na badaniach retrospektywnych, dotyczą wielu chorób z takich dziedzin jak kardiologia, nefrologia, onkologia, choroby zakaźne, medycyna ratunkowa i toksykologia. Mnogość chorób i stanów klinicznych, w któr ych znaczenie wskaźnika de Ritisa jako czynnika prognostycznego jest potwierdzone (najsilniej dla nowotworów urologicznych oraz infekcji COVID-19), może podkreślać znaczenie wątroby i jej przemian biochemicznych dla dobrostanu człowieka. Z przytoczonych badań wyłania się obraz wskaźnika de Ritisa jako uniwersalnego markera rokowniczego, podsumowującego status chorobowy danego pacjenta. Tym niemniej, korelacje te dla większości stanów chorobowych uzyskane zostały w pojedynczych lub nielicznych badaniach retrospektywnych — wymagają więc potwierdzenia w prospektywnych badaniach wieloośrodkowych, w tym metaanalizach.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?