Endokrynologia Polska 2/2014-Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,

LIST DO CZYTELNIKÓW/LETTER TO READERS

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,

Aktualny numer naszego pisma ukazuje się w przeddzień organizowanego po raz pierwszy w Polsce Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego, który odbędzie się w pierwszych dniach maja we Wrocławiu. W natłoku przygotowań do tego niezwykle ważnego, nie tylko dla polskiej endokrynologii wydarzenia, przedstawiamy wybór prac, który będzie również źródłem ważnych informacji, wartych do wykorzystania w naszej codziennej działalności.

Poczet Prac oryginalnych otwierają doniesienia związane z zagadnieniami diabetologicznymi. Zespół ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawia pionierskie badanie dotyczące wpływu inhibitorów DPP-4 stosowanych u chorych z cukrzycą na subpopulacje limfocytów. Na podstawie tych wstępnych informacji wydaje się, że leki te nie wykazują istotnego wpływu klinicznego w zakresie regulacji limfocytów T.

Kolejna praca Autorów z Krakowa i Łodzi dotyczy dzieci chorujących na cukrzycę typu 1. Celem tego wieloletniego, prospektywnego badania była ocena historii naturalnej i czynników ryzyka rozwoju mikroalbuminurii. Na podstawie tej analizy wydaje się, że czynnikami najbardziej sprzyjającymi do pojawienia się mikroalbuminurii są gorsza kontrola glikemii oraz jej duża zmienność w grupie badanych dzieci.

Z kolei praca Autorów z Turcji, z kilku ośrodków w Ankarze, dotyczy wpływu polimorfizmu genu kalpainy-10 na rozwój cukrzycy typu 2 w populacji tureckiej. W badaniu wykazano, że haplotyp 121 oraz kombinacja innych haplotypów w genie kodującym kalpainę-10 wiążą się z rozwojem cukrzycy typu 2.

Następna praca, pochodząca z Chin, z Uniwersytetu w Nanjing, podsumowuje 2-letnią obserwację grupy kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zolendronowym. Badanie potwierdziło skuteczność stosowania tego leku, zarówno w zakresie poprawy stanu kośćca, jak i jakości życia.

Niedobór witaminy D i jej negatywny wpływ na stan zdrowia były i są wykazywane na całym świecie. Niewiele jest danych mówiących o stanie zaopatrzenia w witaminę D osób dorosłych w populacji polskiej. Tym razem Badacze z ośrodka w Gdańsku przedstawiają Czytelnikom badania dotyczące osób z północnej Polski. Średnie stężenie 25(OH)D we krwi wynosiło w tej grupie jedynie 14,3 ng/ml, a jej niedobór dotyczył aż 84% badanych.

Duże walory dydaktyczne i praktyczne wykazuje praca pochodząca z Kliniki Endokrynologii z Poznania, próbująca odpowiedzieć na pytanie, jak typować guzy do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w wolu wieloguzkowym przy użyciu konwencjonalnej ultrasonografii oraz przy użyciu elastografii.

W kolejnej pracy związanej z badaniami obrazowymi Autorzy z Warszawy prezentują bardzo ciekawe doniesienie wstępne dotyczące zastosowania elastografii w diagnostyce guzów nadnerczy.

Ostatnią z prac oryginalnych prezentowanych w bieżącym numerze „Endokrynologii Polskiej” jest praca doświadczalna przeprowadzona na modelu zwierzęcym przez zespół badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorzy przedstawili wyniki badania, w którym oceniali czy cAMP pośredniczy we wpływie melatoniny na czynność wydzielniczą neuronów wazopresynergicznych i/lub oksytocynergicznych na wywołane stosowaniem forskoliny uwalnianie wazopresyny i oksycotyny z układu podwzgórze–przysadka.

W Pracy poglądowej Autorzy również z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawili przegląd piśmiennictwa dotyczącej związku między adipokinami i cukrzycą ciążową (GDM) oraz wyjaśnienie ich roli w patofizjologii GDM.

W Opisie przypadków w bieżącym numerze „Endokrynologii Polskiej” przedstawiono opis skutecznego leczenia neurochirurgicznego przeprowadzonego u 59-letniego mężczyzny z współwystępowaniem nietypowego guza przysadki wydzielającego TSH oraz chorującego na bezobjawową postać przewlekłej białaczki limfatycznej.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na przedstawiona w dziale Szkolenie podyplomowe pracę, w której autorzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu szeroko prezentują bieżące piśmiennictwo oraz omawiają aktualne poglądy na potencjalną rolę cytokin i mechanizmów immunologicznych w patogenezie autoimmunologicznej choroby tarczycy (AITD).

Mamy nadzieję, że lektura obecnego numeru „Endokrynologii Polskiej” okaże się interesującą i przydatną. Życzymy też Państwu owocnych obrad w czasie europejskiego kongresu i niezapomnianych wrażeń z wiosennego Wrocławia.

W imieniu Redakcji

Beata Kos-Kudła

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl