Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-02-16
Page views 681
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zależność objętości wyrzutowej lewej komory serca od czynnej fazy napelniania u osób ze stymulatorem dwujamowym

Jacek Kubica, Sławomir Sielski, Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Romanowska, Grzegorz Raczak, Łukasz Stolarczyk, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Abstract


Fala czynna napływu mitralnego (A), zależna od skurczu lewego przedsionka, przez modyfikację obciążenia wstępnego wpływa na objętość wyrzutową lewej komory. Celem pracy była ocena wpływu zmian fali A, zależnych od zmian czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego (p-k), na objętość wyrzutową u osób z wszczepionym dwujamowym stymulatorem serca (DDD). Grupę badaną stanowiło 36 chorych (K = 14, M = 22) w wieku 30-81 lat, średnio 56,1 + 14,6 lat. Metodą echokardiografii dopplerowskiej oceniano przepływ przez zastawkę mitralną i aortalną podczas stymulacji DDD 70 i 100 imp./min, przy zmienianym opóźnieniu przedsionkowo-komorowym. Podczas stymulacji DDD 70 imp./min największą objętość wyrzutową (SV) obserwowano przy opóźnianiu p-k 190-200 ms (96,55% maksymalnej SV). Podczas stymulacji DDD 100 imp./min najwyższą wartość SV - 97,62% uzyskano przy opóźnieniu 140-150 ms. Stwierdzono korelację r = 0,234 (p = 0,024) pomiędzy względnym udziałem fali A w napływie mitralnym a SV (DDD 70 imp./min). Przeprowadzona analiza potwierdza istnienie dodatniej korelacji pomiędzy względną wielkością fali A a rSV lewej komory. Stwierdzona mała siła korelacji prawdopodobnie wynika z trudności oddzielenia fazy czynnej od biernej w zapisie dopplerowskim przepływu mitralnego, w niektórych przypadkach.