Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-06-07

open access

Page views 741
Article views/downloads 1461
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Analiza widmowa zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
Folia Cardiol 2000;7(2):119-123.

Abstract


Cel pracy: Ocena wartości analizy widmowej zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 175 dzieci zdrowych w wieku 4–18 lat (śr. 11 ± 4): 88 chłopców i 87 dziewczynek. W zależności od wieku wyodrębniono 4 grupy pacjentów: grupa 1 — 4–7 lat (n = 27); grupa 2 — 7–11 lat (n = 64); grupa 3 — 11–15 lat (n = 58); grupa 4 — 15–18 lat (n = 26). Z 24-godzinnego zapisu EKG ocenie poddano 5-minutowe fragmenty z okresu czuwania i snu. Analizę częstotliwościową zmienności rytmu serca przeprowadzono za pomocą algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Wartości mocy widma uzyskano w następujących pasmach: ULF (0–0,0033 Hz), VLF (0,0033–0,04 Hz), LF (0,04–0,15 Hz), HF (0,15–0,4 Hz). Wartości wyznaczano w ms2, jako logarytm naturalny (ln) i w jednostkach znormalizowanych (nu). Oceniano również całkowitą moc widma (TP — bez składowej ULF) oraz iloraz wartości LF/HF.
Wyniki: Nie stwierdzono znamiennych różnic między grupami wiekowymi w wartościach TP i VLF w ciągu dnia i podczas snu oraz LF i LF/HF w czasie snu. W czasie czuwania wartości LF (ms˛ i ln) były istotnie większe w grupie 4 niż w grupach 1 i 2, a LF (nu) — istotnie większe w grupach 3 i 4 w porównaniu z grupą 1. Wartości HF (nu) były znamiennie większe w grupie 1 niż w grupie 4, zarówno w czasie czuwania jak i w nocy. Iloraz LF/HF był istotnie większy w grupie 4 niż w grupach 1 i 2 (w czasie czuwania).
Wnioski: Wartości mocy widma niskich częstotliwości (LF) różnią się w zależności od wieku.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file