Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 2/ 2018

Najnowszy numer czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł pt. ,,Próba kliniczna EMPA-REG OUTCOME z zastosowaniem empagliflozyny — nowa era w terapii cukrzycy typu 2”. U chorych na cukrzycę typu 2 ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego jest znamiennie wyższe. Mimo niezwykłego postępu w prewencji i leczeniu CVD utrzymuje się niekorzystny wpływ cukrzycy. Wiadomo, że ryzyko powikłań makronaczyniowych w cukrzycy zwiększa się wraz z nasileniem hiperglikemii.

Próba kliniczna The trial Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Removing Excess Glucose EMPA-REG OUTCOME była pierwszą, w której wykazano znamienną skuteczność prewencji sercowo-naczyniowej w przebiegu cukrzycy. Wyniki próby klinicznej EMPA-REG OUTCOME udowodniły, że inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) — empagliflozyna — znacząco, bo aż o 38%, obniża śmiertelność sercowo-naczyniową wśród chorych na T2DM obciążonych schorzeniami serca i naczyń. Korzyści te były raczej wynikiem ograniczenia częstości incydentów związanych z niewydolnością serca (HF) niż naczyniowych incydentów niedokrwiennych. Zaproponowano wiele mechanizmów, które mogłyby tłumaczyć tak znaczne korzyści, co w konsekwencji doprowadziło do wysunięcia propozycji zastosowania tego leku nie tylko w prewencji chorób serca, ale także w terapii jawnej tych chorób bez względu na obecność towarzyszącej cukrzycy.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł pt. „Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca standaryzowanej kompozycji polifenoli z bergamoty w terapii dyslipidemii oraz jej innego potencjalnego zastosowania w praktyce klinicznej”. Dokument stanowi opinię grupy ekspertów, będącą podsumowaniem aktualnej wiedzy na temat flawonoidów bergamoty i ich możliwego zastosowania w wybranych populacjach chorych, głównie działanie w hiperlipidemii i umiarkowanej hiperglikemii.

Z kolei autorzy pracy ,,Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób płuc” dokonują przeglądu piśmiennictwa w tym temacie, zwracając uwagę na fakt, że wystąpienie nadciśnienia płucnego u osób z chorobą płuc prowadzi do pogorszenia wydolności wysiłkowej, nasila niewydolność oddechową oraz skraca okres przeżycia pacjentów. Tacy chorzy są szczególnym wyzwaniem dla pulmonologów i kardiologów, ponieważ wymagają diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego uwzględniających szczególny charakter przedwłośniczkowego PH.

Bez wątpienia zainteresuje Czytelnika praca ,,Wytyczne ESC 2017 dotyczące postępowania w STEMI. Co się zmieniło od 2012 roku?”. W 2017 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) opublikowało wytyczne dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI). Od poprzednich wytycznych minęło 5 lat. W tym czasie pojawiło się wiele badań, których wyniki bezpośrednio wpływają na codzienną praktykę lekarską. W artykule podsumowano najważniejsze zmiany w najnowszych zaleceniach ESC dotyczących postępowania w STEMI.

Opublikowane: 2018-10-31

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 1/ 2018

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,W parze skuteczniej i bezpieczniej, czyli kiedy ezetimib staje się nieocenionym partnerem w terapii dyslipidemii”. Hipercholesterolemia jest najczęstszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. Według ekspertów niska skuteczność w osiąganiu celów terapeutycznych w dyslipidemii wiąże się ze stosowaniem zbyt małych dawek statyn, wyborem leku o słabym działaniu hipolipemizującym, krótkim okresem leczenia, nieuzasadnionym zaprzestaniem terapii oraz zbyt rzadkim stosowaniem terapii skojarzonej. Jak wykazano w licznych badaniach, dołączenie ezetimibu do jakiejkolwiek statyny wiąże się ze znaczniejszym zmniejszeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL i częstszym osiąganiem docelowych wartości lipidów niż w przypadku monoterapii statyną. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat ezetimibu, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i bezpieczeństwa jego stosowania oraz miejsce tego leku w nowoczesnej terapii zaburzeń lipidowych. Artykuł uzupełniono obszernym komentarzem prof. K.J. Filipiaka.

Z kolei w artykule ,,Wybuchowe buraki bronią przed nadwagą i otyłością wieku dziecięcego” przedstawiono poparte dowodami i możliwe do wdrożenia interwencje z zakresu medycyny stylu życia nastawione na jakościową poprawę diety, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej, odnosząc się do zagadnień opisanych w publikacji Reducing childhood obesity in Poland by effective policies. Raport ten ukazał się w październiku 2017 roku. Opisano w nim działania podejmowane w odpowiedzi na problem nadwagi i otyłości wieku dziecięcego w Polsce, analizowano przykłady podobnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem w innych krajach oraz oceniano możliwości ich adaptacji do wprowadzenia na gruncie polskim. Udowodniono, że nawet niekonwencjonalne metody mogą się stać wartościowym sprzymierzeńcem w kształtowaniu nawyków związanych z wyborem posiłków — nie tylko wśród najmłodszych.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuły poświecone tematyce nadciśnienia płucnego. ,,Co nowego w patofizjologii i leczeniu nadciśnienia płucnego? Wprowadzenie” oraz ,,Nadciśnienie płucne — podstawy diagnostyki inwazyjnej”. Autorzy prac podsumowują aktualną wiedzę dotyczącą tego tematu, zwracając szczególną uwagę na rolę cewnikowania prawego serca, które jest koniecznym badaniem służącym rozpoznaniu nadciśnienia płucnego i określeniu jego rodzaju (pre- czy postkapilarne). Pozwala w optymalny sposób ocenić hemodynamikę krążenia płucnego. Lata doświadczeń w wykonywaniu badania spowodowały, że obecnie — mimo inwazyjnego charakteru — jest bezpieczną procedurą, której wykonanie jest konieczne, by włączyć terapię celowaną, a także służy prawidłowemu monitorowaniu postępów leczenia.

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii

Opublikowane: 2018-08-29

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń " 6/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Kompleksowe leczenie chorych z nadciśnieniem tętniczym — nie tylko redukcja ciśnienia tętniczego”. Hipercholesterolemia i nadciśnienie tętnicze są uznanymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Skojarzone leczenie statyną, inhibitorem konwertazy angiotensyny i antagonistą wapnia u chorych z nadciśnieniem tętniczym redukuje częstość występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Leczenie skojarzone jest skuteczniejsze od samej terapii hipotensyjnej. Preparaty złożone, zwiększając współpracę pacjenta, mogą być skuteczną metodą leczenia chorych obciążonych wieloma czynnikami ryzyka.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Klopidogrel — co nowego w medycynie?”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących klopidogrelu. Klopidogrel jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwpłytkowych, wskazanym do stosowania w bardzo wielu jednostkach chorobowych. Jego różnorodne, udowodnione w badaniach klinicznych, korzystne działania zaowocowały wpisaniem klopidogrelu to wytycznych dotyczących leczenia wielu chorób, na czele z chorobą wieńcową i chorobami tętnic obwodowych. Artykuł uzupełniono obszernym komentarzem prof. Filipiaka.

W artykule ,,Nadciśnienie płucne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek” omówiono epidemiologię, patogenezę, następstwa kliniczne oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w nadciśnieniu płucnym w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, a przede wszystkim u chorych leczonych nerkozastępczo dializami.

W badaniach z ostatnich lat wykazano, że częstość występowania nadciśnienia płucnego (PH) wzrasta od najwcześniejszych stadiów przewlekłej choroby nerek (CKD). Prewalencja tętniczego PH u osób dializowanych jest kilkaset razy wyższa niż w populacji ogólnej. Występowanie PH wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością chorych oraz gorszymi wynikami przeszczepienia nerki. Patogeneza PH w tej populacji chorych jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana (V grupa klasyfikacji klinicznej). 

,, Dylematów lekarza podstawowej opiki zdrowotnej dotyczących zapisów EKG ciag dalszy: to kontynuacja serii artykułów poświęconych interpretacji wyników elektrokariografu.  

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii.

Opublikowane: 2018-06-13

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń " 5/2017

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł pt. ,,Terapia nadciśnienia tętniczego i chorób współtowarzyszących w 2018 roku — coraz mocniejsza pozycja spironolaktonu”. W pracy przybliżono wyniki badań opublikowanych w latach 2015–2017 (m.in. PATHWAY-2), w której wykazano w kontekście zarówno zaleceń nadciśnieniowych, jak i codziennej praktyki klinicznej, że spironolakton jest najskuteczniejszym lekiem czwartego rzutu w terapii chorych z nadciśnieniem opornym.

Z kolei w artykule ,,Postępowanie w migotaniu przedsionków u pacjentów w podeszłym wieku” autorzy podejmują niełatwy temat kliniczny, który często jest weryfikowany pod kątem zaleceń klinicznych. Migotanie przedsionków jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca, szczególnie u osób w wieku starszym. Stanowi zarówno niezależny czynnik ryzyka zgonu, jak i podstawę rozwoju i progresji innych schorzeń sercowo-naczyniowych. Ponadto pogarsza jakość życia jako choroba zasadnicza oraz ze względu na powikłania, do których prowadzi. Pomimo tego, że osoby w podeszłym wieku stanowią najliczniejszą i najbardziej narażoną na powikłania grupę chorych z migotaniem przedsionków, ich leczenie często nie jest optymalne. W wielu sytuacjach z jednej strony próbuje się forsować uzyskanie i utrzymanie rytmu zatokowego, narażając pacjentów na procedury inwazyjne czy farmakoterapię, które w ich przypadku mają ograniczoną skuteczność. Z drugiej strony, z obawy przed powikłaniami krwotocznymi, nie włącza się leczenia przeciwzakrzepowego, mającego faktyczne znaczenie dla życia i sprawności chorych.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Niesteroidowe leki przeciwzapalne a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru”. Niniejsze opracowanie stanowi próbę podsumowania zagadnienia przy zaktualizowanym stanie wiedzy wynikającym z opublikowania wyników badania PRECISION. Przedstawiono w nim algorytm wyboru NLPZ w zależności od ryzyka gastroenterologicznego i sercowo-naczyniowego, z wykorzystaniem tak zwanej koncepcji NLPZ „złotego środka” oraz z uwzględnieniem interakcji między niektórymi NLPZ a kwasem acetylosalicylowym stosowanym kardioprotekcyjnie.

Autorzy artykułu ,,Diagnostyka zaburzeń przemiany lipidów w praktyce lekarskiej” poruszają temat hiperlipidemii, która jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce chorób, a jednocześnie jest słabo rozpoznawana. Podstawowa diagnostyka jest łatwa, ogólnodostępna i prosta w interpretacji. W szerokiej grupie zaburzeń lipidowych na dodatkową uwagę zasługuje hipercholesterolemia rodzinna, charakteryzująca się dziedziczną tendencją do bardzo wysokiego stężenia cholesterolu LDL w surowicy krwi i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Choroba ta wymaga wczesnej diagnostyki z uwzględnieniem członków najbliższej rodziny chorego oraz agresywnej terapii hipolipemizującej. W leczeniu hiperlipidemii dysponujemy szeroką gamą metod terapeutycznych, od szeroko dostępnych statyn, przez żywice, ezetimib, fibraty, kwasy omega-3 aż do LDL- aferezy i innowacyjnych leków z grupy inhibitorów PCSK-9 (ewolokumab, alirokumab).

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii

Opublikowane: 2018-04-11

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń " 4/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Czy możliwe jest wybranie „najlepszego” hipotensyjnego połączenia lekowego?”. W artykule przedstawiono kliniczne aspekty stosowania preparatu złożonego z telmisartanu z amlodipiną.

Coraz więcej mówi się o stosowaniu preparatów wieloskładnikowych, które dzięki wzajemnie uzupełniającemu się działaniu zawartych w nich substancji oraz pozytywnemu wpływowi na współpracę na linii lekarz–pacjent zwiększają skuteczność leczenia hipotensyjnego. W komentarzu profesor Krzysztof Filipiak przedstawia miejsce tego połączenia lekowego na tle najnowszych wytycznych leczenia hipotensyjnego z 2017 roku.

Z kolei w artykule ,,Świadomość wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w populacji młodych osób” autorzy dokonują przeglądu wiedzy dotyczącej poziomu świadomości młodych ludzi na temat czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wiedza o potencjalnych przyczynach chorób układu krążenia jest niezwykle zróżnicowana. Najlepiej znanymi przez młodzież czynnikami ryzyka są: palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu oraz brak aktywności fizycznej, natomiast wśród czynników ryzyka, co do których świadomość jest najmniejsza, są: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze oraz dyslipidemia. Edukacja dzieci i młodzieży na temat przyczyn chorób układu krążenia powinna się odbywać już od najmłodszych lat zarówno w domu, jak i przedszkolu oraz w szkole. Jedynie edukacja młodych osób może w przyszłości zmniejszyć częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego i obniżyć liczbę przedwczesnych zgonów.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł „Aktualne spojrzenie na parametry czerwonokrwinkowe w niewydolności serca”, w którym przedstawiono obecny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania parametrów czerwonokrwinkowych w ocenie chorych na HF.

Wartości hemoglobiny i hematokrytu to przede wszystkim podstawa rozpoznania niedokrwistości, która często towarzyszy HF i pogarsza rokowanie w tej chorobie. Okazuje się jednak, że parametry te mogą być również przydatne w monitorowaniu zmian wolemii związanej ze stosowaniem diuretyków, umożliwiając identyfikację chorych opornych na leczenie moczopędne. Ocena zjawiska hemokoncentracji może być przydatna w optymalizacji dawkowania diuretyków oraz interpretacji często obserwowanych w przebiegu leczenia zaostrzeń HF wahań stężenia parametrów nerkowych.

 Numer czasopisma zamyka tradycyjnie cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”.

Zastosowanie metod nieinwazyjnych w stratyfikacji ryzyka po zawale serca

Farmakoterapia uzależnienia od nikotyny

Przygotowanie do operacji pozasercowej — czy i jak korygować farmakoterapię w celu zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych?

Opublikowane: 2018-01-10

Najnowszy numer czasopisma Choroby Serca i Naczyń 3/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Połączenie ramiprilu z amlodipiną — dlaczego niezastąpione w praktyce klinicznej?”. Autorzy zwracają uwagę na preparat złożony zawierający w jednej tabletce ramipril i amlodipinę, który cechuje się jednocześnie wysoką skutecznością hipotensyjną i dobrą tolerancją przez pacjentów stosujących go przewlekle. Pozycja preparatów złożonych (FDC) jest na tyle mocno ugruntowana w wytycznych zarówno Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jak i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, dlatego większość wprowadzonych obecnie preparatów do terapii stanowią właśnie FDC.

Z kolei w artykule ,,Atorwastatyna w dawce 30 mg, czyli kiedy lepsze nie jest wrogiem dobrego — opis przypadku klinicznego wraz z komentarzem” przedstawiono przykład inicjowania terapii hipolipemizującej z zastosowaniem atorwastatyny w dawce 30 mg, zwracając szczególną uwagę na jej skuteczność hipolipemizującą połączoną z bezpieczeństwem stosowania. Od kilku lat na rynku farmaceutycznym istnieją pośrednie dawki statyn, w tym pośrednie dawki atorwastatyny (dawki 30 mg i 60 mg). Powinny one znaleźć istotne miejsce we współczesnej praktyce klinicznej, aby posłużyć do wprowadzenia nowego modelu indywidualizowania terapii statynowej.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Rejestracyjne i pozarejestracyjne wskazania do stosowania iwabradyny — u jakich pacjentów iwabradyna może przynosić korzyści? oraz „Komentarz. Iwabradyna — kiedy jeszcze może mieć zastosowanie?” autorstwa profesora Krzysztofa J. Filipiaka.

