Tom 5, Nr 1 (2011)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2011-04-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 945
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3746
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Receptory Fcγ: potencjalne biomarkery w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego układowego?

Anna Dubaniewicz, Marlena Śmigielska, Szymon Nowakowski, Żaneta Smoleńska, Peter Deeg, Jan M. Słomiński, Janusz Siebert
Forum Medycyny Rodzinnej 2011;5(1):57-68.

Streszczenie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i toczeń rumieniowaty układowy (TRU) są autoimmunizacyjnymi chorobami, których patomechanizm nie został do końca poznany. W etiopatogenezie zarówno RZS, jak i TRU podkreśla się rolę polimorfizmu oraz zaburzonej liczby kopii genów (FCGR2A, FCGR2B, FCGR2C i FCGR3A, FCGR3B), kodujących receptory dla fragmentu Fc immunoglobuliny G (FcγR). Receptory FcγRII i FcγRIII, obecne na komórkach układu immunologicznego, wpływają na fagocytozę, przede wszystkim kompleksów immunologicznych, apoptozę, reakcję cytotoksyczności z udziałem przeciwciał, ekspresję cytokin prozapalnych czy produkcję rodników hydroksylowych u chorych na RZS i TRU. Ze względu na znaczny udział wymienionych receptorów w odpowiedzi immunologicznej tych chorób, rozważa się je jako potencjalne biomarkery RZS i TRU. Mogą być one pomocne także w ocenie przebiegu choroby, odpowiedzi organizmu na zastosowane leczenie oraz w diagnozowaniu współistniejących infekcji. Obecnie nie ma wysoce swoistych i specyficznych biomarkerów RZS i TRU w diagnostyce, leczeniu i rokowaniu tych schorzeń. Dlatego też badanie liczby i ekspresji receptorów Fcγ na powierzchni komórek krwi obwodowej oraz analiza obecności poszczególnych alleli genów, kodujących te receptory, mogą stać się biomarkerem wykorzystywanym rutynowo w praktyce lekarskiej.
Forum Medycyny Rodzinnej 2011, tom 5, nr 1, 57-68

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF