open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20
Get Citation

Wartość diagnostyczna czynnego testu pochyleniowego z zastosowaniem nitrogliceryny

Dariusz Kozłowski, Wojciech Krupa, Edward Koźluk, Anna Pazdyga, Anna Grabicka, Jarosław Jurowiecki, Antoni Toruński, Tomasz Królak, Krzysztof Brzeziński, Paweł Byrdziak, Marek Radomski, Justyna Staniewicz, Maciej Kempa, Grażyna Świątecka
DOI: 10.5603/cj.22583
·
Folia Cardiol 2000;7(1):23-29.

open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20

Abstract


Wstęp: Omdlenia wazowagalne (VVS) stanowią około 30% wszystkich omdleń. Uznaną metodą w diagnostyce tych utrat przytomności jest test pochyleniowy (HUTT), którego czułość waha się od 32% do 74%. Aby ją zwiększyć, stosuje się prowokację farmakologiczną. Do najczęściej stosowanych leków należą izoprenalina i nitrogliceryna.
Materiał i metody: Badaniem objęto 157 chorych (99 kobiet i 58 mężczyzn w wieku 13-70 lat) z omdleniami o nieustalonej etiologii oraz 15 zdrowych ochotników. Pionizację pacjenta poprzedzal 30-minutowy okres odpoczynku, po którym następowała pionizacja do kąta 60°. Test bierny (bez obciążenia farmakologicznego) trwał 60 min (40 pts.) lub 45 min (117 pts.). W wypadku braku przedomdlenia lub omdlenia podawano podjęzykowo 0,25 mg nitrogliceryny i kontynuowano badanie przez kolejnych 20 min. Typ omdlenia rozpoznawano na podstawie klasyfikacji VASIS z 1992 roku (z uwzględnieniem poprawek VASIS z 1999 roku).
Wyniki: Na podstawie wyników grupy badanej i kontrolnej oceniono czułość i swoistość HUTT z zastosowaniem nitrogliceryny na 59% i 87%. Odpowiedź fałszywie dodatnia po nitroglicerynie wystąpiła w 8 (5%) przypadkach w grupie badanej i u 1 (7%) chorego z grupy kontrolnej. Ciśnienie tętnicze < 95/65 mm Hg bezpośrednio przed podaniem nitrogliceryny może zwiększać prawdopodobieństwo odpowiedzi fałszywie dodatniej. W grupie pacjentów diagnozowanych za pomocą biernego i czynnego HUTT występowały kolejno poszczególne typy omdleń wazowagalnych: typ 1 - 58% i 60%, 2A -18% i 19%, 2B -11 % i 2%, typ 3 - 13% i 19%. U 7 (6%) chorych po zastosowaniu nitrogliceryny wystąpiły bóle głowy, a u 2 osób (2%) pojawiły się ogniskowe objawy neurologiczne.
Wnioski: Zastosowanie nitrogliceryny podanej podjęzykowo w czasie HUTT pozwala zwiększyć czułość badania, przy umiarkowanym zmniejszeniu jego swoistości. W czasie kwalifikacji pacjentów do czynnego testu z użyciem nitrogliceryny należy zachować szczególną ostrożność.

Abstract


Wstęp: Omdlenia wazowagalne (VVS) stanowią około 30% wszystkich omdleń. Uznaną metodą w diagnostyce tych utrat przytomności jest test pochyleniowy (HUTT), którego czułość waha się od 32% do 74%. Aby ją zwiększyć, stosuje się prowokację farmakologiczną. Do najczęściej stosowanych leków należą izoprenalina i nitrogliceryna.
Materiał i metody: Badaniem objęto 157 chorych (99 kobiet i 58 mężczyzn w wieku 13-70 lat) z omdleniami o nieustalonej etiologii oraz 15 zdrowych ochotników. Pionizację pacjenta poprzedzal 30-minutowy okres odpoczynku, po którym następowała pionizacja do kąta 60°. Test bierny (bez obciążenia farmakologicznego) trwał 60 min (40 pts.) lub 45 min (117 pts.). W wypadku braku przedomdlenia lub omdlenia podawano podjęzykowo 0,25 mg nitrogliceryny i kontynuowano badanie przez kolejnych 20 min. Typ omdlenia rozpoznawano na podstawie klasyfikacji VASIS z 1992 roku (z uwzględnieniem poprawek VASIS z 1999 roku).
Wyniki: Na podstawie wyników grupy badanej i kontrolnej oceniono czułość i swoistość HUTT z zastosowaniem nitrogliceryny na 59% i 87%. Odpowiedź fałszywie dodatnia po nitroglicerynie wystąpiła w 8 (5%) przypadkach w grupie badanej i u 1 (7%) chorego z grupy kontrolnej. Ciśnienie tętnicze < 95/65 mm Hg bezpośrednio przed podaniem nitrogliceryny może zwiększać prawdopodobieństwo odpowiedzi fałszywie dodatniej. W grupie pacjentów diagnozowanych za pomocą biernego i czynnego HUTT występowały kolejno poszczególne typy omdleń wazowagalnych: typ 1 - 58% i 60%, 2A -18% i 19%, 2B -11 % i 2%, typ 3 - 13% i 19%. U 7 (6%) chorych po zastosowaniu nitrogliceryny wystąpiły bóle głowy, a u 2 osób (2%) pojawiły się ogniskowe objawy neurologiczne.
Wnioski: Zastosowanie nitrogliceryny podanej podjęzykowo w czasie HUTT pozwala zwiększyć czułość badania, przy umiarkowanym zmniejszeniu jego swoistości. W czasie kwalifikacji pacjentów do czynnego testu z użyciem nitrogliceryny należy zachować szczególną ostrożność.
Get Citation

Keywords

test pochyleniowy; omdlenie wazowagalne; nitrogliceryna

About this article
Title

Wartość diagnostyczna czynnego testu pochyleniowego z zastosowaniem nitrogliceryny

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica

Pages

23-29

Published online

2000-03-20

Page views

569

Article views/downloads

1634

DOI

10.5603/cj.22583

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(1):23-29.

Keywords

test pochyleniowy
omdlenie wazowagalne
nitrogliceryna

Authors

Dariusz Kozłowski
Wojciech Krupa
Edward Koźluk
Anna Pazdyga
Anna Grabicka
Jarosław Jurowiecki
Antoni Toruński
Tomasz Królak
Krzysztof Brzeziński
Paweł Byrdziak
Marek Radomski
Justyna Staniewicz
Maciej Kempa
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl