Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-07

open access

Page views 660
Article views/downloads 870
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu serca w zależności od funkcji skurczowej lewej komory serca u osób leczonych angioplastyką wieńcową

Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Wiesława Tracz
Folia Cardiol 1999;6(1):21-25.

Abstract


Cel pracy: Tematem doniesienia jest porównanie parametrów HRV i segmentarnej kurczliwości lewej komory u chorych przed skuteczną angioplastyką wieńcową (PTCA) i po niej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 146 osób (37 kobiet i 109 mężczyzn) w wieku 40-66 lat, średnio 51,4 ± 7,2. U wszystkich chorych wykonano badanie echokardiograficzne i 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera przed PTCA i 2 tygodnie po skutecznej PTCA jednego naczynia. Badano segmentarną kurczliwość lewej komory, parametry analizy czasowej: SDNN, SDANN, SD, RMS-SD, pNN50, oraz parametry analizy spektralnej w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Chorych podzielono na 2 grupy. Do grupy A zaliczono 59 chorych z prawidłową kurczliwością lewej komory, do grupy B - 87 chorych, u których stwierdzono zaburzenia segmentarnej kurczliwości lewej komory. Przed PTCA parametry analizy czasowej i częstotliwościowej były podobne w obu grupach, jakkolwiek wartości gęstości mocy widma w zakresie wysokich częstotliwości były nieco niższe u osób z grupy B.
Wyniki: Po PTCA w grupie A nie obserwowano istotnych statystycznie zmian w analizowanych parametrach HRV. W grupie B po PTCA stwierdzono istotną poprawę kurczliwości segmentarnej lewej komory. U tych chorych obserwowano istotny statystycznie wzrost SDNN z 114,01 ± 18,0 do 144,05 ± 11,59 (p < 0,01), SDANN z 97,14 ± 18,57 do 127,0 ± 14,4 (p < 0,01), pNN50 z 5,9 ± 3,86 do 10,62 ± 4,46 (p < 0,01). Obserwowano również istotny statystycznie wzrost gęstości mocy widma w zakresie niskich częstotliwości: z 902 ± 485,4 ms2/Hz do 1336,7 ± 623,4 ms2/Hz i w zakresie wysokich częstotliwości: z 395,5 ± 201,14 ms2/Hz do 922,04 ± 495,3 ms2/Hz (p < 0,01).
Wnioski: Aktywność układu anatomicznego zależy od funkcji poszczególnych ścian lewej komory. Poprawa kurczliwości lewej komory po skutecznej PTCA wpływa korzystnie na regulację anatomiczną.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file