Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-09-26

open access

Page views 622
Article views/downloads 11142
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ korzystania z telefonu komórkowego na zapis EKG rejestrowany metodą Holtera

Magdalena Kumor, Rafał Baranowski i Wanda Rydlewska-Sadowska
Folia Cardiol 2000;7(4):321-326.

Abstract


Telefon komórkowy a 24-godzinne EKG
Wstęp: Telefony komórkowe są coraz powszechniej używane w życiu codziennym. Ich wpływ na niektóre urządzenia może być niekorzystny. Dotychczas nie oceniano wpływu korzystania z telefonu komórkowego na jakość rejestracji 24-godzinnego EKG.
Cel pracy: Ocena wpływu korzystania z telefonu komórkowego na jakość zapisu 24-godzinnego EKG i propozycja zaleceń dotyczących używania telefonu w trakcie rejestracji EKG metodą Holtera.
Materiał i metody: Badaniami objęto 42 pacjentów, u których wykonano rutynowe zapisy 24-godzinnego EKG. Na początku rejestracji oceniano jakość zapisu przed rozmową i podczas prowadzenia rozmowy przez telefon komórkowy (wyjściowo umieszczony < 10 cm od rejestratora). U części pacjentów oceniano występowanie zakłóceń w okresie całej rejestracji (telefon umieszczony wyjściowo w miejscu dowolnym). Analizowano zapisy wykonane za pomocą rejestratorów cyfrowych (n = 15) i analogowych (n = 27).
Wyniki: W 11/15 zapisów cyfrowych i 13/27 analogowych rejestrowano krótkotrwałe (10–60 s) zakłócenia utrudniające analizę zapisu. Szczególne utrudnienia oceny zapisu dotyczyły rejestracji 24-godzinnego EKG u pacjentów z rozrusznikiem. W wypadku rejestratorów cyfrowych artefakty były widoczne również, gdy telefon był umieszczony > 10 cm od rejestratora.
Wnioski: Korzystanie z telefonu komórkowego może powodować krótkotrwałe zakłócenia zapisu 24-godzinnego EKG. Zakłócenia występują częściej przy zastosowaniu rejestratorów cyfrowych. Proponujemy, aby zalecać pacjentom umieszczanie telefonów komórkowych możliwie jak najdalej od rejestratora 24-godzinnego EKG, a w przypadku rejestratorów cyfrowych zalecać również ograniczanie liczby rozmów.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file