Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-07
Page views 642
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nieme niedokrwienie podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Porównanie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową oraz tomoscyntygrafią perfuzyjną serca

Artur Baszko, Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszyk, Małgorzata Popiel, Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Cieśliński, Jerzy Sowiński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):99-104.

Abstract


Cel pracy: Obniżenia odcinka ST występujące podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG mogą być użytecznym testem identyfikującym chorych z większym zaawansowaniem choroby wieńcowej. Celem pracy było porównanie dynamiki odcinka ST w badaniu EKG metodą Holtera z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową, tomoscyntygrafią perfuzyjną serca oraz koronarografią.
Materiał i metody: Do badań włączono 67 chorych na chorobę wieńcową potwierdzoną angiograficznie, u których wykonano 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie SPECT z zastosowaniem Tc-99m-MIBI. U 40% badanych stwierdzono obniżenia odcinka ST w ciągu doby, natomiast próba wysiłkowa była dodatnia u 88%, a scyntygrafia była nieprawidłowa u wszystkich badanych. Stwierdzono częstsze występowanie epizodów niemego niedokrwienia (40%) w porównaniu z epizodami bólowymi (15%). Pacjenci z niemym niedokrwieniem (40%) charakteryzowali się częstszym występowaniem choroby wielonaczyniowej, krótszym czasem trwania próby wysiłkowej, mniejszym maksymalnym obciążeniem oraz częstszym występowaniem obniżeń odcinka ST, a także większą rozległością zmian niedokrwiennych w scyntygrafii perfuzyjnej serca.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że obecność niemego niedokrwienia podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG metodą Holtera może identyfikować chorych z czynnościowo bardziej zaawansowaną formą choroby wieńcowej.