Iwabradyna jako jedyny lek selektywnie obniża częstość rytmu serca. Stosowanie iwabradyny łączy się z wieloma korzystnymi działaniami wyrażonymi przede wszystkim korzystnym wpływem na rokowanie pacjentów, nie tylko w typowej sytuacji niewydolności serca, ale także u chorych, których nie ujęto dotychczas w wytycznych — w tak zwanych sytuacjach off-label. Artykuł stanowi podsumowanie przypadków pacjentów, u których stosowanie iwabradyny przynosi korzyści.

W artykule ,,Aktualne wskazania do przezskórnej ablacji migotania przedsionków” autorzy podsumowują najnowsze zalecenia i podkreślają, że przezskórna ablacja odgrywa coraz większą rolę w leczeniu migotania przedsionków (AF). W przypadku występowania objawów związanych z AF należy zawsze dążyć do ich redukcji poprzez leczenie kontrolujące częstość rytmu komór oraz stosowanie leków antyarytmicznych, kardiowersji, ablacji przezcewnikowej lub chirurgicznej.

Autorzy pracy ,,Oporność na doustne leki przeciwpłytkowe u chorych na cukrzycę po ostrych zespołach wieńcowych — ile prawdy, ile mitu?” opisują podstawowe mechanizmy działania leków przeciwpłytkowych, a także podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polega oporność płytek krwi na działanie powyższych leków, szczególnie w grupie pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych i chorych na cukrzycę typu 2, u których szczególnie często dochodzi do zjawiska zarówno ostrej zakrzepicy w implantowanym stencie, jak i restenozy.

Numer czasopisma zamyka cykl artykułów w ramach działu ,,Repetytorium z kardiologii” dedykowanemu szczególnie młodym lekarzom w trakcie specjalizacji z kardiologii.

Opublikowane: 2017-10-27

Najnowszy numer czasopisma,, Choroby Serca i Naczyń 2/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł „Miejsce kandesartanu i jego połączeń w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego”. W artykule autorka pracy podsumowuje charakterystykę kandensartanu jako leku stosowanego zarówno w monoterapii, jak i w terapii złożonej. Charakteryzuje się on również dodatkowym działaniem w postaci szczególnego zmniejszania częstości powikłań mózgowych i ograniczenia utraty funkcji poznawczych, a u osób z niewydolnością serca, którzy nie mogą stosować inhibitorów ACE, ogranicza śmiertelność oraz liczbę hospitalizacji z powodu zaostrzeń. Ponadto w badaniach zaobserwowano tendencję do obniżania ryzyka występowania cukrzycy oraz migotania przedsionków u chorych z niewydolnością serca leczonych kandesartanem.

W kolejnej pracy pt. ,,Zaburzenia rytmu serca u kobiet” autorzy zwracają uwagę na odmienności nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca u kobiet i mężczyzn. W pracy zwrócono uwagę na zaburzenia rytmu częściej występujące u kobiet, szukano odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, a także jak to wpływa na rokowanie odległe. Zaburzenia rytmu i przewodzenia u kobiet częściej występują pod postacią choroby węzła zatokowego w porównaniu z zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, które przeważają u mężczyzn. Wynika to z zależnych od płci różnic w parametrach elektrofizjologicznych, których przyczyny nie są dokładnie poznane. Upatruje się je we właściwościach samego węzła zatokowego, w różnej spoczynkowej czynności serca, ekspresji i w rozmieszczeniu podjednostek kanałów jonowych w sercu, a także we wpływie hormonów płciowych u kobiet.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Efektywność i bezpieczeństwo stosowania blokerów SGLT2 u chorych na cukrzycę typu 2 z prawidłową lub upośledzoną funkcją nerek”. Blokery kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) to nowa grupa leków hipoglikemizujących poprawiających wyrównanie glikemii, obniżających stężenie HbA1c oraz przyczyniających się do spadku masy ciała przy jednoczesnym małym ryzyku wystąpienia hipoglikemii. W niniejszej pracy zaprezentowano aktualne dane dotyczące efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania blokerów SGLT2 u chorych zarówno z prawidłową, jak i z upośledzoną funkcją nerek w stadium łagodnym, umiarkowanym i ciężkim.

Z kolei w artykule ,,Riwaroksaban w terapii przeciwkrzepliwej u chorego z trombofilią wrodzoną nieskutecznie leczonego warfaryną” przedstawiono opis przypadku 55-letniego chorego na trombofilię wrodzoną, z przebytą zatorowością płucną i nawracającymi epizodami zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, nieskutecznie leczonego antagonistami witaminy K. Zdecydowano o zmianie dotychczasowej terapii przeciwkrzepliwej u chorego. Autorzy na podstawie prezentowanego przypadku zwracają uwagę na trudność w podejmowaniu decyzji terapeutycznych oraz niewielką liczbę doniesień naukowych dotyczących leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z trombofilią wrodzoną.

Numer zamyka cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii.

Opublikowane: 2017-09-13

Najnowszy numer czasopsima,,Choroby Serca i Naczyń" 1/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Czy wybór beta-adrenolityku w terapii nadciśnienia tętniczego współistniejącego z tachykardią i otyłością ma znaczenie? Przypadek kliniczny z omówieniem”. Autorzy zwracają uwagę na multipotencjalne działanie nebiwololu jako leku pierwszego wyboru u pacjentów z tachykardią oraz otyłością. Podkreślają działania przeciwzapalne, antyagregacyjne, antyproliferacyjne i antyoksydacyjne leku.
Nebiwolol, jako jedyny beta-adrenolityk, wykazuje ponadto unikatową właściwość stymulacji receptorów beta3 w tkance tłuszczowej, co sprawia, że jest optymalnym beta-adrenolitykiem u pacjentów z nadwagą, otyłością lub zespołem metabolicznym.
Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań telemedycznych w świetle badań naukowych — wybrane zagadnienia”. Telemedycyna to jedna z form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, która pozwala na wymianę specjalistycznych informacji dzięki przesyłaniu obrazów statycznych i dynamicznych.
Nowoczesna kardiologia obejmuje wiele współistniejących terapii i technik, które spełniają różne funkcje na poszczególnych etapach ratowania i leczenia pacjenta. Polski system ochrony zdrowia już dziś zmaga się z problemem ograniczonych zasobów, nieadekwatną dostępnością do świadczeń i niskim poziomem opieki, dlatego eksperci, analizując przyszłość sektora ochrony zdrowia, podkreślają rolę postępu technologicznego, w tym powszechnego zastosowania usług telemedycznych.
Z kolei autorzy pracy ,,Ostry zespół wieńcowy u osób w podeszłym wieku” dokonują przeglądu literatury opisującej zalecenia i możliwości leczenia ostrego zespołu wieńcowego u starszych osób, a także trudności w jego stosowaniu oraz zagrożenia wynikające z obserwowanych powikłań.
Ryzyko zachorowania na ostry zespół wieńcowy (ACS) wyraźnie wzrasta z wiekiem, a leczenie u chorych w podeszłym wieku jest trudne i w wielu wypadkach kontrowersyjne. Ta grupa pacjentów ma niedostateczną reprezentację w badaniach randomizowanych, co w konsekwencji utrudnia podejmowanie decyzji klinicznych.
Interdyscyplinarne ujęcie tematu w artykule ,,Przewlekła choroba nerek, a leczenie przeciwpłytkowe — co warto wiedzieć?” może być przydatne w codziennej pracy zarówno kardiologa, jaki i nefrologa. Przewlekła choroba nerek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym ostrych zespołów wieńcowych. Ich leczenie w większości przypadków polega na wykonaniu przezskórnej angioplastyki wieńcowej i włączeniu podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Leczenie przeciwpłytkowe u osób z przewlekłą chorobą nerek jest trudniejsze ze względu na zwiększone ryzyko powikłań zarówno zakrzepowo-zatorowych, jak i krwotocznych. W niniejszej pracy przedstawiono praktyczne zagadnienia związane z leczeniem przeciwpłytkowym u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Opublikowane: 2017-08-16

1 - 8 z 8 pozycji

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Choroby Serca i Naczyń dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl