open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Dyspersja QT i czas T < fomt face=1 > peak-end < /font > w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej

Michał Waśniewski, Romuald Ochotny, Maciej Lesiak, Przemysław Mitkowski, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2002;9(1):29-36.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu QT oraz czas Tpeak-end.
Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory.
Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie: przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV.
Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ± 15,6 ms vs. 65,9 ± 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ± 10,5 ms vs. 104,3 ± 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niżu pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch naczyniach. Podobnych zależności nie obserwowano w przypadku pomiarów czasu Tpeak-end. Frakcja wyrzutowa korelowała (ujemnie) istotnie jedynie z wartościami dyspersji QT w czasie inflacji balonu (t = 0,31; p < 0,001).
Wnioski:Krótkotrwałe niedokrwienie zwiększa dyspersję QT i czas Tpeak-end. Rodzajposzerzanej tętnicy wieńcowej nie ma wpływu na badane parametry. Zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca istotnie zwiększa wartość dyspersji QT, ale nie czas Tpeak-end. Frakcja wyrzutowa lewej komory koreluje ujemnie tylko z wartościami dyspersji QT podczas inflacji

Abstract

Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu QT oraz czas Tpeak-end.
Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory.
Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie: przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV.
Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ± 15,6 ms vs. 65,9 ± 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ± 10,5 ms vs. 104,3 ± 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niżu pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch naczyniach. Podobnych zależności nie obserwowano w przypadku pomiarów czasu Tpeak-end. Frakcja wyrzutowa korelowała (ujemnie) istotnie jedynie z wartościami dyspersji QT w czasie inflacji balonu (t = 0,31; p < 0,001).
Wnioski:Krótkotrwałe niedokrwienie zwiększa dyspersję QT i czas Tpeak-end. Rodzajposzerzanej tętnicy wieńcowej nie ma wpływu na badane parametry. Zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca istotnie zwiększa wartość dyspersji QT, ale nie czas Tpeak-end. Frakcja wyrzutowa lewej komory koreluje ujemnie tylko z wartościami dyspersji QT podczas inflacji

Get Citation

Keywords

niedokrwienie mięśnia sercowego; dyspersja QT; czas T

About this article
Title

Dyspersja QT i czas Tpeak-end w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

29-36

Published online

2001-12-13

Page views

415

Article views/downloads

882

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):29-36.

Keywords

niedokrwienie mięśnia sercowego
dyspersja QT
czas T

Authors

Michał Waśniewski
Romuald Ochotny
Maciej Lesiak
Przemysław Mitkowski
Stefan Grajek
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl