Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-20

open access

Page views 666
Article views/downloads 1533
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmiany czasu trwania okresu repolaryzacji komór serca (odstępu QT-c) podczas znieczulenia ogólnego

Wojciech Płazak, Marcin Tarczoń, Alicja Macheta, Tomasz Muszyński, Henryk Podziorny, Janusz Andres
Folia Cardiol 2000;7(1):31-36.

Abstract


Cel pracy: Zbadanie czasu trwania odstępu QT-c w poszczególnych okresach znieczulenia ogólnego u pacjentów bez zmian patologicznych w układzie krążenia oraz u pacjentów obciążonych kardiologicznie.
Materiał: Zabiegom operacyjnym na twarzoczaszce poddano 35 chorych z powodu zmian nowotworowych lub urazów. U 20 chorych nie wykazano zmian patologicznych w układzie krążenia. W grupie 15 chorych stwierdzono chorobę niedokrwienną serca lub nadciśnienie tętnicze.
Wyniki i wnioski: Wydłużenie odstępu QT-c podczas znieczulenia ogólnego zaobserwowano jedynie u pacjentów bez zmian patologicznych w układzie krążenia, natomiast u pacjentów obciążonych kardiologicznie znieczulenie ogólne nie wpływało na czas trwania tego odstępu. U pacjentów bez obciążeń kardiologicznych wydłużenie odstępu QT-c podczas znieczulenia ogólnego wystąpiło w okresie premedykacji, indukcji znieczulenia, intubacji dotchawiczej przez usta oraz wyprowadzania ze znieczulenia.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file