Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-12-13

open access

Page views 7846
Article views/downloads 7097
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego

Maciej Sosnowski, Janina Skrzypek-Wańha, Michał Tendera
Folia Cardiol 2002;9(1):34-42.

Abstract

Wstęp: Zależność zmienności rytmu serca (HRV) od wieku jest znana, jednak żadne wytyczne dotyczące uwzględnienia poprawki odnośnie wieku badanego w wykrywaniu patologicznie niskiej HRV nie zostały jak dotąd ogłoszone. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności norm wybranych parametrów HRV skorygowanych względem wieku w wykrywaniu patologicznej HRV u chorych w późnym okresie po zawale serca (MI).
Materiał i metody: Przebadano 332 chorych w czasie ponad 3 miesięcy po MI, w tym 83 kobiety i 249 mężczyzn w wieku 56 ± 10 lat. U każdego badanego rejestrowano 24-godzinne EKG. Zapisy poddano standardowej analizie HRV w celu określenia RRI, SDNN i SDANN.
Frakcję HRV (HRVF) obliczono na podstawie oryginalnej metody numerycznego przetwarzania mapy powrotu. Normy wymienionych parametrów uzyskano na podstawie badania 247 zdrowych osób (ogółem) oraz oddzielnie dla zakresu wieku < 35 lat, 35–44 lat, 45–54 lat
i . 55 rý. Za patologiczną wartość każdego z parametrów uznano wartość < 2,5 percentyla zakresu u osób zdrowych lub zgodnie w wartościami wskaźników odciętych podanych w piśmiennictwie.
Wyniki: Patologiczne RRI (< 648 ms) stwierdzono u 16 chorych (4,8%), a wartości RRI < 750 ms u 60 badanych (18,1%). U 9 (2,7%) i 28 (8,4%) chorych występowały SDNN < 50 lub < 70 ms, a SDNN < 100 ms u 111 (33,4%) pacjentów. U 87 (26,2%) chorych stwierdzono wartości SDNN poniżej normy (< 89 ms), a poniżej normy uwzględniającej wiek - u 71 (21,4%) pacjentów. Wskaźnik SDANN < 40 ms lub < 55 ms obserwowano odpowiednio u 5 (1,5%) i 17 (5,1%) chorych, SDANN poniýej normy (< 79 ms) u 96 chorych (28,9%), z kolei poniýej normy dla wieku — u 87 pacjentów (26,2%). U 78 (23,5%) chorych, HRVF byůo poniýej normy (35,8%), a poniýej normy wiekowej u 66 (19,9%) osób. U 118 chorych z LVEF Ł 35% patologiczne wskaęniki HRV wystćpowaůy znamiennie czćúciej, zwůaszcza dla wartoúci odcinających niższych od normy, sięgając niemal 40%. Jednocześnie częściej (~20%) niż standardowe wskaźniki zagrożenia wskazywały na obniżoną HRV u chorych z LVEF > 35%, z wyjątkiem skorygowanej względem wieku frakcji HRV (10%).
Wnioski: Uwzględnienie wieku nie wydaje się wpływać istotnie na wykrycie patologicznej HRV u chorych po zawale serca. Normy uwzględniające wiek nieznacznie zwiększają swoistość ocenianych wskaźników, głównie frakcji HRV. Ich znaczenie rokownicze wymaga dalszych badań.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file