open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabieguudrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej

Zbigniew Chmielak, Adam Witkowski, Piotr Szmaus, Jacek Kądziela, Marcin Demkow, Maciej Karcz, Witold Rużyłło
Folia Cardiol 2002;9(1):13-20.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na dwie grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym według klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej.
Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A według klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4%) osób, typu B u 21 (36,8%), typu C u 7 (12,3%), a typu D u 2 (3,5%) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ± 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ± 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3o wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ± 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał serca, konieczność wykonania ponownej rewaskularyzacji udrożnionej tętnicy) wystąpiło u 14,0% chorych z grupy 1 oraz u 15,0% pacjentów z grupy 2 (różnica nieistotna). Nie stwierdzono częstszego występowania zdarzeń sercowych u osób z rozwarstwieniem większego stopnia.
Wnioski: Rozwarstwienie jest częstym zjawiskiem obserwowanym u chorych po udrożnieniu tętnicy wieńcowej. Bezpośrednie wyniki angiograficzne są podobne u wszystkich pacjentów, którym po zabiegu udrożnienia założono stent. W obserwacji odległej częstość nawrotu dolegliwości dławicowych, liczba ponownych przezskórnych interwencji oraz liczba operacji są podobne u pacjentów z widocznym rozwarstwieniem po udrożnieniu tętnicy wieńcowej i u chorych bez dyssekcji.

Abstract

Wstęp: Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na dwie grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym według klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej.
Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A według klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4%) osób, typu B u 21 (36,8%), typu C u 7 (12,3%), a typu D u 2 (3,5%) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ± 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ± 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3o wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ± 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał serca, konieczność wykonania ponownej rewaskularyzacji udrożnionej tętnicy) wystąpiło u 14,0% chorych z grupy 1 oraz u 15,0% pacjentów z grupy 2 (różnica nieistotna). Nie stwierdzono częstszego występowania zdarzeń sercowych u osób z rozwarstwieniem większego stopnia.
Wnioski: Rozwarstwienie jest częstym zjawiskiem obserwowanym u chorych po udrożnieniu tętnicy wieńcowej. Bezpośrednie wyniki angiograficzne są podobne u wszystkich pacjentów, którym po zabiegu udrożnienia założono stent. W obserwacji odległej częstość nawrotu dolegliwości dławicowych, liczba ponownych przezskórnych interwencji oraz liczba operacji są podobne u pacjentów z widocznym rozwarstwieniem po udrożnieniu tętnicy wieńcowej i u chorych bez dyssekcji.

Get Citation

Keywords

przezskórna angioplastyka tętnicy wieńcowej; udrożnienie tętnicy wieńcowej; rozwarstwienie

About this article
Title

Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabieguudrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

13-20

Published online

2001-12-13

Page views

486

Article views/downloads

1804

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):13-20.

Keywords

przezskórna angioplastyka tętnicy wieńcowej
udrożnienie tętnicy wieńcowej
rozwarstwienie

Authors

Zbigniew Chmielak
Adam Witkowski
Piotr Szmaus
Jacek Kądziela
Marcin Demkow
Maciej Karcz
Witold Rużyłło

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl