Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-09-26

open access

Page views 569
Article views/downloads 1350
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymizaburzeniami rytmu serca

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Krzysztof Moczurad i Barbara Małecka
Folia Cardiol 2000;7(4):347-350.

Abstract


Ablacja RF trzepotania przedsionków, węzła p-k oraz implantacja rozrusznika DDD
U 65-letniego pacjenta wykonano skuteczną ablację RF opornego na leki trzepotania przedsionków typu I poprzez wytworzenie bloku przewodzenia w cieśni pomiędzy żyłą główną dolną a zastawką trójdzielną. Ze względu na współistniejące wieloogniskowe częstoskurcze przedsionkowe wykonano również ablację łącza p-k z następową implantacją rozrusznika DDD i włączono doustne leczenie sotalolem. W 8-miesięcznej obserwacji u pacjenta nie występowały nawroty arytmii.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file