Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-09-24

open access

Page views 560
Article views/downloads 1111
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kliniczne zastosowania rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych (IEGM) z dwuprzedsionkowego układu stymulującego. Przydatność zapisów z dwuprzedsionkowego układu stymulującego w różnicowaniu tachyarytmii przedsionkowej i wyboru optymalnej metody leczenia

Andrzej Kutarski, Krzysztof Oleszczak i Teresa Widomska-Czekajska
Folia Cardiol 2001;8(5):545-552.

Abstract

Wstęp: Dwuprzedsionkowy układ stymulujący pozwala na jednoczesną rejestrację potencjałów prawego i lewego przedsionka, jednak nikt do tej pory nie sugerował przydatności telemetrycznych zapisów wewnątrzsercowych (IEGM, intracardiac electrogram) w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca.
Cel badań: Ocena przydatności rejestracji potencjałów prawego i lewego przedsionka w rozpoznawaniu różnicowania przedsionkowych zaburzeń rytmu serca.
Materiał i metody: U 73 pacjentów (śr. 69,3 lat) z dwuprzedsionkowym układem stymulującym podczas badań kontrolnych rejestrowano II odprowadzenie EKG i IEGM drogą telemetryczną.
Wyniki: U 35 spośród 71 pacjentów podczas badań kontrolnych zarejestrowano napad arytmii: na podstawie EKG u 11 pacjentów rozpoznano typowe trzepotanie przedsionków, u 2 częstoskurcz przedsionkowy i u 10 migotanie przedsionków; u pozostałych 12 pacjentów obraz EKG nie był jednoznaczny i pozostawiał pewne wątpliwości w zakresie różnicowania migotania i trzepotania przedsionków oraz częstoskurczu przedsionkowego i trzepotania przedsionków. Analiza zapisów IEGM pozwoliła nie tylko precyzyjniej określić charakter arytmii, ale także wybrać optymalną metodę postępowania.
Wnioski: Telemetryczna rejestracja potencjałów obu przedsionków z dwóch niezależnych kanałów z dwuprzedsionkowego układu stymulującego pozwala na dokładniejsze określenie rodzaju arytmii przedsionkowej. Dwuprzedsionkowy układ stymulujący umożliwiający uzyskanie drogą nieinwazyjną elektrogramów wewnątrzprzedsionkowych, stanowi dodatkowo cenne, nie w pełni dotychczas wykorzystywane narzędzie diagnostyczne. (Folia Cardiol. 2001; 8: 545–562)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file