Vol 4, No 1 (1997)
Research paper
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wpływ atropiny i propranololu na przewodzenie przedsionkowo-komorowe zstępujące i wstępujące u ludzi zdrowych

Iwona Surma, Fryderyk Prochaczek, Piotr Pączek
Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(1):30-35.
Vol 4, No 1 (1997)
Original Papers
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy:Celem pracy było określenie wpływu atropiny, a następnie propranololu na właściwości elektrofizjologiczne łącza przedsionkowo-komorowego (p-k) w warunkach stymulacji przezprzełykowej.
Metody: Badaniem objęto 28 zdrowych osób (5 kobiet i 23 mężczyzn) o średniej wieku wynoszącej 37 lat. Stan łącza p-k oceniano sprawnością przewodzenia p-k w obu kierunkach oraz czasem przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego w trakcie stymulacji lewego przedsionka, a następnie lewej komory serca, stałą długością cyklu stopniowo skracaną. Do stymulacji wykorzystano elektrodę punktowo-kierunkową zaopatrzoną w części komorowej w balonik dociskowy, połączoną ze stymulatorem SP-5 (ITAM Zabrze). Oznaczenia sprawności oraz czasu przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego dokonano w dwóch oddzielnych dniach: pierwszego - w warunkach podstawowych i po podaniu atropiny 0,02 mg/kg i.v., drugiego - w warunkach podstawowych i po podaniu propranololu w dawce 0,1 mg/kg i.v. Obserwowaliśmy wzrost maksymalnej sprawności przewodzenia p-k w obu kierunkach po atropinie (z 161/min do 193/min oraz z 146/min do 190/min) oraz spadek po propranololu (z 164/min do 128/min oraz z 150/min do 127/min).
Wyniki: Po badanych lekach została zachowana wyjściowa ujemna korelacja prostoliniowa czasu przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego od długości cyklu stymulacji. Po atropinie skrócenie czasu przewodzenia p-k zstępującego okazało się wyraźnie większe aniżeli czasu przewodzenia p-k wstępującego. Po propranololu rejestrowano podobne wydłużenie czasu p-k zstępującego i wstępującego.
Wnioski:
1. Atropina i propranolol nie zmieniają wyjściowej, ujemnej zależności liniowej pomiędzy czasem przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego a czasem trwania cyklu stymulacji.
2. Atropina powoduje większe skrócenie czasu przewodzenia p-k zstępującego niż wstępującego.
3. Po propranololu rejestrowano podobne wydłużenie czasu przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego.

Abstract


Cel pracy:Celem pracy było określenie wpływu atropiny, a następnie propranololu na właściwości elektrofizjologiczne łącza przedsionkowo-komorowego (p-k) w warunkach stymulacji przezprzełykowej.
Metody: Badaniem objęto 28 zdrowych osób (5 kobiet i 23 mężczyzn) o średniej wieku wynoszącej 37 lat. Stan łącza p-k oceniano sprawnością przewodzenia p-k w obu kierunkach oraz czasem przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego w trakcie stymulacji lewego przedsionka, a następnie lewej komory serca, stałą długością cyklu stopniowo skracaną. Do stymulacji wykorzystano elektrodę punktowo-kierunkową zaopatrzoną w części komorowej w balonik dociskowy, połączoną ze stymulatorem SP-5 (ITAM Zabrze). Oznaczenia sprawności oraz czasu przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego dokonano w dwóch oddzielnych dniach: pierwszego - w warunkach podstawowych i po podaniu atropiny 0,02 mg/kg i.v., drugiego - w warunkach podstawowych i po podaniu propranololu w dawce 0,1 mg/kg i.v. Obserwowaliśmy wzrost maksymalnej sprawności przewodzenia p-k w obu kierunkach po atropinie (z 161/min do 193/min oraz z 146/min do 190/min) oraz spadek po propranololu (z 164/min do 128/min oraz z 150/min do 127/min).
Wyniki: Po badanych lekach została zachowana wyjściowa ujemna korelacja prostoliniowa czasu przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego od długości cyklu stymulacji. Po atropinie skrócenie czasu przewodzenia p-k zstępującego okazało się wyraźnie większe aniżeli czasu przewodzenia p-k wstępującego. Po propranololu rejestrowano podobne wydłużenie czasu p-k zstępującego i wstępującego.
Wnioski:
1. Atropina i propranolol nie zmieniają wyjściowej, ujemnej zależności liniowej pomiędzy czasem przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego a czasem trwania cyklu stymulacji.
2. Atropina powoduje większe skrócenie czasu przewodzenia p-k zstępującego niż wstępującego.
3. Po propranololu rejestrowano podobne wydłużenie czasu przewodzenia p-k zstępującego i wstępującego.
Get Citation

Keywords

atropina; propranolol; czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego; ludzie zdrowi

About this article
Title

Wpływ atropiny i propranololu na przewodzenie przedsionkowo-komorowe zstępujące i wstępujące u ludzi zdrowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 1 (1997)

Article type

Research paper

Pages

30-35

Published online

2000-03-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(1):30-35.

Keywords

atropina
propranolol
czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego
ludzie zdrowi

Authors

Iwona Surma
Fryderyk Prochaczek
Piotr Pączek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl