open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Dyspersja odstępu Q–T a restenoza po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych

Leszek Bryniarski, Danuta Czarnecka, Katarzyna Stolarz, Marek Styczkiewicz, Katarzyna Rachwał, Artur Błasiak, Bartłomiej Oruba, Renata Rajtar, Kalina Kawecka-Jaszcz
Folia Cardiol 2002;9(1):21-28.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: Obecnie stosowane kryteria oceny elektrokardiograficznej próby wysiłkowej nie wykazują pełnej skuteczności w rozpoznawaniu restenozy. Dyspersja odstępu Q-T jest miarą niejednorodności repolaryzacji komór i stwierdza się jej zwiększenie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy jest ocena dyspersji odstępu Q-T w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u pacjentów z restenozą po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA).
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów, których obserwowano przez 6 miesięcy po wykonaniu PTCA. Grupę I stanowiło 24 pacjentów, z nawrotem zwężenia do 6 miesięcy po zabiegu, zaś grupę II (kontrolną) dobraną pod względem płci, wieku i ilości naczyń zajętych procesem chorobowym - 26 pacjentów bez restenozy. Wykonywano standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG przed PTCA, a następnie elektrokardiograficzne testy wysiłkowe: do 7 dni, po 1 i po 3 miesiącach obserwacji. Odstęp Q-T oceniano manualnie, a wartość skorygowanego odstępu Q-T (Q-Tc) obliczono na podstawie formuły Bazetta. Za miarę dyspersji QT przyjęto różnicę między maksymalną a minimalną wartością Q–T w 12 odprowadzeniach EKG. Na podstawie zapisu elektrokardiograficznej próby wysiłkowej oceniano wartość dyspersji w spoczynku i na szczycie wysiłku.
Wyniki: Wyjściowo grupa I i II nie różniły się wartością dyspersji QT w EKG spoczynkowym. Po 3 miesiącach stwierdzono istotne różnice dyspersji odstępu Q–T w zapisach EKG przed testem wysiłkowym w spoczynku (57,5 ± 21 ms vs. 39,3 ± 15 ms; p = 0,002) oraz na szczycie wysiłku (82,6 ± 23 ms vs. 57,2 ± 23 ms; p = 0,001).
Wnioski: Zwiększenie dyspersji QT w próbie wysiłkowej po PTCA może być wskaźnikiem wystąpienia restenozy.

Abstract

Wstęp: Obecnie stosowane kryteria oceny elektrokardiograficznej próby wysiłkowej nie wykazują pełnej skuteczności w rozpoznawaniu restenozy. Dyspersja odstępu Q-T jest miarą niejednorodności repolaryzacji komór i stwierdza się jej zwiększenie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy jest ocena dyspersji odstępu Q-T w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u pacjentów z restenozą po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA).
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów, których obserwowano przez 6 miesięcy po wykonaniu PTCA. Grupę I stanowiło 24 pacjentów, z nawrotem zwężenia do 6 miesięcy po zabiegu, zaś grupę II (kontrolną) dobraną pod względem płci, wieku i ilości naczyń zajętych procesem chorobowym - 26 pacjentów bez restenozy. Wykonywano standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG przed PTCA, a następnie elektrokardiograficzne testy wysiłkowe: do 7 dni, po 1 i po 3 miesiącach obserwacji. Odstęp Q-T oceniano manualnie, a wartość skorygowanego odstępu Q-T (Q-Tc) obliczono na podstawie formuły Bazetta. Za miarę dyspersji QT przyjęto różnicę między maksymalną a minimalną wartością Q–T w 12 odprowadzeniach EKG. Na podstawie zapisu elektrokardiograficznej próby wysiłkowej oceniano wartość dyspersji w spoczynku i na szczycie wysiłku.
Wyniki: Wyjściowo grupa I i II nie różniły się wartością dyspersji QT w EKG spoczynkowym. Po 3 miesiącach stwierdzono istotne różnice dyspersji odstępu Q–T w zapisach EKG przed testem wysiłkowym w spoczynku (57,5 ± 21 ms vs. 39,3 ± 15 ms; p = 0,002) oraz na szczycie wysiłku (82,6 ± 23 ms vs. 57,2 ± 23 ms; p = 0,001).
Wnioski: Zwiększenie dyspersji QT w próbie wysiłkowej po PTCA może być wskaźnikiem wystąpienia restenozy.

Get Citation

Keywords

dyspersja QT; restenoza; przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych

About this article
Title

Dyspersja odstępu Q–T a restenoza po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

21-28

Published online

2001-12-13

Page views

500

Article views/downloads

962

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):21-28.

Keywords

dyspersja QT
restenoza
przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych

Authors

Leszek Bryniarski
Danuta Czarnecka
Katarzyna Stolarz
Marek Styczkiewicz
Katarzyna Rachwał
Artur Błasiak
Bartłomiej Oruba
Renata Rajtar
Kalina Kawecka-Jaszcz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl