Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-03-01

open access

Page views 746
Article views/downloads 896
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność elektrokardiograficznych cech bliźniąt monozygotycznych w zależności od płci, wieku i czynników środowiskowych

Maciej Lewandowski, Robert Kaliszczak, Edyta Płońska, Andrzej Wojtarowicz, Danuta Drechsler i Andrzej Krzystolik
Folia Cardiol 2001;8(2):137-142.

Abstract

Wstęp: Problem zmienności wybranych parametrów elektrokardiograficznych w różnych grupach bliźniąt jednojajowych (w zależności od płci, wieku i czynników środowiskowych).
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 28 par bliźniąt jednojajowych biorących udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Bliźniąt w Szczecinie (15 par kobiet, 13 par mężczyzn, w wieku 8–66 lat). Grupę tę 3-krotnie podzielono na 2 podgrupy w zależności od wieku (< 20 rż. i > 20 rż.), płci (K, M) oraz okresu wspólnego wychowywania się (okres rozłąki > 5 lat stanowiący jednocześnie nie mniej niż 1/4 dotychczasowego życia kwalifikował parę do podgrupy bliźniąt żyjących oddzielnie). Oceniano oś elektryczną serca, częstość akcji serca (HR, heart rate), czas trwania PQ, QRS, QT, QTc oraz występowanie niespecyficznych zaburzeń repolaryzacji i przewodnictwa śródkomorowego w parach bliźniąt.
Wyniki: Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic między badanymi parametrami w parach w zależności od wyżej wymienionych czynników.
Wniosek: Uzyskane wyniki mogą wskazywać na niezmienność raz nabytych lub wrodzonych cech elektrokardiograficznych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 137–142)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file