Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-09-26

open access

Page views 820
Article views/downloads 1077
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych u osób zdrowych

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Paweł Derejko, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2000;7(4):341-346.

Abstract


Odruch baroreceptorów u osób zdrowych
Wstęp: Pomimo faktu, że badanie wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS, baroreflex sensitivity) stanowi jedną z podstawowych metod oceny czynności autonomicznego układu nerwowego u chorych kardiologicznych, niewiele jest w piśmiennictwie informacji opisujących grupę ludzi zdrowych, stanowiących dla nich punkt odniesienia.
Cel pracy: Ocena wartości BRS w populacji ludzi zdrowych, z uwzględnieniem różnych metod badania tego parametru.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 74 osób w wieku 22–55 lat (śr. 38 ± 19), złożoną z 32 mężczyzn i 42 kobiet, na podstawie wywiadu i badania fizykalnego uznanych za zdrowe. U wszystkich wykonano ocenę BRS za pomocą testu fenylefrynowego (Phe-BRS), metody sekwencyjnej (Seq-BRS) z rozbiciem na sekwencje dodatnie (PosSeq-BRS) i ujemne (NegSeq-BRS) oraz trzech różnych sposobów analizy spektralnej — Robbe-BRS, LF-BRS, HF-BRS. W analizie danych brano pod uwagę wiek oraz płeć badanych osób.
Wyniki: Test fenylefrynowy oraz rejestrację spontanicznych zmian SBP i długości cyklu serca wykonano u wszystkich badanych osób. U żadnej z nich nie zaobserwowano niekorzystnych działań niepożądanych związanych z podawaniem fenylefryny. W grupie osób ≤ 40 rż. stwierdzono znamiennie wyższe średnie wartości Phe-BRS, Robbe-BRS, LF-BRS, HF-BRS i Seq-BRS niż w grupie osób > 40 rż. (odpowiednio w ms/mm Hg: 18,9 ± 6,7; 17 ± 9,5; 20,5 ± 14,8; 25,2 ± 15,7; 25,6 ± 13,3 i 13,6 ± 3,8; 11,3 ± 5,6; 13,5 ± 4,5; 15,2 ± 11; 16,7 ± 8,7, wszystkie p < 0,05). Nie zaobserwowano znamiennych różnic pomiędzy płciami w zakresie badanych parametrów, jak również pomiędzy PosSeqBRS i NegSeqBRS badanych u tych samych osób. U żadnej z nich nie stwierdzono za pomocą którejkolwiek z metod wartości BRS niższych lub równych 3ms/mm Hg.
Wnioski: Uzyskane wartości średnie BRS oceniane za pomocą wszystkich zastosowanych metod mogą stanowić orientacyjny punkt odniesienia dla wyników badania tych parametrów uzyskanych u chorych kardiologicznych po uwzględnieniu podziału na grupy wiekowe.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file