open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Pozostałości pików oddechowych w widmie zmienności rytmu serca dorosłego człowieka z szybkim rytmem oddechowym i wolnym rytmem serca

Jerzy Sacha, Władysław Grzeszczak
Folia Cardiol 2002;9(1):67-74.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: Analiza zmienności rytmu serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości jest użytecznym narzędziem do badania fluktuacji rytmu zatokowego powodowanych przez autonomiczny układ nerwowy. Jednakże, nie jest jasne, jaka jest górna granica częstotliwości, która może być analizowana w widmie HRV.
Materiał i metody: Badamy widma HRV dorosłego ochotnika z szybkim rytmem oddechowym, gdy jego rytm serca jest zwalniany bądź przyspieszany. Stosując szybką transformatę Fouriera (FFT), analizujemy serie odstępów między uderzeniami serca w dziedzinie częstotliwości. Przeprowadzamy również komputerowe symulacje mierzonych sygnałów i porównujemy otrzymane widma z widmami ochotnika.
Wyniki: Jeżeli częstość oddechów przekracza połowę średniej częstości uderzeń serca, w widmie HRV są obecne dwa piki reprezentujące ten sam sygnał oddechowy. Jeden z pików jest wynikiem zjawiska aliasingu, natomiast drugi jest pozostałością prawdziwego piku oddechowego, jako efekt właściwości symetrii FFT. Żaden z nich nie przynosi rzetelnej, ilościowej informacji o fali oddechowej w widmie HRV.
Wnioski: Górna granica częstotliwości w widmie HRV jest zdeterminowana przez połowęśredniej częstotliwości serca. Przed obliczaniem widma należy więc określić górny możliwy do analizy limit częstotliwości, by uniknąć sytuacji, w której analizowane zakresy lokalizują się poza tą granicą. Sytuacja taka jest wielce prawdopodobna w przypadku, gdy pacjent wykazuje wolną akcję serca.

Abstract

Wstęp: Analiza zmienności rytmu serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości jest użytecznym narzędziem do badania fluktuacji rytmu zatokowego powodowanych przez autonomiczny układ nerwowy. Jednakże, nie jest jasne, jaka jest górna granica częstotliwości, która może być analizowana w widmie HRV.
Materiał i metody: Badamy widma HRV dorosłego ochotnika z szybkim rytmem oddechowym, gdy jego rytm serca jest zwalniany bądź przyspieszany. Stosując szybką transformatę Fouriera (FFT), analizujemy serie odstępów między uderzeniami serca w dziedzinie częstotliwości. Przeprowadzamy również komputerowe symulacje mierzonych sygnałów i porównujemy otrzymane widma z widmami ochotnika.
Wyniki: Jeżeli częstość oddechów przekracza połowę średniej częstości uderzeń serca, w widmie HRV są obecne dwa piki reprezentujące ten sam sygnał oddechowy. Jeden z pików jest wynikiem zjawiska aliasingu, natomiast drugi jest pozostałością prawdziwego piku oddechowego, jako efekt właściwości symetrii FFT. Żaden z nich nie przynosi rzetelnej, ilościowej informacji o fali oddechowej w widmie HRV.
Wnioski: Górna granica częstotliwości w widmie HRV jest zdeterminowana przez połowęśredniej częstotliwości serca. Przed obliczaniem widma należy więc określić górny możliwy do analizy limit częstotliwości, by uniknąć sytuacji, w której analizowane zakresy lokalizują się poza tą granicą. Sytuacja taka jest wielce prawdopodobna w przypadku, gdy pacjent wykazuje wolną akcję serca.

Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; autonomiczny układ nerwowy; analiza Fouriera

About this article
Title

Pozostałości pików oddechowych w widmie zmienności rytmu serca dorosłego człowieka z szybkim rytmem oddechowym i wolnym rytmem serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

67-74

Published online

2001-12-13

Page views

508

Article views/downloads

983

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):67-74.

Keywords

zmienność rytmu serca
autonomiczny układ nerwowy
analiza Fouriera

Authors

Jerzy Sacha
Władysław Grzeszczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl