Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-12-13

open access

Page views 504
Article views/downloads 969
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dyspersja QT i czas T < fomt face=1 > peak-end < /font > w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej

Michał Waśniewski, Romuald Ochotny, Maciej Lesiak, Przemysław Mitkowski, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2002;9(1):29-36.

Abstract

Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu QT oraz czas Tpeak-end.
Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory.
Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie: przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV.
Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ± 15,6 ms vs. 65,9 ± 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ± 10,5 ms vs. 104,3 ± 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niżu pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch naczyniach. Podobnych zależności nie obserwowano w przypadku pomiarów czasu Tpeak-end. Frakcja wyrzutowa korelowała (ujemnie) istotnie jedynie z wartościami dyspersji QT w czasie inflacji balonu (t = 0,31; p < 0,001).
Wnioski:Krótkotrwałe niedokrwienie zwiększa dyspersję QT i czas Tpeak-end. Rodzajposzerzanej tętnicy wieńcowej nie ma wpływu na badane parametry. Zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca istotnie zwiększa wartość dyspersji QT, ale nie czas Tpeak-end. Frakcja wyrzutowa lewej komory koreluje ujemnie tylko z wartościami dyspersji QT podczas inflacji

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file