Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-12-13

open access

Page views 560
Article views/downloads 1997
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabieguudrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej

Zbigniew Chmielak, Adam Witkowski, Piotr Szmaus, Jacek Kądziela, Marcin Demkow, Maciej Karcz, Witold Rużyłło
Folia Cardiol 2002;9(1):13-20.

Abstract

Wstęp: Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na dwie grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym według klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej.
Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A według klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4%) osób, typu B u 21 (36,8%), typu C u 7 (12,3%), a typu D u 2 (3,5%) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ± 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ± 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3o wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ± 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał serca, konieczność wykonania ponownej rewaskularyzacji udrożnionej tętnicy) wystąpiło u 14,0% chorych z grupy 1 oraz u 15,0% pacjentów z grupy 2 (różnica nieistotna). Nie stwierdzono częstszego występowania zdarzeń sercowych u osób z rozwarstwieniem większego stopnia.
Wnioski: Rozwarstwienie jest częstym zjawiskiem obserwowanym u chorych po udrożnieniu tętnicy wieńcowej. Bezpośrednie wyniki angiograficzne są podobne u wszystkich pacjentów, którym po zabiegu udrożnienia założono stent. W obserwacji odległej częstość nawrotu dolegliwości dławicowych, liczba ponownych przezskórnych interwencji oraz liczba operacji są podobne u pacjentów z widocznym rozwarstwieniem po udrożnieniu tętnicy wieńcowej i u chorych bez dyssekcji.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file