Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-07

open access

Page views 686
Article views/downloads 1079
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego Część II: Synchroniczne 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec
Folia Cardiol 1999;6(1):43-49.

Abstract


Cel pracy: Ocena przydatności synchronicznego badania 24-godzinnego EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego.
Materiał i metody: Badanie objęło 24 osoby (17 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku 45-79 lat (średnia wieku 62 ± 10 lat) z wszczepionym układem stymulującym serce typu VVI z powodu zespołu chorego węzła zatokowego, którym z powodu klinicznych objawów zespołu stymulatorowego zmieniono sposób stymulacji na DDD. W badanej grupie chorych wykonywano 2-krotnie synchroniczny zapis 24-godzinnego EKG metodą Hotera (Marquette System Laser SXP 800) z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi (Space Labs 90270) - pierwszy pomiędzy 48. a 72. godziną stymulacji DDD, drugi - pomiędzy 48. a 72. godziną stymulacji VVI. Analizą objęto godzinny oraz dobowy odsetek rytmu stymulacyjnego w obu typach stymulacji oraz średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia kalkulowanego. Test t-Studenta oraz analizę współczynnika korelacji "r" wykorzystano w analizie statystycznej. Przyjęto poziom istotności statystycznej p < 0,05.
Wyniki: Średnie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia kalkulowanego dla stymulacji VVI i DDD wynosiły odpowiednio 107,9 mm Hg i 117,1 mm Hg (p < 0,001), 67,1 mm Hg i 70,1 mm Hg (p < 0,001) oraz 80,1 mm Hg i 85,9 mm Hg (p < 0,001). Analiza dobowego odsetka rytmu stymulacyjnego wykazała wybitnie znamienną statystycznie różnicę pomiędzy programem DDD - 95,6% i VVI - 71,2% (p < 0,001). Stwierdzono ujemną znamienną statystycznie korelację liniową pomiędzy średnimi wartościami odsetka rytmu stymulacyjnego oraz średnimi wartościami ciśnienia skurczowego.
Wnioski: Wyniki badań potwierdzają niefizjologiczny charakter stymulacji VVI powodującej wyraźne spadki wartości ciśnienia tętniczego. Synchroniczna rejestracja 24-godzinnego EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego jest cenną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zespołu stymulatorowego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file