Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-02-09
Page views 763
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dobowa zmienność rytmu anatomicznie odnerwionego serca po przesczepie

Artur Pietrucha, Wiesława Piwowarska, Mirosław Garlicki, Jerzy Matysek, Jadwiga Nessler, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Stobierska, Andrzej Gackowski, Antoni Dziatkowiak
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):31-36.

Abstract

Zmienność rytmu przeszczepionego serca. Celem pracy była ocena dobowej zmienności rytmu serca we wczesnym okresie po przeszczepie serca. Zbadano 65 osób. Grupę I stanowiło 32 chorych w wieku 22-67 lat (4 K i 28 M) w okresie dwóch tygodni po ortotopowym przeszczepie serca. Grupa II obejmowała 33 zdrowych ochotników w wieku 23-68 lat (5 K i 28 M). Dobową zmienność rytmu serca oceniano poprzez analizę 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z wykorzystaniem komputerowego systemu Medilog EXCEL-1.
Oceniano: średnią dobową częstość akcji serca (S24), średnią częstość akcji serca w ciągu dnia (SD) i nocy (SN) oraz amplitudę (A) definiowaną jako połowę różnicy między maksymalną a minimalną częstością akcji serca w ciągu doby. Stwierdzono istotnie wyższe wartości: średniej dobowej (85,0 i 75,3 p < 0,001), średniej dziennej (87,0 i 78,4; p < 0,01), średniej nocnej częstości akcji serca (79,0 i 66,1; p < 0,001), a także obniżenie dobowej amplitudy (9,1 i 15,9; p < 0,001) w grupie chorych po przeszczepie serca w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto obserwowano wyższe wartości S24 (96,3 i 83,0), SD (99,6 i 84,8), SN (86,6 i 77,7) i A (12,7 i 8,5) u kobiet w porównaniu do mężczyzn w grupie chorych po przeszczepie serca.
Wnioski: U chorych po przeszczepie serca występuje wzrost średniej częstości akcji serca zarówno w ciągu dnia, jak i nocy, przy jednoczesnym obniżeniu dobowej amplitudy. W grupie chorych po przeszczepie serca średnie wartości częstości akcji serca oraz dobowa amplituda były wyższe u kobiet niż u mężczyzn. (ESS 1994; 1: 31-36)