open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Zaburzenia rytmu, analiza zmienności rytmu zatokowego i dyspersja odstępu Q–T u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina

Olga Trojnarska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny, Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2002;9(1):59-66.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: W bardzo rzadko obserwowanej w populacji dorosłych anomalii Ebsteina, polegającej na przemieszczeniu płatków zastawki trójdzielnej w kierunku prawej komory, dochodzi do licznych nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu oraz utrudnienia przewodzenia, co istotnie pogarsza stan kliniczny i rokowanie chorych.
Cel pracy: Ocena zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV) i dyspersji QT u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina.
Materiał i metody: Badaniem objęto 15 nieoperowanych chorych (4 kobiety i 11 mężczyzn) w wieku 21–60 lat (śr. 38,5 ± 11,9 lat), u których dokonano analizy 12-odprowadzeniowego EKG w celu oceny dyspersji QT oraz wykonano całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, aby zbadać HRV.
Wyniki: Rytm zatokowy, przewiedziony z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa, stwierdzano u 14 pacjentów, u jednego utrwalone, a u kolejnego napadowe migotanie przedsionków. Ekstrasystolię nadkomorową zarejestrowano u 10 chorych, w tym u 4 z nich częstoskurcze nadkomorowe. Zespół preekscytacji obserwowano u 2 osób. U jednej z nich, u której napady częstoskurczów powodowały omdlenia, wykonano skuteczną ablację drogi dodatkowej. Komorowe zaburzenia rytmu występowały u 8 badanych, w tym formy złożone (pary, pobudzenia gromadne oraz różnokształtne) jedynie u 3 spośród nich. Zaburzenia przewodzenia pod postacią bloku przedsionkowo-komorowego (AV) I° obserwowano u 3 pacjentów, u dwóch nasilającego się w nocy do bloku AV II° typu 1, w tym u jednego również do bloku AV II° typu 2 i podobnie jak obserwowane nocą zahamowania zatokowe u 3 innych chorych, niepowodujące istotnych zwolnień. U 1 pacjenta wystąpił przemijający blok AV III°, z rytmem zastępczym około 50 uderzeń na minutę. Badane parametry HRV mieściły się w granicach normy dla wieku średniego i nie różniły się od stwierdzanych w grupie kontrolnej. Wartości dyspersji QT różniły się istotnie (p < 0,02) od grupy kontrolnej.
Wnioski: U większości badanych dorosłych pacjentów z chorobą Ebsteina obserwuje się liczne nadkomorowe zaburzenia rytmu, w tym częstoskurcze nawrotne, utrwalone i napadowe migotanie przedsionków, u części - zespół preekscytacji. Znacznie rzadziej rejestruje się złożone komorowe zaburzenia rytmu. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego pod postacią bloku prawej odnogi pęczka Hisa występują u wszystkich chorych, u części stwierdza się bloki AV Io, IIo oraz IIIo. Parametry czasowe HRV u pacjentów z zespołem Ebsteina są zbliżone do obserwowanych w populacji ludzi zdrowych. Wartości dyspersji QT są istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.
Ze względu na prawdopodobną wartość rokowniczą tego parametru wskazana jest dalsza obserwacja tej grupy pacjentów.

Abstract

Wstęp: W bardzo rzadko obserwowanej w populacji dorosłych anomalii Ebsteina, polegającej na przemieszczeniu płatków zastawki trójdzielnej w kierunku prawej komory, dochodzi do licznych nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu oraz utrudnienia przewodzenia, co istotnie pogarsza stan kliniczny i rokowanie chorych.
Cel pracy: Ocena zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV) i dyspersji QT u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina.
Materiał i metody: Badaniem objęto 15 nieoperowanych chorych (4 kobiety i 11 mężczyzn) w wieku 21–60 lat (śr. 38,5 ± 11,9 lat), u których dokonano analizy 12-odprowadzeniowego EKG w celu oceny dyspersji QT oraz wykonano całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, aby zbadać HRV.
Wyniki: Rytm zatokowy, przewiedziony z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa, stwierdzano u 14 pacjentów, u jednego utrwalone, a u kolejnego napadowe migotanie przedsionków. Ekstrasystolię nadkomorową zarejestrowano u 10 chorych, w tym u 4 z nich częstoskurcze nadkomorowe. Zespół preekscytacji obserwowano u 2 osób. U jednej z nich, u której napady częstoskurczów powodowały omdlenia, wykonano skuteczną ablację drogi dodatkowej. Komorowe zaburzenia rytmu występowały u 8 badanych, w tym formy złożone (pary, pobudzenia gromadne oraz różnokształtne) jedynie u 3 spośród nich. Zaburzenia przewodzenia pod postacią bloku przedsionkowo-komorowego (AV) I° obserwowano u 3 pacjentów, u dwóch nasilającego się w nocy do bloku AV II° typu 1, w tym u jednego również do bloku AV II° typu 2 i podobnie jak obserwowane nocą zahamowania zatokowe u 3 innych chorych, niepowodujące istotnych zwolnień. U 1 pacjenta wystąpił przemijający blok AV III°, z rytmem zastępczym około 50 uderzeń na minutę. Badane parametry HRV mieściły się w granicach normy dla wieku średniego i nie różniły się od stwierdzanych w grupie kontrolnej. Wartości dyspersji QT różniły się istotnie (p < 0,02) od grupy kontrolnej.
Wnioski: U większości badanych dorosłych pacjentów z chorobą Ebsteina obserwuje się liczne nadkomorowe zaburzenia rytmu, w tym częstoskurcze nawrotne, utrwalone i napadowe migotanie przedsionków, u części - zespół preekscytacji. Znacznie rzadziej rejestruje się złożone komorowe zaburzenia rytmu. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego pod postacią bloku prawej odnogi pęczka Hisa występują u wszystkich chorych, u części stwierdza się bloki AV Io, IIo oraz IIIo. Parametry czasowe HRV u pacjentów z zespołem Ebsteina są zbliżone do obserwowanych w populacji ludzi zdrowych. Wartości dyspersji QT są istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.
Ze względu na prawdopodobną wartość rokowniczą tego parametru wskazana jest dalsza obserwacja tej grupy pacjentów.

Get Citation

Keywords

dorośli pacjenci z zespołem Ebsteina; zaburzenia rytmu serca; zmienność rytmu zatokowego; dyspersja QT

About this article
Title

Zaburzenia rytmu, analiza zmienności rytmu zatokowego i dyspersja odstępu Q–T u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

59-66

Published online

2001-12-13

Page views

507

Article views/downloads

3000

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):59-66.

Keywords

dorośli pacjenci z zespołem Ebsteina
zaburzenia rytmu serca
zmienność rytmu zatokowego
dyspersja QT

Authors

Olga Trojnarska
Hanna Wachowiak-Baszyńska
Romuald Ochotny
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl