Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-09-26

open access

Page views 581
Article views/downloads 884
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wydolność wysiłkowa pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski i Jacek Szczepkowski
Folia Cardiol 2000;7(4):335-340.

Abstract


Wydolność wysiłkowa osób z rozrusznikiem
Cel pracy: Oznaczenie i analiza wydolności wysiłkowej w reprezentatywnej grupie pacjentów ze stymulatorem serca, zgłaszających się do kontroli w Poradni Rozruszników.
Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 190 osób (100 M, 90 K) w wieku 50–85 lat (średnio 68,6 lat) z przewlekłą stymulacją serca, u których wydolność wysiłkową mierzono za pomocą testu 6-minutowego marszu. Miarą wydolności wysiłkowej była wielkość obciążenia względnego pokonywanego przez pacjentów, wyrażona w procentach (odnoszących obciążenie bezwzględne do należnego). Wyznaczono średnią wartość wydolności wysiłkowej dla całej badanej testem wysiłkowym grupy. Przeprowadzono analizę wydolności wysiłkowej w wydzielonych podgrupach.
Wyniki: Średnia wydolność wysiłkowa z wszystkich 190 badań wyniosła 49% obciążenia należnego. Podgrupa A — pacjentów z niską wydolnością (< 39%) — liczyła 27 osób; B — z umiarkowaną wydolnością (39–59%) — 133 osoby i C — z dobrą wydolnością (> 59%) — 30 osób. Podgrupa A wyróżniała się niskim odsetkiem stymulacji dwujamowej (DDD), a wysokim procentem chorych z niewydolnością serca. Pacjenci z podgrupy A liczniej niż pozostali w czasie wysiłku korzystali ze 100-procentowej stymulacji komorowej (VVI) bez możliwości przyspieszenia pracy serca. Zidentyfikowano 23-osobową grupę chorych z dobrą (4) i umiarkowaną (19) wydolnością, mimo że nie wykazywała przyspieszenia serca w czasie wysiłku, pozostając w niefizjologicznej stymulacji VVI.
Wnioski: Pacjenci z rozrusznikiem wykazują niższą wydolność wysiłkową niż założona teoretycznie dla płci i wieku. Badania wysiłkowe ułatwiają identyfikację pacjentów z niską wydolnością wysiłkową, nieodpowiadających wysiłkowym przyspieszeniem rytmu serca, co może być wskazaniem do zmiany trybu stymulacji.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file