Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Wpływ zmienności rytmu komorowego na czas trwania częstoskurczów komorowych

Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):321-328.
Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Zależność pomiędzy zmiennością rytmu nietrwałych częstoskurczów komorowych (VT) a występowaniem groźnych dla życia arytmii komorowych nie jest wyjaśniona. Dla jej wyjaśnienia oceniono wpływ układu autonomicznego na zmienność rytmu VT oraz porównano zmienność rytmu VT w grupie 30 osób z trwałym i w grupie 68 osób z nietrwałym VT. W każdym z analizowanych epizodów VT obliczono odchylenie standardowe od średniej wartości czasów trwania poszczególnych odstępów V-V (SDVV) oraz średnią wartość różnic czasu trwania kolejnych odstępów V-V (ADVV) częstoskurczu. W 5-minutowym przedziale czasu bezpośrednio przed wystąpieniem VT badano również 4 wskaźniki zmienności rytmu zatokowego: odchylenie standardowe od średniej wartości czasów trwania odstępów R-R, pierwiastek kwadratowy średniej z sumy kwadratów różnic między kolejnymi odstępami R-R oraz amplitudę widma w zakresie niskich i wysokich częstotliwości. Nie stwierdzono korelacji między zmiennością rytmu VT a zmiennością rytmu zatokowego oraz nie wykazano istotnej różnicy w zachowaniu się badanych wskaźników zmienności rytmu zatokowego w grupach osób z małą i dużą zmiennością rytmu VT. Stwierdzono natomiast zależność między zmiennością rytmu VT a czasem trwania częstoskurczu. Średnie wartości wskaźników SDVV i ADVV wynosiły odpowiednio: 58 ± 53 ms i 50 ± 55 ms u osób z nietrwałym VT oraz 15 ± 18 ms (p = 0,000) i 12 ± 14 ms (p = 0,000) u chorych z trwałym VT.
Uzyskane wyniki wskazują, że zmienność rytmu VT nie jest modulowana przez wpływ układu autonomicznego. Zależność między zmiennością rytmu a czasem trwania VT sugeruje, że blok w trzeciej fazie potencjału czynnościowego w pętli okrężnego ruchu fali pobudzenia odgrywa istotną rolę w genezie samoistnego ustępowania napadów VT.

Abstract


Zależność pomiędzy zmiennością rytmu nietrwałych częstoskurczów komorowych (VT) a występowaniem groźnych dla życia arytmii komorowych nie jest wyjaśniona. Dla jej wyjaśnienia oceniono wpływ układu autonomicznego na zmienność rytmu VT oraz porównano zmienność rytmu VT w grupie 30 osób z trwałym i w grupie 68 osób z nietrwałym VT. W każdym z analizowanych epizodów VT obliczono odchylenie standardowe od średniej wartości czasów trwania poszczególnych odstępów V-V (SDVV) oraz średnią wartość różnic czasu trwania kolejnych odstępów V-V (ADVV) częstoskurczu. W 5-minutowym przedziale czasu bezpośrednio przed wystąpieniem VT badano również 4 wskaźniki zmienności rytmu zatokowego: odchylenie standardowe od średniej wartości czasów trwania odstępów R-R, pierwiastek kwadratowy średniej z sumy kwadratów różnic między kolejnymi odstępami R-R oraz amplitudę widma w zakresie niskich i wysokich częstotliwości. Nie stwierdzono korelacji między zmiennością rytmu VT a zmiennością rytmu zatokowego oraz nie wykazano istotnej różnicy w zachowaniu się badanych wskaźników zmienności rytmu zatokowego w grupach osób z małą i dużą zmiennością rytmu VT. Stwierdzono natomiast zależność między zmiennością rytmu VT a czasem trwania częstoskurczu. Średnie wartości wskaźników SDVV i ADVV wynosiły odpowiednio: 58 ± 53 ms i 50 ± 55 ms u osób z nietrwałym VT oraz 15 ± 18 ms (p = 0,000) i 12 ± 14 ms (p = 0,000) u chorych z trwałym VT.
Uzyskane wyniki wskazują, że zmienność rytmu VT nie jest modulowana przez wpływ układu autonomicznego. Zależność między zmiennością rytmu a czasem trwania VT sugeruje, że blok w trzeciej fazie potencjału czynnościowego w pętli okrężnego ruchu fali pobudzenia odgrywa istotną rolę w genezie samoistnego ustępowania napadów VT.
Get Citation

Keywords

częstoskurcz komorowy; zmienność rytmu komorowego

About this article
Title

Wpływ zmienności rytmu komorowego na czas trwania częstoskurczów komorowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

321-328

Published online

2000-03-06

Page views

448

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):321-328.

Keywords

częstoskurcz komorowy
zmienność rytmu komorowego

Authors

Andrzej Dąbrowski
Elżbieta Kramarz
Ryszard Piotrowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl