Vol 5, No 2 (2020)
Review paper
Published online: 2020-04-24

open access

Page views 812
Article views/downloads 994
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

History of the State Medical Rescue Service in Poland

Agnieszka Szarpak1, Marcin Andrzej Madziala21
Disaster Emerg Med J 2020;5(2):98-102.

Abstract

The State Medical Rescue Service in Poland dates back to 1891, when the first ambulance service was established in Cracow. Over 129 years, the system has been fully transformed, starting with medical staff,
through numbers, equipment, and modern information and communication systems for emergency calls
and assistance during interventions, and medical records. Emergency medical services in Poland had their
breakthrough when the current Act of 8 September 2006 on the National Medical Rescue Service was introduced, which is the foundation for the modern organisation of medical rescue and emergency medicine in
Poland. According to the Ministry of Health, the total number of Emergency Medical Services Teams operating
in 2019 was 1585, including those operating on a seasonal basis.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Goniewicz M, Goniewicz K. [The evolution of the emergency medical services system - from ancient to modern times]. Wiad Lek. 2016; 69(1): 37–42.
 2. Gryglewski R.W., Popławska M., Z dziejów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Kraków 2011.
 3. Konieczny J. Studia i materiały do dziejów ratownictwa medycznego w Polsce. Część pierwsza do 1939 roku, Poznań-Warszawa 2008, s. : 8–9.
 4. Mul A. 75 lat Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Warszawa 1972; H. Bojczuk, Warszawskie Pogotowie Ratunkowe. Od Okólnika do Poznańskiej 1897-1945, cz. I. : Warszawa.
 5. Księga Pamiątkowa 25-lecia pracy Pogotowia Ratunkowego w Łodzi, Łódź 1927; 60 lat Łódzkiego pogotowia ratunkowego. W służbie społeczeństwa, pod red. H. Konikowskiego, Łód. ; 1950.
 6. Basta H., Bochniarz-Heba A, Gzik J, Z dziejów lubelskiego pogotowia ratunkowego: 90 lat, Lublin 2007.
 7. Sikorska E. 80 lat Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 1928-2008, Poznań 2008.
 8. http://www.wspr.bydgoszcz.pl/historia/ (26.01.2020).
 9. Abramek Z. Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża (1912-1951). Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Okręgowy, Warszawa. : 2001.
 10. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1950 r. o zaliczeniu niektórych stacji pogotowia ratunkowego do zakładów społecznych służby zdrowia. (M.P. 1950 nr 98 poz. 1232).
 11. Instrukcja Nr 1/76 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie ramowej organizacji wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego. (Dz.Urz.MZiOS.1976.3.8).
 12. Rzonca P, Galazkowski R, Podgorski M. Role of Polish Medical Air Rescue in national medical rescue system. Disaster and Emergency Medicine Journal. 2017; 2(2): 64–68.
 13. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207).
 14. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410).
 15. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie likwidacji Centralnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego. (Dz.Urz.MZ.2000.1.5).
 16. Handford H. The present position of the public health medical service. Public Health. 1911; 25: 88–92.
 17. Art. 67. U o PRM. (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410).
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. 2019 poz. 993).
 19. Jarosławska-Kolman K, Ślęzak D, Żuratyński P, et al. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGSP 2016, Nr 60/4. ; 2016: Warszawa.
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. (Dz.U. 2019 poz. 2487).
 21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz.U. 2019 poz. 1573).
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. (Dz.U. 2019 poz. 2478).
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. (Dz.U. 2019 poz. 2464).
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408).
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. (Dz.U. 2019 poz. 2408).
 26. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077).
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego. (Dz.U. 2019 poz. 1703).
 28. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654).Disaster and Emergency Medicine Journal