Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-20

open access

Page views 612
Article views/downloads 1741
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wartość diagnostyczna czynnego testu pochyleniowego z zastosowaniem nitrogliceryny

Dariusz Kozłowski, Wojciech Krupa, Edward Koźluk, Anna Pazdyga, Anna Grabicka, Jarosław Jurowiecki, Antoni Toruński, Tomasz Królak, Krzysztof Brzeziński, Paweł Byrdziak, Marek Radomski, Justyna Staniewicz, Maciej Kempa, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2000;7(1):23-29.

Abstract


Wstęp: Omdlenia wazowagalne (VVS) stanowią około 30% wszystkich omdleń. Uznaną metodą w diagnostyce tych utrat przytomności jest test pochyleniowy (HUTT), którego czułość waha się od 32% do 74%. Aby ją zwiększyć, stosuje się prowokację farmakologiczną. Do najczęściej stosowanych leków należą izoprenalina i nitrogliceryna.
Materiał i metody: Badaniem objęto 157 chorych (99 kobiet i 58 mężczyzn w wieku 13-70 lat) z omdleniami o nieustalonej etiologii oraz 15 zdrowych ochotników. Pionizację pacjenta poprzedzal 30-minutowy okres odpoczynku, po którym następowała pionizacja do kąta 60°. Test bierny (bez obciążenia farmakologicznego) trwał 60 min (40 pts.) lub 45 min (117 pts.). W wypadku braku przedomdlenia lub omdlenia podawano podjęzykowo 0,25 mg nitrogliceryny i kontynuowano badanie przez kolejnych 20 min. Typ omdlenia rozpoznawano na podstawie klasyfikacji VASIS z 1992 roku (z uwzględnieniem poprawek VASIS z 1999 roku).
Wyniki: Na podstawie wyników grupy badanej i kontrolnej oceniono czułość i swoistość HUTT z zastosowaniem nitrogliceryny na 59% i 87%. Odpowiedź fałszywie dodatnia po nitroglicerynie wystąpiła w 8 (5%) przypadkach w grupie badanej i u 1 (7%) chorego z grupy kontrolnej. Ciśnienie tętnicze < 95/65 mm Hg bezpośrednio przed podaniem nitrogliceryny może zwiększać prawdopodobieństwo odpowiedzi fałszywie dodatniej. W grupie pacjentów diagnozowanych za pomocą biernego i czynnego HUTT występowały kolejno poszczególne typy omdleń wazowagalnych: typ 1 - 58% i 60%, 2A -18% i 19%, 2B -11 % i 2%, typ 3 - 13% i 19%. U 7 (6%) chorych po zastosowaniu nitrogliceryny wystąpiły bóle głowy, a u 2 osób (2%) pojawiły się ogniskowe objawy neurologiczne.
Wnioski: Zastosowanie nitrogliceryny podanej podjęzykowo w czasie HUTT pozwala zwiększyć czułość badania, przy umiarkowanym zmniejszeniu jego swoistości. W czasie kwalifikacji pacjentów do czynnego testu z użyciem nitrogliceryny należy zachować szczególną ostrożność.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file