Tom 11, Nr 4 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-10-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1097
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1275
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktywność fizyczna a otyłość mężczyzn po 60. roku życia

Katarzyna Moczek1
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(4):180-186.

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem zdrowego stylu życia. Tym niemniej większość osób w starszym wieku cechuje niska aktywność fizyczna, co może generować występowanie różnorakich chorób. Celem badań była ocena aktywności fizycznej mężczyzn po 60. roku życia oraz zbadanie jej związku z występowaniem otyłości. Materiał i metody: Badaniami objęto 25 mężczyzn po 60. roku życia. Aktywność fizyczną oceniono tygodniową liczbą kroków policzonych z wykor zystaniem krokomierzy. Ocenie poddano parametry somatyczne (BH, BM, WC, %FAT). Obliczono wskaźniki BMI i WHR. Wyniki: Zaledwie 33,33% mężczyzn cechowała aktywność fizyczna na rekomendowanym dla zdrowia poziomie. W badanej grupie większość badanych cecho wała się nadmiarem masy ciała (nadwaga 45,83%, otyłość 37,5%). Zaobserwowano ujemne, wysokie korelacje (r = –0,6) pomiędzy aktywnością fizyczną, a wskaźnikami masy ciała (BM, WC, %FAT, BMI, WHR). Wnioski: Badani mężczyźni cechowali się w większości siedzącym trybem życia lub niską aktywnością fizyczną, co miało związek z występowaniem nadwagi lub otyłości. Wydaje się, że programy prozdrowotne kierowane do mężczyzn po 60. roku życia są niewystarczające.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Paganini-Hill A, Kawas CH, Corrada MM, et al. Activities and mortality in the elderly: the Leisure World cohort study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011; 66(5): 559–567.
 2. Kostka T. Wpływ aktywności ruchowej na proces starzenia się. Folia Medica Lodziensia. 2003; 30: 39–49.
 3. Kaczmarczyk M, Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska. 2007; 15: 116–118.
 4. Wasiluk A, Saczuk J, Szyszka P, et al. Nadwaga i otyłość w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2015; 21(2): 227–232.
 5. Global status report on non communicable diseases 2010. World Health Organisation. Genève 2011; Dostępne na stronie: http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf. Dostęp: 01.07.2017.
 6. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. World Health Organisation. Genève 2007; Dostępne na stronie: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/74746/E90711.pdf. Dostęp 01.07.2017.
 7. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organisation. Genève 1998; Dostępne na stronie: http://apps.who.int/iris/handle/10665/63854. Dostęp: 01.07.17.
 8. Waist Circumference and Waist–Hip Ratio:Report of a WHO Expert Consultation. World Health Organisation. Genève 2008; Dostępne na stronie: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_report_waistcircumference_and_waisthip_ratio/en/. Dostęp: 01.07.2017.
 9. Tudor-Locke C, Craig CL, Thyfault JP, et al. A step-defined sedentary lifestyle index: <5000 steps/day. Appl Physiol Nutr Metab. 2013; 38(2): 100–114.
 10. King AC, Pruitt LA, Phillips W, et al. Comparative effects of two physical activity programs on measured and perceived physical functioning and other health-related quality of life outcomes in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000; 55(2): 74–83.
 11. Piotrowicz R, Podolec P, Kopeć G, et al. Polish Forum for Prevention Guidelines on physical activity. Polish Forum for Prevention Guidelines on physical activity. Kardiol Pol. 2009; 67(5): 573–575.
 12. Włodarek D, Majkowski M, Majkowska L. Aktywność fizyczna starszych osób mieszkających w gminie Koprzywnica. Rocz Panstw Zakl Hig. 2012; 63(1): 111.
 13. Bień B. Proces starzenia się człowieka. W: Grodzicki T., KocembaJ., Skalska A. (red.). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica. Gdańsk 2006: 42–46.
 14. Prączko K, Kostka T. Aktywność ruchowa a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku. Gerontologia Polska. 2005; 13(3): 195–199.