Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne

Kwartalnik, dalej określany jako ChSiN lub Czasopismo, jest czasopismem recenzowanym, w którym są publikowane artykuły poglądowe, opisy przypadków klinicznych, komentarze, artykuły redakcyjne, recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji. Redaktorzy CHSiN zainteresowani są również publikacją prac oryginalnych, szczególnie takich, których wyniki mogą mieć bezpośredni wpływ na codzienną praktykę lekarską. W przypadku zamiaru opublikowania takiej pracy, autorzy proszeni są o bezpośredni kontakt z Redakcją Czasopisma. 

Jest to czasopismo wydawane pod patronatem PTNT, PTMR oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK.

Deklaracja wersji pierwotnej

Artykuły zgłoszone do ChSiN są publikowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Za oficjalną datę publikacji artykułu jest uważana data zamieszczenia na stronie www.chsin.viamedica.pl. Wszystkie prośby o przyspieszenie publikacji wraz z uzasadnieniem powinny być kierowane w liście przewodnim do Redaktora Naczelnego. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną.

Zasady czasopisma

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

1. Przed publikacją. Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów).

Autor jest zobowiązany do wskazania poprzednio publikowanych materiałów ilustracyjnych oraz tabel oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja czasopisma oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za pogwałcenia praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu.

Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

2. Autorstwo. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów. W przypadku braku zgody wszystkich współautorów artykuł zostanie odrzucony.

W celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, autor wskazany jako osoba do korespondencji jest zobowiązany dostarczyć do redakcji oryginał „Oświadczenia autorów” (dostępne na stronie www.chsin.viamedica.pl). Wszyscy autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji w Czasopiśmie, jednak ostateczna odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze zgłaszającym.

3. Konflikt interesów. Redakcja oczekuje od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań, oraz ewentualnego wpływu organizacji finansującej na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.

Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po przyjęciu manuskryptu do druku Redakcja omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

4. Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów (więcej informacji na ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml).

5. Copyright. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.chsin.viamedica.pl, WSZYSCY autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

6. Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne elementy przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin.

7. Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania wideo. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów, zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z artykułem podstawowym, w którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w CHSiN były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność Autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w Czasopiśmie powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

9. Proces oceny oraz wybór manuskryptów. Redakcja CHSiN dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić proces oceny i publikacji zgłoszonych artykułów. Wszystkie artykuły wraz z rycinami, tabelami i plikami uzupełniającymi powinny być zgłoszone za pośrednictwem system do obsługi manuskryptów na stronie www.chsin.viamedica.pl. Zarówno procesy zgłoszenia, jak i recenzji są prowadzane drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi manuskryptów. Artykuły przesłane pocztą elektroniczną będą przyjmowane w wyjątkowych przypadkach. Przygotowując manuskrypt, autorzy są zobowiązani stosować się do zasad opisanych w niniejszej instrukcji dla autorów.

Nadesłane prace ocenia się pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja ChSiN. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z podanymi zasadami Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają przekazane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do recenzji Redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego. Wszystkie przesłanie manuskrypty są traktowane przez Redakcję i recenzentów jak dokumenty poufne. Proces recenzji również jest poufny, a dane recenzentów nie są ujawniane. Recenzenci są proszeni o przygotowanie pisemnie opinii oraz o rekomendację odnośnie do akceptacji, akceptacji z małymi lub dużymi poprawkami lub odrzucenie artykułu.

Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Zgłoszone artykuły są akceptowane do publikacji jedynie w przypadku pozytywnej opinii recenzentów. Autorzy są informowani o akceptacji artykułu do druku drogą mailową. Przed drukiem artykuły są poddawane opracowaniu redakcyjnemu.

W niektóry przypadkach artykuły odrzucone przez Redakcję ChSiN mogą być opublikowane w innych czasopismach Wydawcy.

Przygotowanie manuskryptu

Manuskrypt powinien być napisany w prosty, zwięzły sposób, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii oraz w ramach limitów słów przewidzianych dla poszczególnych typów artykułów przedstawionych poniżej.

Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman rozmiar 12, z podwójnymi odstępami między wierszami i zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Tekst nie powinien być w żadne sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jedynie jako symbole. Nie wolno używać czcionki Symbol, ponieważ znaki w ten sposób wprowadzone mogą zostać utracone w procesie redagowania. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne. W przypadku korzystania z przypisów, należy je ponumerować i zamieści w stopce na stosownej stronie manuskryptu. Wszystkie miary i wagi powinny być wyrażone w systemie metrycznym (SI). Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Artykuły należy przygotować, przestrzegając następujących limitów:

Typ artykułu
Liczba słów*
Liczba pozycji bibliografii
Liczba rycin i tabel**

Artykuły poglądowe

8000

100

6

Opisy przypadków

2000

15

6

Doniesienia konferencyjne

1000

6

2

Komentarze redakcyjne

1500

15

1

*Z wyłączeniem strony tytułowej, opisów rycin i bibliografii; **łącznie z plikami uzupełniającymi

Artykuły powinny się składać z następujących elementów:

 • strona tytułowa (polska i angielska);
 • streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie);
 • wstęp;
 • tekst główny podzielony na podrozdziały;
 • wnioski;
 • podziękowania;
 • oświadczenie o konflikcie interesów;
 • bibliografia;
 • lista rycin;
 • tabele.

Sekcje manuskryptu

Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 60 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich Autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca; imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 400 słów. W strukturalnym streszczeniu należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane:

Wstęp: powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań — wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Wnioski: powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania: powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów: powinno zawierać pełną informację na temat możliwych konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na prezentowane wyniki. W przeciwnym razie manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Lista stosowanych skrótów: Autorzy powinni wskazać wszystkie niestandardowe skróty przy ich pierwszym pojawieniu się z treści artykułu oraz zamieścić na końcu pełną listę stosowanych skrótów. Standardowe skóry wykorzystane w tekście nie muszą być zawarte w liście skrótów.

Bibliografia: Autorzy muszą zapewnić poprawność danych w pozycjach bibliograficznych, jak również zagwarantować, że wszystkie pozycje bibliograficzne w spisie mają swoje odnośniki w tekście i odwrotnie. Publikacji starsze niż 10 lat powinny być cytowane tylko w przypadkach, gdy to konieczne. Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Czasopisma. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska i inicjały imion autorów (jeśli autorów jest nie więcej niż 6, należy wymienić wszystkich, jeśli 7 i więcej, należy podać 3 pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numery stron początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”. W uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.

Przykład: Eliasson M., Jansson J., Nilsson P., Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J. Hypertens. 1997; 15: 349–356.

Książki. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora rozdziału, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, przedział stron.

Przykład (autor jest redaktorem): Braunwald E. Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992: 393–418.

Przykład (autor I redaktor są różnymi osobami): Rosen M.R. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley W.N. red. Internal medicine. J.B. Lippincott Company, Philadelphia 1992: 90–95.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Opisy rycin: powinny wyczerpująco, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powielać informacji zaprezentowanej w tekście artykułu. Tytuł ryciny powinien być zamieszczony w pierwszej linii opisu.

Ryciny i zdjęcia: wszystkie powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi oraz zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym należy wyraźnie wskazać. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieścić na końcu manuskryptu lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF w standardowej rozdzielczości (300 dpi dla zdjęć, 600 dpi dla rycin), EPS, CDR, AI wyskalowane do ostatecznych rozmiarów druku. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, jednak nie należy korzystać z formatów PDF, JPG, PPT lub PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej.

Tabele: powinny zostać przygotowane z taka samą dbałością i uwagą, jak tekst główny artykułu. Tabele należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela 1, Tabela 2 etc.). Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać dane zaprezentowane w artykule. Każda z tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem zamieszczonym nad tabelą. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą.

Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliku uzupełniające).

Pliki wideo. Redakcja zachęca autorów do przesyłana nagrań wideo uzupełniających treść artykułu. Pliki wideo są publikowane na stronie www czasopisma, a za publikację nie jest pobierana żadna opłata.

Przygotowując plik wideo, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 • narracja powinna być w języku polskim, możliwe jest jednak przesłanie dodatkowego nagrania z narracją w innym języku; narrator nie musi być jednym ze współautorów artykułu;
 • plik wideo nie powinien być większy niż 30MB.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone nagrania oraz ich treść. Pełną odpowiedzialność (w tym prawną) ponoszą Autorzy. Nagrania powinny być dostarczone w wersji ostatecznej do publikacji, gdyż nie będzie ona poddawana edycji przez Redakcję czasopisma ani Wydawcę. Wszystkie artykuły (materiały wideo) muszą zostać zaakceptowane przez Redaktora Naczelnego oraz Wydawcę.

Autorzy są zobowiązani do wskazania poprzednio publikowanych nagrań wideo oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja Czasopisma oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu

Kontakt

Profesor Krzysztof Narkiewicz

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dębinki 7c, 80–952 Gdańsk

e-mail: chsin@viamedica.plOświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Choroby Serca i Naczyń?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Informacje o prawach autorskich

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.chsin.viamedica.pl, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.


Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.