open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego

Maciej Sosnowski, Janina Skrzypek-Wańha, Michał Tendera
DOI: 10.5603/cj.22377
·
Folia Cardiol 2002;9(1):34-42.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: Zależność zmienności rytmu serca (HRV) od wieku jest znana, jednak żadne wytyczne dotyczące uwzględnienia poprawki odnośnie wieku badanego w wykrywaniu patologicznie niskiej HRV nie zostały jak dotąd ogłoszone. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności norm wybranych parametrów HRV skorygowanych względem wieku w wykrywaniu patologicznej HRV u chorych w późnym okresie po zawale serca (MI).
Materiał i metody: Przebadano 332 chorych w czasie ponad 3 miesięcy po MI, w tym 83 kobiety i 249 mężczyzn w wieku 56 ± 10 lat. U każdego badanego rejestrowano 24-godzinne EKG. Zapisy poddano standardowej analizie HRV w celu określenia RRI, SDNN i SDANN.
Frakcję HRV (HRVF) obliczono na podstawie oryginalnej metody numerycznego przetwarzania mapy powrotu. Normy wymienionych parametrów uzyskano na podstawie badania 247 zdrowych osób (ogółem) oraz oddzielnie dla zakresu wieku < 35 lat, 35–44 lat, 45–54 lat
i . 55 rý. Za patologiczną wartość każdego z parametrów uznano wartość < 2,5 percentyla zakresu u osób zdrowych lub zgodnie w wartościami wskaźników odciętych podanych w piśmiennictwie.
Wyniki: Patologiczne RRI (< 648 ms) stwierdzono u 16 chorych (4,8%), a wartości RRI < 750 ms u 60 badanych (18,1%). U 9 (2,7%) i 28 (8,4%) chorych występowały SDNN < 50 lub < 70 ms, a SDNN < 100 ms u 111 (33,4%) pacjentów. U 87 (26,2%) chorych stwierdzono wartości SDNN poniżej normy (< 89 ms), a poniżej normy uwzględniającej wiek - u 71 (21,4%) pacjentów. Wskaźnik SDANN < 40 ms lub < 55 ms obserwowano odpowiednio u 5 (1,5%) i 17 (5,1%) chorych, SDANN poniýej normy (< 79 ms) u 96 chorych (28,9%), z kolei poniýej normy dla wieku — u 87 pacjentów (26,2%). U 78 (23,5%) chorych, HRVF byůo poniýej normy (35,8%), a poniýej normy wiekowej u 66 (19,9%) osób. U 118 chorych z LVEF Ł 35% patologiczne wskaęniki HRV wystćpowaůy znamiennie czćúciej, zwůaszcza dla wartoúci odcinających niższych od normy, sięgając niemal 40%. Jednocześnie częściej (~20%) niż standardowe wskaźniki zagrożenia wskazywały na obniżoną HRV u chorych z LVEF > 35%, z wyjątkiem skorygowanej względem wieku frakcji HRV (10%).
Wnioski: Uwzględnienie wieku nie wydaje się wpływać istotnie na wykrycie patologicznej HRV u chorych po zawale serca. Normy uwzględniające wiek nieznacznie zwiększają swoistość ocenianych wskaźników, głównie frakcji HRV. Ich znaczenie rokownicze wymaga dalszych badań.

Abstract

Wstęp: Zależność zmienności rytmu serca (HRV) od wieku jest znana, jednak żadne wytyczne dotyczące uwzględnienia poprawki odnośnie wieku badanego w wykrywaniu patologicznie niskiej HRV nie zostały jak dotąd ogłoszone. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności norm wybranych parametrów HRV skorygowanych względem wieku w wykrywaniu patologicznej HRV u chorych w późnym okresie po zawale serca (MI).
Materiał i metody: Przebadano 332 chorych w czasie ponad 3 miesięcy po MI, w tym 83 kobiety i 249 mężczyzn w wieku 56 ± 10 lat. U każdego badanego rejestrowano 24-godzinne EKG. Zapisy poddano standardowej analizie HRV w celu określenia RRI, SDNN i SDANN.
Frakcję HRV (HRVF) obliczono na podstawie oryginalnej metody numerycznego przetwarzania mapy powrotu. Normy wymienionych parametrów uzyskano na podstawie badania 247 zdrowych osób (ogółem) oraz oddzielnie dla zakresu wieku < 35 lat, 35–44 lat, 45–54 lat
i . 55 rý. Za patologiczną wartość każdego z parametrów uznano wartość < 2,5 percentyla zakresu u osób zdrowych lub zgodnie w wartościami wskaźników odciętych podanych w piśmiennictwie.
Wyniki: Patologiczne RRI (< 648 ms) stwierdzono u 16 chorych (4,8%), a wartości RRI < 750 ms u 60 badanych (18,1%). U 9 (2,7%) i 28 (8,4%) chorych występowały SDNN < 50 lub < 70 ms, a SDNN < 100 ms u 111 (33,4%) pacjentów. U 87 (26,2%) chorych stwierdzono wartości SDNN poniżej normy (< 89 ms), a poniżej normy uwzględniającej wiek - u 71 (21,4%) pacjentów. Wskaźnik SDANN < 40 ms lub < 55 ms obserwowano odpowiednio u 5 (1,5%) i 17 (5,1%) chorych, SDANN poniýej normy (< 79 ms) u 96 chorych (28,9%), z kolei poniýej normy dla wieku — u 87 pacjentów (26,2%). U 78 (23,5%) chorych, HRVF byůo poniýej normy (35,8%), a poniýej normy wiekowej u 66 (19,9%) osób. U 118 chorych z LVEF Ł 35% patologiczne wskaęniki HRV wystćpowaůy znamiennie czćúciej, zwůaszcza dla wartoúci odcinających niższych od normy, sięgając niemal 40%. Jednocześnie częściej (~20%) niż standardowe wskaźniki zagrożenia wskazywały na obniżoną HRV u chorych z LVEF > 35%, z wyjątkiem skorygowanej względem wieku frakcji HRV (10%).
Wnioski: Uwzględnienie wieku nie wydaje się wpływać istotnie na wykrycie patologicznej HRV u chorych po zawale serca. Normy uwzględniające wiek nieznacznie zwiększają swoistość ocenianych wskaźników, głównie frakcji HRV. Ich znaczenie rokownicze wymaga dalszych badań.
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; normy; wiek; przebyty zawał serca

About this article
Title

Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

34-42

Published online

2001-12-13

Page views

7611

Article views/downloads

6301

DOI

10.5603/cj.22377

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):34-42.

Keywords

zmienność rytmu serca
normy
wiek
przebyty zawał serca

Authors

Maciej Sosnowski
Janina Skrzypek-Wańha
Michał Tendera

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl