Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-20

open access

Page views 536
Article views/downloads 1100
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zaburzenia repolaryzacji komór po przezskórnych zabiegach interwencyjnych - ocena częstości oraz mechanizmu powstawania

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Rafał B. Żurawski, Maciej Lewandowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka
Folia Cardiol 2000;7(1):47-53.

Abstract


Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny częstości oraz możliwych przyczyn występowania komorowych zaburzeń repolaryzacji (VRA) u pacjentów po przezskórnych wieńcowych zabiegach interwencyjnych.
Materiał i metody: Analizie poddano 115 pacjentów (20 K i 95 M), podzielonych na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowiło 44 pacjentów (6 K i 38 M; śr. wiek 56 ± 10 lat) po zabiegu implantacji stentów wieńcowych (STENT). Do drugiej grupy zakwalifikowano 41 chorych (8K i 33 M; śr. wiek 53 ± 9, 7 lat) po angioplastyce balonowej (PTCA). Trzecią grupę, kontrolną tworzyło 30 pacjentów poddanych koronarografii (6K i 24M; śr. wiek 53 (7 lat). U badanych chorych analizowano spoczynkowe zapisy EKG w celu określenia występowania komorowych zaburzeń repolaryzacji (VRA) według Taggarta przed zabiegiem, bezpośrednio po nim oraz 12-16 h od procedury wieńcowej. Ponadto celem zbadania przyczyn powstawania VRA analizowano stan gałęzi bocznych i naczyń krążenia obocznego oraz oceniano poziom kinezy fosfokreatyninowej (CPK) w surowicy. Kontrola odległa pacjentów dotyczyła okresu 6 miesięcy, a obejmowała analizę stanu klinicznego oraz wyników prób wysiłkowych.
Wyniki: W grupie 1 stwierdzono istotnie częstsze (p = 0, 0203) występowanie VRA (43,1 %) w porównaniu z grupą 2 (21,9%). Ponadto w grupie 1 zauważono zależność między zmianami repolaryzacyjnymi a rodzajem stentu. Występowały one istotnie częściej w grupie stentów o budowie cylindrycznej ciętej. W badanych grupach nie zaobserwowano związku pomiędzy poziomem CPK a wystąpieniem VRA, natomiast korelację taką zauważono pomiędzy VRA a upośledzeniem drożności bocznic, ocenianej na podstawie analizy koronarogramów.
Wnioski: VRA występują u istotnej części pacjentów poddawanych wieńcowym zabiegom interwencyjnym. Są one częstsze w wypadku implantacji stentów, zwłaszcza tych o konstrukcji cylindrycznej. U podłoża występowania VRA leży reorganizacja przepływu krwi w gałęziach bocznych tętnic poddawanych zabiegowi interwencyjnemu.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file