open access

Vol 6, No 1 (2011)
Young Cardiology
Published online: 2011-05-20
Get Citation

Analiza parametrów częstotliwościowych zmienności rytmu serca po pomostowaniu aortalno-wieńcowym

Piotr Mazur, Paweł Matusik, Roman Pfitzner
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):76-81.

open access

Vol 6, No 1 (2011)
Young Cardiology
Published online: 2011-05-20

Abstract

Wstęp: Zmienność rytmu serca (HRV) jest uwarunkowana przez chwilowe zmiany czasu trwania kolejnych odstępów RR rytmu zatokowego. Parametry określające HRV odzwierciedlają wpływ obu składowych autonomicznego układu nerwowego na węzeł zatokowy i pozwalają na jego ilościową ocenę. Oznaczenie HRV może uwidocznić zaburzenia autonomicznej regulacji pracy serca. Celem pracy była ocena zmian wartości parametrów analizy częstotliwościowej zmienności rytmu zatokowego po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG).
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 19 pacjentów (średni wiek 63,3 ± 9,8 roku), zakwalifikowanych po raz pierwszy do operacji CABG w trybie planowym. Z badania wykluczono osoby ze świeżym epizodem wieńcowym, schorzeniami organicznymi serca oraz zaburzeniami rytmu, pacjentów po ablacji i z rozrusznikiem. Każdego badanego poddano 3-krotnemu pomiarowi HRV metodą short time measurement (ok. 5 min) aparatem typu Holter. Pierwszy pomiar wykonywano w dobie przedoperacyjnej, a kolejne w 1. i 7. dobie po operacji. Po manualnym usunięciu z zapisu artefaktów i pobudzeń dodatkowych dokonano analizy HRV. Uwzględniono parametry analizy częstotliwościowej: moc widma w zakresie bardzo niskich częstotliwości (VLF), niskich częstotliwości (LF), wysokich częstotliwości (HF) oraz iloraz LF/HF.
Wyniki: U wszystkich chorych wykazano znaczne zmniejszenie wartości parametrów VLF, LF, HF po operacji (dla wszystkich parametrów p < 0,001), które utrzymywało się do 7. doby (odpowiednio p < 0,02), choć obserwowano tendencję wzrostową od doby pooperacyjnej 1. do 7. Stwierdzono również tendencję do wzrostu LF/HF po operacji oraz wyższe wartości LF/HF w 7. dobie pooperacyjnej u mężczyzn niż u kobiet (p < 0,01). Obniżenie VLF w 7. dobie w stosunku do doby 1. zależało od wartości wskaźnika masy ciała (r = –0,47, p = 0,043). U chorych z dyslipidemią obserwowano istotnie niższe wartości HF przed zabiegiem (p < 0,05), podobnie przedoperacyjne wartości HF zależały od wieku (r = –0,58, p < 0,05).
Wnioski: Zmienność rytmu serca zmniejsza się po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Obniżenie wartości parametrów częstotliwościowych utrzymuje się do co najmniej 7. doby pooperacyjnej. Pacjenci z dyslipidemią i starsi mają wyjściowo mniejszą zmienność rytmu zatokowego w zakresie częstotliwości odpowiadających czynności nerwu błędnego. Po operacji występuje tendencja do przesunięcia równowagi autonomicznej na korzyść układu współczulnego. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 76–81)

Abstract

Wstęp: Zmienność rytmu serca (HRV) jest uwarunkowana przez chwilowe zmiany czasu trwania kolejnych odstępów RR rytmu zatokowego. Parametry określające HRV odzwierciedlają wpływ obu składowych autonomicznego układu nerwowego na węzeł zatokowy i pozwalają na jego ilościową ocenę. Oznaczenie HRV może uwidocznić zaburzenia autonomicznej regulacji pracy serca. Celem pracy była ocena zmian wartości parametrów analizy częstotliwościowej zmienności rytmu zatokowego po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG).
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 19 pacjentów (średni wiek 63,3 ± 9,8 roku), zakwalifikowanych po raz pierwszy do operacji CABG w trybie planowym. Z badania wykluczono osoby ze świeżym epizodem wieńcowym, schorzeniami organicznymi serca oraz zaburzeniami rytmu, pacjentów po ablacji i z rozrusznikiem. Każdego badanego poddano 3-krotnemu pomiarowi HRV metodą short time measurement (ok. 5 min) aparatem typu Holter. Pierwszy pomiar wykonywano w dobie przedoperacyjnej, a kolejne w 1. i 7. dobie po operacji. Po manualnym usunięciu z zapisu artefaktów i pobudzeń dodatkowych dokonano analizy HRV. Uwzględniono parametry analizy częstotliwościowej: moc widma w zakresie bardzo niskich częstotliwości (VLF), niskich częstotliwości (LF), wysokich częstotliwości (HF) oraz iloraz LF/HF.
Wyniki: U wszystkich chorych wykazano znaczne zmniejszenie wartości parametrów VLF, LF, HF po operacji (dla wszystkich parametrów p < 0,001), które utrzymywało się do 7. doby (odpowiednio p < 0,02), choć obserwowano tendencję wzrostową od doby pooperacyjnej 1. do 7. Stwierdzono również tendencję do wzrostu LF/HF po operacji oraz wyższe wartości LF/HF w 7. dobie pooperacyjnej u mężczyzn niż u kobiet (p < 0,01). Obniżenie VLF w 7. dobie w stosunku do doby 1. zależało od wartości wskaźnika masy ciała (r = –0,47, p = 0,043). U chorych z dyslipidemią obserwowano istotnie niższe wartości HF przed zabiegiem (p < 0,05), podobnie przedoperacyjne wartości HF zależały od wieku (r = –0,58, p < 0,05).
Wnioski: Zmienność rytmu serca zmniejsza się po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Obniżenie wartości parametrów częstotliwościowych utrzymuje się do co najmniej 7. doby pooperacyjnej. Pacjenci z dyslipidemią i starsi mają wyjściowo mniejszą zmienność rytmu zatokowego w zakresie częstotliwości odpowiadających czynności nerwu błędnego. Po operacji występuje tendencja do przesunięcia równowagi autonomicznej na korzyść układu współczulnego. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 76–81)
Get Citation

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe; zmienność rytmu serca; monitorowanie holterowskie

About this article
Title

Analiza parametrów częstotliwościowych zmienności rytmu serca po pomostowaniu aortalno-wieńcowym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 1 (2011)

Pages

76-81

Published online

2011-05-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):76-81.

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe
zmienność rytmu serca
monitorowanie holterowskie

Authors

Piotr Mazur
Paweł Matusik
Roman Pfitzner

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl