Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 763
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstskurczem komorowym

Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Abstract


Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wykazały, że epizody nietrwałego częstoskurczu komorowego (NSVT) są poprzedzone nagłą zmianą aktywności układu autonomicznego. Celem pracy była ocena dobowych wahań zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z NSVT i porównanie dobowego rozkładu częstości występowania NSV T z dobowymi zmianami HRV. W grupie 75 osób z NSVT (20 - z idiopatycznym NSVT, 40 - po przebytym zawale serca, 15 - z kardiomiopatią rozstrzeniową) oznaczono standardowe wskaźniki HRV w sześciu różnych porach doby, w 5-minutowych fragmentach badania holterowskiego. Średnie wartości każdego ze wskaźników HRV w grupie osób z kardiomiopatią oraz wskaźnika LF w grupie chorych po zawale serca były znamiennie mniejsze niż u osób bez choroby serca. U osób z idiopatycznym NSVT wartości pNN50, LF i HF były w godzinach nocnych istotnie większe, a współczynnika LF/HF - istotnie mniejsze niż w ciągu dnia. Natomiast w dwóch pozostałych grupach NSVT średnie wartości wskaźników HRV nie różniły się istotnie w poszczególnych porach doby. Częstość występowania epizodów idiopatycznego NSVT była znamiennie większa w trzech 4-godzinnych przedziałach czasu o największych wartościach współczynnika LF/HF niż w pozostałych trzech przedziałach o najmniejszych jego wartościach. Uzyskane wyniki wskazują, że u osób z NSVT dobowe wahania HRV zależą od współistnienia i rodzaju podstawowej choroby serca. Częstość występowania epizodów idiopatycznego NSVT wykazuje związek z dobowymi wahaniami HRV i zwiększa się w okresach wzmożonej dominacji układu współczulnego.