Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2002-02-01

open access

Page views 571
Article views/downloads 5291
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ wieku na biomechaniczne parametry dopplerowskiego sygnału przepływu krwi w tętnicach szyjnych

Andrzej Pelc i Józef Kocemba
Folia Cardiol 2002;9(2):123-130.

Abstract

Wstęp: Prześledzono dopplerowskie parametry przepływu krwi w naczyniach szyjnych w warunkach spoczynkowych oraz po 1-minutowej hiperwentylacji w grupach starszych (65,9 ± 12,3 lat) i młodszych (26,9 ± 4,4 lat) mężczyzn. Czynnikami wykluczającymi z badania były: zwężenia naczyń, hemodynamicznie istotne zaburzenia rytmu serca, ciśnienie tętnicze krwi większe niż 160/90 mm Hg, wady zastawkowe i objawy niewydolności serca.
Materiał i metody: Stosując badanie USG oraz impulsową metodę dopplerowską, prześledzono parametry przepływu krwi w tętnicach szyjnych: prędkość maksymalną podczas skurczu (Vmax), prędkość średnią podczas całego cyklu serca (Vmean), współczynnik pulsacji (PI), współczynnik oporności (RI), czas narastania prędkości (Tn), czas obniżania się prędkości (Tp), przyspieszenie narastania prędkości (An) oraz zwalniania prędkości (Ap), a także morfologię i amplitudę fali odbitej.
Wyniki: Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono różnic w parametrach spoczynkowych z wyjątkiem współczynnika (RI) znamiennie wyższego dla tętnicy szyjnej wewnętrznej u osób starszych, u których zaobserwowano również większe rozproszenie parametrów. Po 1-minutowej hiperwentylacji w obu grupach w tętnicy szyjnej wewnętrznej zanotowano istotny spadek Vmean i Vmax oraz wzrost PI i RI, a w tętnicy szyjnej zewnętrznej - znamienny wzrost Vmax, PI, RI i An oraz zmniejszenie Tn. Reakcja na hiperwentylację była większa w grupie osób młodszych. Wykazano, że w zakresie Vmax tętnice szyjne - wewnętrzna i zewnętrzna - reagują na hiperwentylację przeciwstawnie, co jest wyrazem odmiennej odczynowości obu odcinków łożyska naczyniowego mających początek we wspólnym pniu tętnicy szyjnej wspólnej.
Wnioski: Parametry spoczynkowe nie różnią się w obu grupach wiekowych, a hiperwentylacja powoduje wzrost sprężystości ścian oraz przepływu w tętnicy szyjnej zewnętrznej oraz zmniejszenie przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file