open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26
Get Citation

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych u osób zdrowych

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Paweł Derejko, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2000;7(4):341-346.

open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26

Abstract


Odruch baroreceptorów u osób zdrowych
Wstęp: Pomimo faktu, że badanie wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS, baroreflex sensitivity) stanowi jedną z podstawowych metod oceny czynności autonomicznego układu nerwowego u chorych kardiologicznych, niewiele jest w piśmiennictwie informacji opisujących grupę ludzi zdrowych, stanowiących dla nich punkt odniesienia.
Cel pracy: Ocena wartości BRS w populacji ludzi zdrowych, z uwzględnieniem różnych metod badania tego parametru.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 74 osób w wieku 22–55 lat (śr. 38 ± 19), złożoną z 32 mężczyzn i 42 kobiet, na podstawie wywiadu i badania fizykalnego uznanych za zdrowe. U wszystkich wykonano ocenę BRS za pomocą testu fenylefrynowego (Phe-BRS), metody sekwencyjnej (Seq-BRS) z rozbiciem na sekwencje dodatnie (PosSeq-BRS) i ujemne (NegSeq-BRS) oraz trzech różnych sposobów analizy spektralnej — Robbe-BRS, LF-BRS, HF-BRS. W analizie danych brano pod uwagę wiek oraz płeć badanych osób.
Wyniki: Test fenylefrynowy oraz rejestrację spontanicznych zmian SBP i długości cyklu serca wykonano u wszystkich badanych osób. U żadnej z nich nie zaobserwowano niekorzystnych działań niepożądanych związanych z podawaniem fenylefryny. W grupie osób ≤ 40 rż. stwierdzono znamiennie wyższe średnie wartości Phe-BRS, Robbe-BRS, LF-BRS, HF-BRS i Seq-BRS niż w grupie osób > 40 rż. (odpowiednio w ms/mm Hg: 18,9 ± 6,7; 17 ± 9,5; 20,5 ± 14,8; 25,2 ± 15,7; 25,6 ± 13,3 i 13,6 ± 3,8; 11,3 ± 5,6; 13,5 ± 4,5; 15,2 ± 11; 16,7 ± 8,7, wszystkie p < 0,05). Nie zaobserwowano znamiennych różnic pomiędzy płciami w zakresie badanych parametrów, jak również pomiędzy PosSeqBRS i NegSeqBRS badanych u tych samych osób. U żadnej z nich nie stwierdzono za pomocą którejkolwiek z metod wartości BRS niższych lub równych 3ms/mm Hg.
Wnioski: Uzyskane wartości średnie BRS oceniane za pomocą wszystkich zastosowanych metod mogą stanowić orientacyjny punkt odniesienia dla wyników badania tych parametrów uzyskanych u chorych kardiologicznych po uwzględnieniu podziału na grupy wiekowe.

Abstract


Odruch baroreceptorów u osób zdrowych
Wstęp: Pomimo faktu, że badanie wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS, baroreflex sensitivity) stanowi jedną z podstawowych metod oceny czynności autonomicznego układu nerwowego u chorych kardiologicznych, niewiele jest w piśmiennictwie informacji opisujących grupę ludzi zdrowych, stanowiących dla nich punkt odniesienia.
Cel pracy: Ocena wartości BRS w populacji ludzi zdrowych, z uwzględnieniem różnych metod badania tego parametru.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 74 osób w wieku 22–55 lat (śr. 38 ± 19), złożoną z 32 mężczyzn i 42 kobiet, na podstawie wywiadu i badania fizykalnego uznanych za zdrowe. U wszystkich wykonano ocenę BRS za pomocą testu fenylefrynowego (Phe-BRS), metody sekwencyjnej (Seq-BRS) z rozbiciem na sekwencje dodatnie (PosSeq-BRS) i ujemne (NegSeq-BRS) oraz trzech różnych sposobów analizy spektralnej — Robbe-BRS, LF-BRS, HF-BRS. W analizie danych brano pod uwagę wiek oraz płeć badanych osób.
Wyniki: Test fenylefrynowy oraz rejestrację spontanicznych zmian SBP i długości cyklu serca wykonano u wszystkich badanych osób. U żadnej z nich nie zaobserwowano niekorzystnych działań niepożądanych związanych z podawaniem fenylefryny. W grupie osób ≤ 40 rż. stwierdzono znamiennie wyższe średnie wartości Phe-BRS, Robbe-BRS, LF-BRS, HF-BRS i Seq-BRS niż w grupie osób > 40 rż. (odpowiednio w ms/mm Hg: 18,9 ± 6,7; 17 ± 9,5; 20,5 ± 14,8; 25,2 ± 15,7; 25,6 ± 13,3 i 13,6 ± 3,8; 11,3 ± 5,6; 13,5 ± 4,5; 15,2 ± 11; 16,7 ± 8,7, wszystkie p < 0,05). Nie zaobserwowano znamiennych różnic pomiędzy płciami w zakresie badanych parametrów, jak również pomiędzy PosSeqBRS i NegSeqBRS badanych u tych samych osób. U żadnej z nich nie stwierdzono za pomocą którejkolwiek z metod wartości BRS niższych lub równych 3ms/mm Hg.
Wnioski: Uzyskane wartości średnie BRS oceniane za pomocą wszystkich zastosowanych metod mogą stanowić orientacyjny punkt odniesienia dla wyników badania tych parametrów uzyskanych u chorych kardiologicznych po uwzględnieniu podziału na grupy wiekowe.
Get Citation

Keywords

wrażliwość baroreceptorów tętniczych; ludzie zdrowi; wiek

About this article
Title

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych u osób zdrowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica

Pages

341-346

Published online

2000-09-26

Page views

800

Article views/downloads

1042

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(4):341-346.

Keywords

wrażliwość baroreceptorów tętniczych
ludzie zdrowi
wiek

Authors

Grzegorz Raczak
Ludmiła Daniłowicz
Paweł Derejko
Małgorzata Szwoch
Jacek Kubica i Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl